World Class

Delårsrapport januari - september 2010, World Class Seagull International AB (publ)

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 16:35 CET

Koncernens omsättning för perioden uppgick till 143,8 mkr (144,9 mkr) med ett rörelseresultat före avskrivningar om 1,4 mkr (-0,3 mkr)

1 juli - 30 september 2010

 • Omsättningen för perioden uppgick till 50,5 mkr (44,1 mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -5,4 mkr (-7,3 mkr)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -7,0 mkr (-13,6 mkr)
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (-0,45 kr)

1 januari - 30 september 2010

 • Omsättningen för perioden uppgick till 143,8 mkr (144,9 mkr),
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -6,5 mkr (-11,2 mkr)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -10,2 mkr (-1,2 mkr)
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,31 kr (-0,07 kr)

Väsentliga händelser under januari - september 2010

 • Bolaget har öppnat en ny anläggning, Westin i Zagreb, Kroatien.
 • Bolaget har öppnat en ny anläggning, InCity i Bukarest, Rumänien.
 • Riktad nyemission om 10 mkr till NorgeInvestor A/S som därefter kontrollerar 52 procent av kapitalet och rösterna.
 • Ombyggnaden klar av World Class flaggskepp på Marriott Hotel i Warszawa, som vad gäller design och kapacitet nu ligger i det absoluta toppskiktet på marknaden.
 • World Class har under perioden tecknat avtal för öppnandet av två nya anläggningar i Bukarest, vilket än mer stärker World Class marknadsledande position i landet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 22 november 2010 beslutade den extra bolagsstämman om en riktad nyemission till NorgesInvestor IV A/S samt Optimal Invest AB på 18 mkr.
 • Tidigare VD för koncernen Ulf Bengtsson har blivit utsedd till arbetande styrelseordförande.
 • Till ny VD för koncernen har utsetts Mikael Fredholm, tidigare vice VD.
 • Bolaget har rekryterat en ny VD Johan Lundström för den svenska verksamheten.

Perioden i sammandrag (januari-september 2010)

Koncernens omsättning för perioden uppgick till 143,8 mkr (144,9 mkr) med ett rörelseresultat före avskrivningar om 1,4 mkr (-0,3 mkr). Resultatet efter avskrivningar under perioden uppgick till - 5 mkr.

Vid en jämförelse med motsvarande period under föregående år har omsättningen ökat med ca 5 mkr. Q3-resultatet 2009 innefattade intäkter från de nu avyttrade anläggningarna i Belgien och Bulgarien uppgår till ca 6 mkr. Det är en klar resultatförbättring vid jämförelse med 2009 vilket tyder på att koncernen i sin helhet är på väg åt rätt håll. Där de effekter och åtgärder som redovisats i Q2-rapporten fortsättningsvis driver koncernen i en positiv riktning med Rumänien som motor.

Rumänien
Rumänien redovisade under Q3 2010 en omsättning om 45,8 mkr med ett rörelseresultat före avskrivningar om 10,3 mkr och ett rörelseresultat efter avskrivningar om 8,3 mkr. World Class Romania går starkt trots allmän kris i landets ekonomi. Den solida grunden på vilket företaget är byggt samt den drivna ledningen är bakomliggande faktorer till framgången på den Rumänska marknaden.

Sverige
Sverige som är den största marknaden avseende volym för World Class koncernen redovisar ett i jämförelsevis bättre resultat 2010 än 2009. Med en omsättning om 51,3 mkr med ett rörelseresultat före avskrivningar om -4,9 mkr och ett rörelseresultat efter avskrivningar om -7,6 mkr.

World Class Nybroplan är inne på sitt andra verksamhetsår och står för hälften av Sveriges negativa resultat, vilket är att förvänta sig vid en uppstart av denna storlek. Nybroplan har i dagsläget över 3 100 medlemmar och har nettorekryterat över 200 medlemmar under Q3, vidare ser vi en positiv trend framöver för erhålla ett positivt resultat för Nybroplan. Av de svenska bolagen står Nybroplan och World Class Vasastan för största delen av förlusten men båda har visat en positiv trend. De övriga förlustläggningarna World Class Hornsgatan samt Kista har vi arbetat med intensivt med under året för att skapa lönsamhet i vilket nu är på väg.

World Class Sverige har under Q3 fått en ny VD Johan Lundström som aktivt och med starkt fokus på säljinsatser, nu skall vidareutveckla den positiva processen och skapa de resultat som styrelse och ägare förväntar sig. World Class svenska verksamhet är avgörande för den framtida positiva utvecklingen i koncernen.

World Class enheterna vid Hilton Stockholm och Radisson Göteborg visar vinst samt även Företagsförsäljningsbolaget och World Class Sverige AB.

Övriga länder
Ungern, Tjeckien och Polen är inne i en positiv trend och effekterna beräknas bli allt tydligare med resultatförbättringar under Q4.

Koncernen har kraftfullt arbetat med World Class Kroatien under perioden där särskilda insatser har beslutats för att stärka management och säljinsatser, vilket är avgörande för en positiv utveckling. Kroatien har varit en tuff marknad för World Class under 2010, men bolaget är övertygat om att insatserna skall ge goda resultat. Detta då World Class enheterna är definitivt marknadsledande på Zagreb marknaderna. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till - 2,4 mkr.

Fitness Solutions
Fitness Solutions har under perioden omsatt 21,0 mkr med kostnader om 17,7 mkr vilket resulterat i ett rörelseresultat före avskrivningar om 3,3 mkr. Bolaget har på sina marknader inom CEE det svårt att skapa finansieringslösningar för sina kunder. Finansiering av gymutrustning har blivit ett allt svårare problem under året, då leasingbolagens krav på säkerheter är allt för stora.

Övrigt
From 1 november 2010 är Mikael Fredholm ny CEO för World Class Seagull International AB, tidigare VD för Rumänien. Med detta val så får World Class koncernen en mycket effektiv och kompetent dynamisk ledning med ett kraftfullt record i bagaget från sitt föredömliga arbete på den Rumänska marknaden.

Stockholm 30 november 2010
Ulf Bengtsson
Styrelseordförande, World Class Seagull International AB

Granskning
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfälle är planerat till:
Bokslutskommuniké 2010 publiceras den 31 mars 2011

Certified adviser på OMX First North
Eyer Fondkommission AB
www.eyer.se

Tel: 031-761 22 30

För ytterligare information kontakta:
Ulf Bengtsson, Styrelseordförande för World Class
Tel. 08-444 16 30