Beijer Alma AB

Delårsrapport januari–juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 13:36 CEST

Fortsatt resultatförbättring

• Nettoomsättning första halvåret var 853,0 Mkr (760,3).
• Resultat efter finansnetto under halvåret var 147,1 Mkr (127,9).
• Redovisat resultat efter skatt under halvåret var 106,5 Mkr (91,1).
• Vinsten per aktie efter skatt under halvåret var 3,88 kr (3,32).
• Resultat efter finansnetto andra kvartalet var 75,7 Mkr (70,2).

KONCERNEN
Beijer Almas positiva resultatutveckling fortsätter. För både första halvåret och andra kvartalet är resultaten de bästa hittills. Efterfrågan är fortsatt stark, framför allt från kunder inom verkstadsindustrin. Volymökningen ger positivt genomslag på resultatet och för sextonde kvartalet i rad överträffades resultatet för motsvarande kvartal föregående år.

Under perioden januari-juni ökade orderingången med 11 procent till 868 Mkr (785). Faktureringen steg med
12 procent till 853 Mkr (760). I jämförbara enheter ökade orderingången 3 procent och faktureringen 5 procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 147,1 Mkr (127,9) och rörelsemarginalen var 17,7 procent (17,3). Vinsten per aktie efter skatt var 3,88 kr (3,32). Resultatet har påverkats med –3,6 Mkr till följd av förändrade valutakurser. Jämförelsen baseras på periodens valutakurser i förhållande till de som rådde under motsvarande period föregående år.

Investeringarna i materiella anläggningstillgångar exklusive företagsförvärv var 31,0 Mkr (36,0) att jämföra med avskrivningar på 33,4 Mkr (31,4). Kassaflödet efter investeringar, inklusive företagsförvärv på 48,9 Mkr (0,0), var
–18,8 Mkr (32,6). Räntebärande nettoskulder uppgick till 125,7 Mkr (85,6) och soliditeten var 57,1 procent (56,0).

Under andra kvartalet var orderingången 439 Mkr (408), en ökning med 8 procent. Faktureringen ökade med 12 procent och nådde 441 Mkr (395). I jämförbara enheter var orderingången oförändrad medan faktureringen steg med 3 procent. Resultatet efter finansnetto var 75,7 Mkr (70,2) och rörelsemarginalen nådde 17,7 procent (18,2). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 37,0 Mkr (23,4).

DOTTERBOLAGEN
LESJÖFORS AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar, tråd- och banddetaljer. Företaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Lettland, England och Kina.

Under första halvåret uppgick Lesjöfors orderingång till 556 Mkr (486), en ökning med 15 procent. Faktureringen steg med 13 procent och nådde 541 Mkr (480). I jämförbara enheter ökade orderingången med 3 procent och faktureringen med 1 procent. Resultatet efter finansnetto var 119,6 Mkr (114,2). Rörelsemarginalen nådde 22,2 procent (23,9).

Under andra kvartalet var orderingången 281 Mkr (257), en ökning med 9 procent. Faktureringen ökade med 9 procent till 277 Mkr (254). I jämförbara enheter minskade orderingång och fakturering med 4 procent. Resultatet efter finansnetto var 62,6 Mkr (63,3), och rörelsemarginalen uppgick till 22,6 procent (25,1).

Lesjöfors bedriver sin verksamhet i tre affärsområden, Industrifjädrar, Banddetaljer och Chassifjädrar. Industrifjädrar och Banddetaljer har god volymtillväxt medan försäljningen i Chassifjädrar minskat jämfört med det exceptionellt starka fjolåret. Samtliga affärsområden har god lönsamhet.

HABIA CABLE AB (www.habia.com) är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom telekommunikation, kärnkraft, försvar och övrig industri. Företaget har tillverkning och produktutveckling i Sverige samt tillverkning i Tyskland, Kina och Lettland.

Under perioden januari-juni uppgick Habias orderingång till 312 Mkr (299), en ökning med 4 procent. Faktureringen ökade med 11 procent till 311 Mkr (280). Resultatet efter finansnetto var 42,3 Mkr (26,8) och rörelsemarginalen uppgick till 14,1 procent (10,1).

Under andra kvartalet var orderingången 158 Mkr (151), en ökning med 5 procent. Faktureringsökningen var
16 procent till 163 Mkr (141). Resultatet efter finansnetto var 21,9 Mkr (12,9) och rörelsemarginalen nådde
14,0 procent (9,7).

Försäljningen till telekomsektorn började året svagt och faktureringen ligger fortfarande under fjolårets, trots att volymerna successivt förbättrats. Försäljningsutvecklingen på övriga kundgrupper, som primärt är verkstadsföretag, har varit stark. Dessa kunders orderstorlekar är oftast mindre än de inom telekomsektorn, vilket på sikt bör ge en mer stabil försäljning.

MODERBOLAGET
Moderbolaget är ett holdingbolag utan egen verksamhet och utan extern fakturering. Resultatet efter finansnetto
var –13,7 Mkr (–12,2) för första halvåret och –8,0 Mkr (–7,0) för andra kvartalet.


Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50, e-post bertil.persson@beijer-alma.se
Jan Blomén, ekonomichef, tel 018-15 71 60, e-post jan.blomen@beijer-alma.se