Brinova Fastigheter AB

Delårsrapport januari – september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 10:07 CET

Brinovas finansiella ställning kraftigt förstärkt

Renodlingsstrategin ger Brinova kraft att fortsätta expandera inom logistik- omsorg och projektfastigheter.
•                   Eget kapital per aktie uppgick till 126,9 kr (84,7)
•                   Soliditeten ökade till 45,7 procent (30,3)
•                   Till följd av nettoförsäljningar av fastigheter med ca 500 Mkr minskar                    driftresultatet i motsvarande mån. På jämförbart fastighetsbestånd är driftresultatet stabilt.
•                   Periodens resultat blev 192,2 Mkr (219,0) varav realiserade värdeförändringar
ingår med 9,0 Mkr (44,2). Exklusive realiserade värdeförändringar ökade således periodens resultat med 8,4 Mkr.
•                   Hyresintäkterna uppgick under perioden till 277,5 Mkr (319,1)
•                   Driftsöverskottet uppgick till 178,9 Mkr (216,0)
•                   Räntesatsen per 2010-09-30 uppgick till 2,06 procent

”Under det tredje kvartalet 2010 har den nationella ekonomin stabiliserats ytterligare. Börsvärdet för fastighetsbolagen har stärkts inte minst för Brinovas del. Det är glädjande att vi den siste september noterade en slutkurs om 102,00 kronor att jämföras med slutkursen den siste juni om 79,50 kronor. En ökning med 28 procent. Vi har en väl strukturerad räntestrategi som just nu gynnas av det låga ränteläget. Bolagen i vår aktieportfölj går mycket bra och är stabilt rustade för framtiden. Här i ligger mycket av Brinovas övergripande strategi, att investera i både fastighetsbolag och enskilda fastigheter. Brinova ser möjligheter att expandera inom affärsområdena Logistik, Omsorg och Projekt de närmaste tre åren. Marknaden för effektiva och rätt placerade logistikfastigheter förväntas öka till följd av företagens koncentration och effektivisering av lagerhantering. Inom Omsorg finns ett stort behov av moderna och tidsenliga fastigheter i hela landet” säger Brinovas VD Anders Silverbåge i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22, 0730-70 22 22
Peter Andersson, Ekonomi – och finansdirektör, tel 042 - 449 22 44, 0730-70 22 44

Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 886,5 Mkr per 30 september 2010. Brinova är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.Informationen är sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.