Jernhusen AB

Delårsrapport januari–september 2012: Ljus framtid för järnvägen

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 11:07 CEST

Fastighetsintäkterna för årets första nio månader uppgick till 845 (804) miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade till 343 (364) miljoner kronor. Nettouthyrningen uppgick till -22 (9) miljoner kronor.

Jernhusens vd Kerstin Gillsbro inleder med att konstatera att framtiden ser ljus ut för järnvägen:

”I höstens infrastrukturproposition ligger en stor satsning på järnväg. Jernhusen gläds åt förslaget och ser stora fördelar för hela branschen. Bättre förutsättningar för välfungerande person- och godstrafik på järnväg innebär att transporter kan ske både snabbare och på mer hållbart sätt.”

Kerstin Gillsbro förklarar därefter Jernhusens resultatutveckling och lyfter fram några viktiga händelser:

”Det lägre rörelseresultatet var förväntat då vi fortsätter att satsa på nya affärer och får ökade kostnader i samband med det. Att nettouthyrningen är negativ beror till stor del på att SJ flyttar sitt kontor från Stockholms Centralstation i början av 2013. Utflyttningen ger oss tillfälle att under nästa år utveckla ett ännu bättre erbjudande i Stockholms mest centrala läge.

Köpeskillingen från försäljningen av Kungsbrohuset investerar vi i förbättrad infrastruktur, inte minst Station Stockholm City som blir ny pendeltågsstation när Citybanan öppnar 2017. Vi satsar också på att bygga ut och modernisera Stockholm Årsta Kombiterminal, liksom på att utöka och förbättra vårt innehav av underhållsdepåer. Jernhusens största bidrag till ett hållbart samhälle är att öka andelen gods- och persontrafik på järnväg. Det är samtidigt viktigt att vi når våra lönsamhetsmål så att vi kan investera i fler, liknande projekt.”

Viktiga händelser under perioden

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 845 (804) MSEK, en ökning med fem procent, främst på grund av färdigställda fastigheter.
  • Rörelseresultatet uppgick till 343 (364) MSEK, en minskning med sex procent, till följd av ökade satsningar på nya affärer.
  • Värdeförändringar uppgick till 151 (-167) MSEK, varav värdeförändringar på fastigheter uppgick till 189 (24) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 503 (64) MSEK, vilket påverkats av en positiv skatteeffekt vid avyttringen av Kungsbrohuset om 159 MSEK.
  • Investeringar i fastigheter uppgick till 726 (767) MSEK, varav den enskilt största genomfördes på Stockholms Centralstation.
  • Fastighetsförsäljningar uppgick till 2 121 (4) MSEK, vilket helt domineras av avyttringen av Kungsbrohuset.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 9 631 MSEK, en minskning med 1 198 MSEK, vilket främst förklaras av avyttringen av Kungsbrohuset.
  • I juli förvärvade Jernhusen en strategiskt viktig underhållsdepå i Gävle för gods- och motorvagnsunderhåll.

Delårsrapporten finns på Jernhusens webbplats jernhusen.se

För mer information:
Kerstin Gillsbro, Vd, telefon 070-621 26 29, e-post: kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, Ekonomidirektör/vVd, telefon 070-623 62 55, e-post: anders.back@jernhusen.se

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 267 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 250 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 9,6 miljarder kronor.