World Class

Delårsrapport januari - september 2011, World Class Seagull International AB (publ)

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 14:42 CET

(Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges)

För diagram och tabeller vänligen se bifogat PDF-dokument.


Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011

  • Den nya anläggningen World Class Health Academy at Upground i Bukarest (Rumänien) har nu öppnats.
  • World Class Sverige har öppnat en ny anläggning i Best Westerns hotell i Bromma Blocks i Stockholm.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång.

  • World Class aviserade den 7:e/11 att bolaget gör ytterligare en nyemission och tar in ytterligare 19 MSEK för att stärka upp aktiekapitalet.

 VD-KOMMENTAR:

Det förändringsarbete som startade i slutet på 2010 fortgår alltjämt. Vi har nu kommit en god bit på väg och vi arbetar nu mer fördjupat med att göra om och förbättra selektivt utvalda områden vilka vi kallar "kritiska succé- faktorer". En viktig målsättning är att optimera resultat och kassaflöde på koncernens två största marknader Rumänien och Sverige, men även på de mellanstora marknaderna så som Prag (Tjeckien), Zagreb (Kroatien) samt Budapest (Ungern).

Ledningen inom World Class ser i dag tydliga tendenser till att verksamheten sakta men säkert börjar gå åt rätt håll. Även om detta inte syns direkt i siffrorna ännu så torde resultatet på samtliga nivåer bli markant bättre än föregående år när vi stänger böckerna för 2011. Intentionen är att under kommande år fortsätta driva en god resultatförbättring och snarast möjligt ha en lönsam tillväxt vilket vi tror är möjligt med den affärsmodell som vi i dag arbetar efter.

I och med att det egna kapitalet blivit hårt ansatt av ackumulerade förluster så gick World Class i början av november ut med en pressrelease vilken förkunnar att bolaget måste göra ytterligare en riktad nyemission om 19 MSEK, i vilken bolagets två största ägare garanterar finansieringen och på så vis även fortsatt drift.


RESULTATUTVECKLING:


Koncernens omsättning uppgår för Q3 till 39,2 MSEK (50,5 MSEK). Minskningen förklaras utav:
- Gymutrustningsverksamheten inom World Class (Fitness Solutions), vilken primärt säljer gymutrustning och är lokaliserad i Östeuropa, har under 2011 haft en vikande försäljning och försämrad lönsamhet till stor del beroende på det allmänna konjunkturläget på de Östeuropeiska marknaderna.

-
I övrigt så drivs koncernen med 2,5 enheter färre än i jämförelse med föregående år. Detta då en enhet i Polen respektive Ungern avyttrades under senare delen av 2010 samt att en enhet i Rumänien avyttrats under Q2.

Ackumulerad omsättning Januari-September uppgår till 121 MSEK (143,8 MSEK). Vi ser en markant minskning vilken delvis förklaras av omständigheterna ovan. Det bör dock nämnas att koncernen haft en del utmaningar i att konvertera operiodiserad omsättning till periodiserad under 2010, vilket gjorde att omsättningen i Q4 2010 endast var ca 15 MSEK. Q4 är normalt ett starkt kvartal och då ingen periodiseringsproblematik föreligger i år så är ledningens bedömning att när vi summerar 2011 så kommer omsättningstappet att ha minskat markant, dvs vi är övertygade om att den stora avvikelse vi här ser i mångt och mycket kommer att jämnas ut under kvartal 4. Koncernens EBIT når i kvartalet -3,6 MSEK (-5,4 MSEK), det vill säga vi har en resultatförbättring i jämförelse med föregående år om 1,8 MSEK. Koncernens ackumulerade EBIT-resultat landar på -13,9 MSEK (-6,5 MSEK). Likt omsättningsvariansen så ser ledningen inom World Class att vi på samtliga resultatnivåer kommer ha en stark resultatförbättring i jämförelse med 2010 då 2011-års böcker stängts.

Bolagets soliditet uppgick vid periodens slut till 4,1%, att jämföra med 8,4% per den 31/12 2010 och 27,1% för motsvarande period förra året.


MARKNAD FÖR MARKNAD I KORTHET:

Sverige:


Flertalet av anläggningarna i Sverige visar fortsatt på en positiv trend vad gäller intäktstillväxt och minskande förluster/tilltagande vinster. Det finns dock ett par anläggningar som inte utvecklats i önskad riktning. Ledningen inom World Class arbetar fortsatt med olika scenarion för att få samtliga enheter på marknaden lönsamma.

House of Shapes, vilket är ett joint venture-koncept med inriktning på dance & fitness där World Class äger 50%, drivs på Hornsgatan i Stockholm. Utvecklingen för det nya konceptet har gått över förväntan och utgör en markant förbättring i World Class-koncernen i jämförelse med den gamla anläggningen vilken drogs med betydande förluster.

Ombyggnaden av World Class Slussen i Hilton Hotell Stockholm är nu slutförd och klubben har slagit upp portarna i nya fräscha lokaler med helt ny utrustning.

En ny World Class-anläggning har öppnats i Best Westerns nyöppnade hotell i Bromma Blocks.


Rumänien:


Marknaden visar fortsatt god tillväxt och lönsamhet. Ledningen inom World Class är optimistisk till marknadens utveckling och arbetar fokuserat med att bibehålla en fortsatt lönsam expansion på marknaden.

En ny anläggning vid namn World Class Health academy at Upground har nu öppnats i centrala Bukarest. Pre sale-aktiviteterna har gått över förväntan och klubben förväntas ha en god medlemstillväxt under 2012.


Tjeckien:


Den Tjeckiska marknaden visar på positiv intäktstillväxt på alla tre anläggningarna, dock så har verksamheten en bit kvar innan lönsamhet nås. Ledningen inom World Class arbetar med olika scenarion för att lönsamhet ska nås snarast möjligt.


Ungern:


Verksamheten har förbättrat sitt resultat markant i jämförelse med motsvarande period 2010, dock så har verksamheten en bit kvar innan lönsamhet nås. Ledningen inom World Class arbetar med olika scenarion för att lönsamhet ska nås snarast möjligt.


Kroatien:


World Class i Kroatien har utvecklats åt rätt håll och har under perioden förbättrat sitt resultat mot motsvarande period föregående år. Detta trots den rådande ekonomiska lågkonjunktur som landet är mitt i. Verksamheten har dock en bit kvar innan lönsamhet nås. Ledningen inom World Class arbetar med olika scenarion för att lönsamhet ska nås snarast möjligt.


Polen:


På denna marknad driver World Class i dagsläget endast Warszawa-anläggningen på Marriott Hotel till skillnad mot föregående år då två klubbar drevs i landet. Anläggningen har haft det tufft att komma igen efter en stor ombyggnation som gjordes 2009/2010. Resultatutvecklingen går dock från klarhet till klarhet och anläggningen bedöms leverera vinst 2012.


Frankrike:


På denna marknad driver World Class i dagsläget endast en anläggning i Marriott Rive Gauche Hotel i centrala Paris. Efter att en del personella och strukturella förändringar gjorts under 2011 så har anläggningen goda förutsättningar att leverera vinst 2012.


Granskning

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Kommande rapporttillfälle är planerat till: Delårsrapport för perioden Oktober-December 2011 publiceras den 29 februari 2012

Certified adviser på OMX First North
Eyer Fondkommission AB
www.eyer.se
Tel: 031-761 22 30

För ytterligare information kontakta:
Ulf Bengtsson, VD World Class Tel. 08-444 16 30