Anoto Group AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 09:07 CET

  • Omsättningen för perioden uppgick till 111 (158) MSEK. Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 33 (47) MSEK.

  • Bruttomarginalen för perioden uppgick till 70% (73). Bruttomarginalen för det tredje kvartalet uppgick till 73 (76)%. Bruttoresultatet för perioden uppgick till 77 (115) och bruttoresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 24 (36) MSEK.

  • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -63 (-7) MSEK och för det tredje kvartalet till -20 (-6) MSEK.

  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till -75 (-21) MSEK och resultat efter skatt för det tredje kvartalet till -24 (-11).

  • Resultatet per aktie före och efter utspädning under perioden uppgick till -0,44 (-0,16) SEK och för det tredje kvartalet till -0,14 (-0,08) SEK.

  • Kassaflödet för perioden blev -2 (-13) MSEK. Kassaflödet för det tredje kvartalet uppgick till 1 (-3) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet för perioden blev-64 (-9) och kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet för kvartalet blev-19 (-7).

Kommentarer från VD


MÖNSTRET FÖR FRAMTIDEN

Under det tredje kvartalet avslutade vi utvecklingen av ”Touchpen” för Panasonics Toughpad 4K 20-tumsläsplatta. Detta blir den första skärmbaserade produkten på marknaden med inbyggd Anoto-teknologi för digitalt skrivande. Konceptets höga prestanda och noggrannhet visar vad Anoto kan erbjuda partners inom frihandsskissande och anteckningar på bildskärmar, liknande skrivande på papper. Panasonic visade i september upp produkten vid de stora mässorna IFA i Berlin och CEATEC i Japan vilket har medfört omfattande bevakning och bra recensioner.

Försäljningen i det tredje kvartalet blev 33 MSEK jämfört med 35 MSEK för det andra kvartalet. Bruttomarginalen blev 73% jämfört med 70% i det andra kvartalet. Rörelseomkostnader uppgick till 47 MSEK att jämföras med 56 MSEK under det andra kvartalet. Vi slutförde omorganisationen av den svenska verksamheten med en total minskning av ca 35 tjänster inklusive en neddragning med sex tjänster i dotterföretaget C Technologies. Besparingarna från omstruktureringen beräknas uppgå till 35 MSEK per år med full effekt från förste januari. Till följd av den låga försäljningen i under det andra och tredje kvartalet har vi lånat 13 MSEK i syfte att finansiera rörelsekapital och lager av pennor.

TStudy signerade ett avtal med China Publishing Group omfattande 100.000 pennor över en treårsperiod samt ingick ett exklusivt tvåårigt prestationsbaserat distributionsavtal med Anoto.

Vi slöt ett avtal avseende Anoto Live Forms med en ledande leverantör inom hemtjänsten i Storbritannien. Deras första order omfattar 500 användare och det finns möjlighet till expansion inom den kommande tolvmånadersperioden.

I USA ingick vi ett avtal med ett av de större flygbolagen för användning av vår digitala penn-lösning vid bolagets utbildningscenter för piloter och kabinpersonal. Utbildare av flygpersonal är skyldiga att dokumentera anställdas utförande av uppgifter och intyga att de uppfyller alla krav från amerikanska Federal Aviation Administration för fortsatt anställning.

Vår framtida strategi för Business Solutions är att fokusera på sjukvården i Storbritannien, där vi redan har en stark närvaro och där verksamheten nu ökar som en följd av tillgången på medel från NHS avsedda för finansiering av investeringar i teknik. I andra utvecklade marknader fokuserar vi på områden där digital teknik för digital skrift har tydliga fördelar på grund av tvingande krav, till exempel fysisk signering av bankdokument. Det tredje målområdet är tillväxtmarknader som Turkiet, Afrika och Indien där digital teknik för digital skrift erbjuder användarvänlighet främst i miljöer med mindre utvecklad infrastruktur. Vi kommer att fortsätta med närmre samarbeten tillsammans med utvalda partners på respektive marknad i syfte att samordna våra intressen och aktiviteter inom marknadsföring, försäljning och support.

UTSIKTER

Efter kvartalets utgång har vi säkrat ett upplägg mot ett konsortium som åtagit sig att teckna samtliga aktier i den kommande företrädesemissionen om 65 MSEK. Pengarna från emissionen kommer användas till återbetalning av kortfristiga skulder samt för att säkerställa fortsatt finansiell stabilitet. Rörelseomkostnaderna kommer att sjunka gradvis under det fjärde kvartalet.  Våra huvudsakliga fokusområden kommer vara att optimera resursallokering, realisera synergier mellan operativa enheter och att ta bolaget till lönsamhet. Baserat på vår unika förmåga att skapa förutsättningar för överföring av digital skrift och interaktivitet på såväl analoga som digitala ytor, ser vi stora möjligheter hos befintliga partners samt en förmåga att attrahera nya partners.

Stein Revelsby
CEO

Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2013 kl. 08:30.

En videopresentation av kvartalsrapporten kommer finnas tillgänglig från kl 09.00 den 5 november och en webkonferens kommer hållas kl 11.00 samma dag. För mer information se www.anoto.com/investors.

För komplett rapport, vänligen se bifogat dokument.

Kalender 2013/2014

EGM                          15 november 2013

Kvartalsrapport Q4     6 februari 2014


För ytterligare information

Kontakta:

Stein Revelsby, VD
Tel. +46 (0)733 45 12 05

eller

Dan Wahrenberg, CFO
Tel. +46 (0)733 45 10 19

Anoto Group AB (publ.)
org. nr. 556532-3929
Box 4106
SE-227 22 Lund
Tel.: +46 46 540 12 00
www.anoto.com