Metromark Hospitality Group AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 12:25 CET

· Periodens intäkter uppgick till KSEK 5.503 (KSEK 0)
· Periodens resultat uppgick till KSEK -8.221 (KSEK 1.374)
· Resultat per aktie: SEK -1,22 (SEK -0,01)
· Eget kapital per aktie: SEK 3,53 (SEK 0,05)
· Aktiekurs 30 september 2010: SEK 0,92 (SEK 2,2)

Inom parantes uppges för motsvarande period 2009.


I de beskrivande delarna av denna delårsrapport har styrelsen valt att endast kommentera de händelser som skett under perioden juli - september 2010.

Beträffande händelser under perioden januari - juni 2010 hänvisar styrelsen till Metromarks delårsrapport för perioden januari - juni 2010 och avsnittet "Väsentliga händelser under perioden". Denna delårsrapport återfinns på bolagets hemsida www.metromark.se under fliken "Investor Relations".

Väsentliga händelser under perioden juli - september 2010

Byggnation av hotell i Malmö och Milano
Metromark har under året arbetat intensivt med att slutföra byggnationen av bolagets två hotell, dels ett hotell i Malmö som byggs enligt bolagets egenutvecklade hotellkoncept Moment Hotels, dels ett hotell i Milano som byggs enligt Metromarks andra koncept, Lundivar Hotels. Då slutfinansieringen av Moment Hotels dragit ut på tiden så har projektet drabbats av förseningar. I Milano så fortlöper arbetet enligt plan. En delbetalning på 300.000 EUR gjordes i slutet av september. Totalt har Metromark investerat 800.000 EUR i den pågående byggnationen i Milano.

Säkerställandet av finansiering
Se kommentar under väsentliga händelser efter periodens utgång.

Förvärvet av kontorshotellet Park Venue återgår till tidigare ägare
Den 2 juli sålde Metromark tillbaka kontorshotellet Park Venue till de tidigare ägarna Bosmac Invest AB (50 procent) och PV Business Center AB (50 procent). Köpeskillingen uppgick till MSEK 8,55. vilket var samma belopp som Metromark betalade när kontorshotellet förvärvades i december 2009. Anledningen till att affären gick tillbaka var att Metromark valde att fokusera samtliga resurser och kapital på sina två hotellkoncept Moment Hotels och Lundivar Hotels istället och att Park Venue visade sig kräva mer kapital än vad som ursprungligen bedömdes. Det faktum att parterna inte kunde enas om full köpeskilling för den ursprungliga affären var motiverad eller inte, försvårade slutförandet av affären. Det är Bolagets bedömning att de resurser vilka krävts av Park Venue bättre kunde användas genom att Bolaget helt och hållet fokuserade på att färdigställa de påbörjade hotellen.

Villkor för affären
När Metromark förvärvade Park Venue i december 2008 uppgick köpeskillingen till MSEK 8,55. varav MSEK 3,0. skulle betalas kontant och MSEK 5,55. i värdepapper. Eftersom Metromark ansett att full köpeskilling ej var motiverad har Metromark helt och hållet innehållit den kontanta delen medan värdepappren, 740.000 aktier och 370.000 teckningsoptioner i Metromark, har levererats till de tidigare ägarna.

Parterna har nu enats om att affären skall gå tillbaka och att köpeskillingen skall uppgå till samma belopp som vid den ursprungliga affären. Denna innebär att Metromark skall erhålla MSEK 3,0 kontant vilket sker genom att Metromarks skuld till de tidigare ägarna kvittas och att köparna skall leverera 740.000 aktier och 370.000 teckningsoptioner till Metromark. Då förvärvet nu återgår, så har Metromark förvärvat aktierna i enlighet med ABL 19:1, d.v.s. utan att något vederlag därför har erlagts, ej heller så har någon värdeöverföring enligt ABL 17:3 ägt rum.

Kassaflödespåverkande faktorer
Under den period som Metromark ägt Park Venue har Metromark tillskjutet finansiering uppgående till KSEK 2.750. Kapital som använts till att färdigställa vissa byggnationer men även till att betala ärvda leverantörsskulder, vilka visade sig vara betydligt mer omfattande han vad som framgick vid förvärvet. Metromark har härvid säkerställt sin fordran genom att genom lösöresköp förvärva inventarier och annan inredning till ett belopp m KSEK 2.750.

Parterna har enats om att Park Venue skall i enlighet med överenskommen tidsplan förvärva inredningen/inventarierna för samma belopp. De återtagna aktierna/teckningsoptionerna kommer att antingen makuleras eller att avyttras. Metromarks balansräkning kommer därför att stärkas, antingen genom att antalet aktier minskar, eller genom att bolaget tillförs kapital genom försäljning av de återtagna värdepappren. Metromarks resultat kommer även att förbättras, då det negativa resultatet från Park Venue ej längre kommer att belasta Bolaget.

I samband med försäljningen av Park Venue lämnade Jeremy Hoffmann sitt uppdrag som vice verkställande direktör för Metromark.

Styrelseförändring
I augusti meddelade styrelseledamoten Niclas Ek att han på eget initiativ avgick ur Metromarks styrelse. Som skäl till avgången meddelade Ek att han valt att prioritera andra engagemang och att han ej har den tid som krävs för att delta i Metromarks styrelsearbete på ett fullgott sätt. Styrelsen finner i nuläget att en komplettering inte är nödvändig. Dock kommer vi till årsstämman att presentera en eller flera nya kandidater till styrelsen.

Försäljning av egna aktier
De aktier samt teckningsoptioner som bolaget emitterade i samband med förvärvet av Park Venue såldes i september till ett antal investerare. Försäljningen inbringade SEK 777.000 till Metromark. 

Eventuell försäljning av franchiserätt avseende operatörsrollerna för de bägge hotellen
Förutom att arrangera finansiering genom emissioner eller genom lån pågår ett arbete med att överlåta franchisingrättigheterna till operatörsrollerna för de två hotellen till externa parter. Metromarks ursprungliga strategi var att i egen regi agera operatör för de första två hotellen enligt bolagets två hotellkoncept. Denna strategi kan eventuellt komma att ändras på grund av det finansiella läget i koncernen. Om bolaget lyckas sälja franchiserättigheterna avseende operatörsrollerna innebär det att Metromark redan från start övergår till bolagets långsiktiga etableringsstrategi, det vill säga att agera franchisegivare av hotellkoncept.

Rättsliga åtgärder mot garanter
Metromarks företrädesemission på totalt MSEK 22,7 som genomfördes under perioden 5 - 29 mars 2010 tecknades till drygt 78,7 procent med och utan företrädesrätt vilket motsvarar ett belopp på MSEK 17,9. Emissionsbeloppet var i sin helhet säkerställt genom garantiåtaganden. Vid tidpunkten för denna delårsrapports publicering hade ej samtliga garanter fullföljt sina garantiåtaganden. Efter att styrelsen granskat emissionsförfarandet och samtalat med garanterna så kommer inga rättsliga åtgärder att vidtas. Ärendet anses avslutat enligt Metromark.

Kommentarer till räkenskaper och övrig information

Försäljning och resultat
Koncernen
Koncernens intäkter för perioden januari - september 2010 uppgick till KSEK 5.503. Försäljningen i sin helhet hänförs till den tidigare ägda verksamheten i kontorshotellet Park Venue. Koncernen har inte haft några intäkter under 2009, ej heller under 2008.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till KSEK -8.221. Koncernens resultat bestod av moderbolagets resultat om KSEK -5.185, dotterbolagets Moment Hotels resultat om KSEK -467, dotterbolagets Lundivar Hotels resultat om KSEK -836, Lundivar Hotels via Dante S.r.l:s resultat om KSEK -665, Park Venue Malmös resultat om KSEK -68, Park Venue Stockholms resultat om KSEK -1.283 samt koncernmässiga justeringar om KSEK 283.

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter för perioden januari - september 2010 uppgick till SEK 568. Moderbolaget har inte haft några intäkter under 2009, ej heller under 2008. Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till KSEK -5.184.

Likviditet och finansiering
Den 30 september 2010 uppgick koncernens banktillgodohavanden till KSEK 665. Det finns inga krediter i koncernen.

Avskrivningar
Periodens resultat efter skatt har belastats med KSEK 2.779 i avskrivningar varav KSEK 1.590 avsåg goodwill, KSEK 513 avsåg avskrivningar på inventarier och KSEK 676 avsåg avskrivningar på pågående byggnation.Avskrivningar goodwill avser avskrivning på den goodwill som uppkom vid förvärven av Moment Hotels AB som förvärvades under 2008 och Lundivar Hotels AB. Goodwillen skrivs av på 10 år.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier
Per den 30 september 2010 uppgick koncernens egna kapital till KSEK 23.755 varav KSEK 1.642 utgjordes av aktiekapital och KSEK 22.113 av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på 6.722.994 aktier med ett kvotvärde på SEK 0,25.

Organisation
Per den 30 september 2010 hade koncernen 1 person anställd.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Metromark utser ny VD
I oktober utsågs Gabriel Rådö till ny verkställande direktör för Metromark. Rådö ersätter Joakim Lundeborg som kvarstår i styrelsen. Gabriel Rådö som är född 1967 har de senaste åren bedrivit egen konsultverksamhet inom finans och rådgivning. Rådö har mer än 18 års erfarenhet från aktie och derivatmarknaden i Sverige, Tyskland och England. Rådö har bland annat jobbat på SEB och Landsbanki.

Finansiering säkerställd
Som bolaget kommunicerade den 11 november, så har bolaget träffat en överenskommelse om att fastighetsägaren skall slutföra byggnationen av Moment Hotels i Malmö.

Utsikter för helåret 2010
2010 kommer fortsatt att präglas av finansierings- och marknadsaktiviteter relaterade till bolagets två hotell.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) Bokföringsnämndens allmänna råd, tillämpliga rekommendationer från Redovisningsrådet samt uttalanden från Redovisningsrådets akutgrupp.

Framtida rapporttillfällen
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Bokslutskommuniké 2010              februari 2011
Delårsrapport januari - mars 2011  maj 2011
Årsredovisning 2011                    maj 2011
Årsstämma 2011                         maj 2011 

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisor.

2010-11-23

Metromark Hospitality Group AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gabriel Rådö
VD Metromark Hospitality Group AB (publ)
gabriel@metromark.se
tel. 040-644 43 03
mobil 070-354 08 10

Peter Stjernberg
Styrelseordförande Metromark Hospitality Group AB (publ)
peter.stjernberg@arctos.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Metromark Hospitality Group Delårsrapport Q3 2010.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Metromark

Om Metromark Hospitality Group
Metromark Hospitality Group utvecklar hotellkoncept som förnyar hotellbranschen och skapar värdeutveckling för fastighetsägaren. I Metromarks produktportfölj finns idag tre nischade koncept inom hospitalityindustrin vilka kompletterar varandra mycket väl; Lundivar Hotels, Moment Hotels samt Park Venue. Samtliga tre koncept kan samverka inom samma fastighet och nå en hög lönsamhetsgrad. Liksom Metromarks två hotellkoncept kommer Metromarks kontorshotellkoncept Park Venue att etableras i affärsintensiva Europeiska storstäder. Metromark strategi är att förnya hospitalityindustrin genom att tänka i nya banor i allt från byggprocesser, drift, marknadsföring och servicenivå. Våra hotell kommer att drivas av oss själva samt externa operatörer och franchisetagare och Park Venue drivs i egen regi.

Metromarks instrument handlas på Nordic MTF och aktien har kortnamnet MHOT MTF. Handeln kan följas i realtid på
www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här