Idogen AB

Delårsrapport Januari-September 2016

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 08:05 CET

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2016)

Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (83).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 238 KSEK (-2 032).

Resultatet per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,21).

NIO MÅNADER (JANUARI – SEPTEMBER 2016)

Övriga rörelseintäkter uppgick till 53 KSEK (299).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 344 KSEK (-6 110).

Resultatet per aktie uppgick till -0,85 SEK (-1,43).

Soliditeten uppgick till 78 % (94).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Idogen kunde under kvartalet meddela att bolaget nått ett genombrott i utvecklingsarbetet av sitt tolerogena vaccin, genom att i en proof-of-concept-studie ha visat att bolagets teknologi framgångsrikt kunnat överföras till humana celler. Detta resultat utgör ett viktigt steg närmare behandling av svårt blödarsjuka patienter som utvecklat faktor VIII-antikroppar.

Forskningssamarbetet med University of Oxford har genererat positiva resultat. Samarbetet visar så här långt att behandling med två av de produktuppföljare som bolaget har patentsökt signifikant minskar de sjukdomsspecifika symtomen i en modell av reumatoid artrit och resultaten stärker Idogens möjligheter att framöver licensiera ut teknologin för flera indikationer.

Vid årsstämman den 26 april 2016 beslutades att Idogen ska ha en valberedning. I enlighet med årsstämmans beslut om riktlinjer för valberedning har styrelsens ordförande Agneta Edberg tagit fram namn från de tre största ägarna. Bolaget meddelade i slutet av september 2016 att valberedningen samlats.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Under perioden från den 8 september till den 29 september 2016 inföll nyttjandeperioden för bolaget teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med listningsemissionen 2015. Totalt nyttjades 2 432 544 teckningsoptioner, innebärande en nyttjandegrad om cirka 97,3 procent. Idogen tillfördes genom teckningsoptionerna cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK. Antalet aktier i Idogen kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 12 222 589 stycken.

VD har ordet

För Idogens räkning har den nu avslutade perioden varit mycket framgångsrik. Vi har tydligt kunnat visa våra aktieägare på den leveransduglighet som jag vet alla aktieägare vill se. Som kvitto på våra framgångar och tilltro till vårt bolag lyckades vår teckningsoption TO 1 mycket väl och vi kunde efter periodens slut rapportera att teckningsgraden nådde exceptionella 97,3 % och att bolaget därmed tillförs ca 19,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det viktigaste framsteget under perioden var vårt genombrott med humana celler. Vi lyckades med målsättningen att utveckla tolerogena dendritiska celler från friska individer och kunde i provrörsförsök visa att cellerna bromsade en oönskad immunaktivering. Vi har tidigare rapporterat att metoden som helhet fungerar i djurmodell och de nya resultaten med humana celler innebär att vi passerat en mycket viktig milstolpe mot ett fungerande tolerogent vaccin.

Under perioden kunde vi också rapportera positiva resultat från vårt samarbete med Richard Williams forskargrupp vid universitetet i Oxford. I samarbetet så här långt har vi visat att två av våra produktuppföljare fungerar i en djurmodell av reumatism. Båda läkemedelskandidaterna minskade starkt uppkomsten av sjukdomssymptom i modellen. Dessutom kvarstod effekten också efter att behandlingen avslutats, vilket ökar förutsättningar för att vår vaccinationsmetod kan ha långvarig effekt. De här resultaten utgör ett viktigt komplement till våra framgångar i övrigt. Att effekten fungerar i en modell av reumatism är viktigt eftersom det är en av de sjukdomar som kan bli målet när vi senare beslutar om nästa indikation efter hemofili A. Eftersom de nya molekylerna fungerar analogt med vår första molekyl, zebularin, har vi skapat en ännu starkare plattform för att licensiera ut delar av vår teknologi framöver.

Med de senaste månadernas framgångar går företaget nu in i nästa fas. Vi arbetar nu med att optimera effekten av de dendritiska celler som utgör basen i vårt nya och banbrytande tolerogena vaccin och kommer att inleda arbetet med att överföra processen till tillverkning i enlighet med de kvalitetskrav som myndigheterna ställer för kliniska studier. Det är med tillförsikt och entusiasm vi går vidare med den leveransduglighet vi kunna visa och med det stöd våra aktieägare visat oss.

Lars Hedbys, VD, Idogen AB

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com