Intrum Justitia AB

Delårsrapport januari–september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 08:48 CEST

• Resultat per aktie under årets nio första månader förbättrades till 1,51 SEK (–0,34).
• Nettoresultatet för perioden ökade till 128,3 MSEK (–28,6).
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 103,6 MSEK (2 121,9).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 250,0 MSEK (199,8).
• Efter delårsperioden förvärvades Legal & Trade Collections (Ireland) Ltd. Förvärvet stärker Intrum Justitias marknadsledande position i Irland.

Januari–september: omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning under perioden januari–september var oförändrad i lokala valutor. En fortsatt god tillväxt i Nederländerna, Sverige och Finland, med ökande volymer från kunder inom telekom- och energisektorn, motverkas främst av lägre ärendeingång i England från befintliga kunder, samt av lägre volymer i Norge och Tyskland.
Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 299,6 MSEK (71,7) jämfört med samma period förra året. Resultatet 2003 belastades med engångskostnader om totalt 259,0 MSEK avseende främst England, men även Tyskland, Belgien och Nederländerna. Resultatförsämringen justerad för dessa engångsposter är hänförlig till främst höga administrativa kostnader inom Konsumentinkasso & Inkassobevakning i England. Framförallt Finland, Nederländerna, Sverige och Italien uppvisar en positiv resultatutveckling.
Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 215,4 MSEK (–21,6).
Resultatet före skatt och minoritetsandelar för januari–september ökade till 186,0 MSEK (–66,3) och periodens nettoresultat till 128,3 MSEK (–28,6).

Juli–september 2004: omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning under perioden juli–september uppgick till 701,5 MSEK (702,2).
Rörelseresultatet (EBITA) under tredje kvartalet 2004 ökade till 121,0 MSEK (–9,6) jämfört med samma period förra året då resultatet belastades med 138,0 MSEK för redovisningsbrister i England. Resultatförsämringen justerad för dessa engångsposter är hänförlig till en fortsatt svag utveckling i Tyskland samt Norge, där även en extra avskrivning av köpta nyligen förfallna fordringar skett. Resultatutvecklingen i England visar en marginell ökning för kvartalet efter att ha uppnått positivt resultat i slutet av perioden.
Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 93,6 MSEK (–41,0).
Resultatet före skatt och minoritetsandelar för kvartalet ökade till 85,1 MSEK (–52,1), positivt påverkat av lägre administrationskostnader och ett bättre finansnetto. Periodens nettoresultat steg till 53,5 MSEK (–25,5).

Verksamhetsområden för juli–september
Konsumentinkasso & Inkassobevakning: Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 442,1 MSEK (429,7). Verksamhets-områdets tillväxt om 3 procent härrör från Finland och Nederländerna där nya och existerande kunder inom telekom- och energisektorerna bidragit till utvecklingen. Även Schweiz och Polen har bidragit till den organiska tillväxten, främst genom ökade volymer inom Inkassobevak-ning. Rörelseresultatet (EBITA) för tredje kvartalet ökade till 110,7 MSEK (103,3), vilket till största del är hänförligt till volymökningarna i Schweiz och Polen.
Företagsinkasso & Internationellt inkasso: Nettoomsätt-ning under kvartalet minskade till 154,1 MSEK (163,1), genom lägre ärendeingång i England, Frankrike, Polen och Tyskland. Rörelseresultatet (EBITA) för kvartalet minskade som följd till 13,2 MSEK (17,9).
Köp av avskrivna fordringar: Verksamhetsområdets nettoomsättning ökade till 59,8 MSEK (49,3) under tredje kvartalet. Flera mindre portföljer med god lönsamhet har nyligen förvärvats i olika länder. Inkasseringen från portföljer i Finland, Schweiz och Nederländerna var fortsatt god under kvartalet. Tillväxten hämmades av att vissa portföljer i England och Österrike utvecklades svagt. Portföljerna som köptes i England tillsammans med Goldman Sachs utvecklades däremot positivt. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 26,6 MSEK (19,0).
Fakturaservice: Nettoomsättningen ökade till 30,7 MSEK jämfört med 27,2 MSEK under tredje kvartalet föregående år. Enheten EOS har integrerats med den övriga verksamheten i Nederländerna. Efterfågeökningen, främst hänförlig till finans- och mediesektorerna, ger ännu inte kostnadstäckning. Rörelseresultatet för perioden uppgick till –9,1 MSEK (–7,2). Resultatet belastas av kostnader för flytt av verksamheten i Nederländerna samt övergång till nytt produktionssystem i Sverige.
Övriga tjänster: Nettoomsättningen minskade från 52,1 MSEK till 48,1 och genererade ett rörelseresultat (EBITA) på –10,7 MSEK (7,5). Omsättningsminskningen under kvartalet beror främst på den minskade kreditupplysnings- och kreditgarantiverksamheten i Schweiz. Den norska verksamheten med köp av nyligen förfallna fordringar har påverkat rörelseresultatet negativt efter en nedskrivning av en av portföljerna i Norge.

Kostnader
De centrala och administrativa kostnaderna under tredje kvartalet 2004 var lägre än motsvarande kvartal 2003. Förra året inkluderades kostnader, vilka till största del är hänförliga till den utredning och de ökade administrativa resurser och kostnader för revision som då behövdes.

Jämförelsestörande kostnader
Inga jämförelsestörande poster har påverkat det tredje kvartalet 2004. Motsvarande kvartal föregående år belastades med jämförelsestörande kostnader om 138 MSEK relaterade till England. Perioden januari–september 2003 belastades med ytterligare 41 MSEK hänförliga till integrationen av de tyska verksamheterna samt ett åtgärdsprogram i Nederländerna och Belgien samt 80 MSEK för redovisningsbrister i England.
Den reserv som lades upp i samband med årsbokslutet 2003 om 15,0 MSEK avseende England är ännu inte tagen i anspråk.

Finansnetto
De finansiella kostnaderna är lägre än motsvarande period föregående år främst genom att lägre marknadsräntor givit ett förbättrat räntenetto, främst i norska kroner och euro, samt genom effektiviserad hantering av klientmedel i England.

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten under niomånadersperioden förbättrades till 250,0 MSEK jämfört med 199,8 MSEK för motsvarande period 2003. Förändringen i rörelsekapitalet var fortsatt positiv under det tredje kvartalet. Koncernens engelska dotterföretag har under kvartalet erhållit den återbetalning av tidigare inbetald preliminär skatt om 18 MSEK, om vilken tidigare meddelats. Detta påverkar kassaflödet positivt.
I övrigt har kassaflödet under januari–september 2004 belastats med 56,3 MSEK avseende återbetalningar av tidigare icke fördelade inbetalningar i England. Tillkomman-de återbetalningar för kvarvarande del av 2004 uppskattas till 6 MSEK.
Investeringar i materiella och immateriella anläggnings-tillgångar under perioden är lägre än föregående år. Köp av avskrivna fordringar under niomånadersperioden uppgår till 228,8 MSEK (129,8), inklusive utbetalningar i början av 2004 på 36,1 MSEK avseende köp som avtalats redan under 2003. Investeringsbeloppet inkluderar även den investering om 73,6 MSEK som koncernen gjort under tredje kvartalet genom det med Goldman Sachs gemensamt ägda bolaget för köp av fordringar. Koncernens 25-procentiga ägarandel i bolaget inkluderas i koncernredovis-ningen enligt klyvningsmetoden.

Finansiering
Koncernens finansiella ställning har stärkts och nettoskul-den sjönk under tredje kvartalet och uppgick till 649,6 MSEK, jämfört med 768,6 MSEK vid utgången av föregående år. Relationen nettoskuld mot eget kapital förbättrades till 0,47 från 0,62 vid årsskiftet.
Eget kapital uppgick till 1 368,2 MSEK, jämfört med
1 240,8 den 31 december 2003. Eget kapital har påverkats positivt med 6,4 MSEK till följd av valutakursförändringar, motverkat av ett negativt belopp om 7,3 MSEK avseende preliminärt beräknad effekt av byte av redovisningsprincip för pensioner.
Likvida medel uppgick till 221,0 MSEK per den 30 september jämfört med 243,2 per den 31 december 2003. Outnyttjade kreditlöften uppgick till 446,0 MSEK (301,7 den 31 december 2003).

Minoritetsintressen
Minoritetsintresset i resultaträkningen om –5,9 MSEK och i balansräkningen om 21,8 MSEK avser i allt väsentligt det 40-procentiga minoritetsägandet i koncernens bolag i Polen, Tjeckien och Ungern som föreligger sedan i april 2003.

Goodwill
Koncernens goodwill uppgick till 1 445,0 MSEK jämfört med 1 528,1 MSEK vid senaste årsskifte. Förändringen under niomånadersperioden består i goodwillavskrivningar om
–84,2 MSEK, tillkommande förvärvskostnader om 1,9 MSEK, justering av förvärvsanalys avseende koncernens bolag i Skottland –7,1 MSEK samt effekten av valutakurs-förändringar om 6,3 MSEK.

Skatt
Skattekostnaden för det tredje kvartalet uppgår till 25 procent av koncernens resultat före goodwillavskrivningar.

Anställda
Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 2 915
(2 904). Antalet anställda har ökat i Polen, Finland och Nederländerna för att klara volymökningar samtidigt som reduceringar har skett i England och Tyskland.

Moderbolaget
Moderbolaget Intrum Justitia AB (publ) svarar för huvudkontorsfunktioner inom koncernen samt visst koncerngemensamt utvecklingsarbete och marknadsföring.
Moderbolaget redovisar en nettoomsättning på 36,9 MSEK (39,6) och ett resultat före skatt om –42,3 MSEK
(–44,9). Moderbolaget investerade 0,5 MSEK (4,1) i anläggningstillgångar under niomånadersperioden och hade vid dess utgång 0,0 MSEK (12,0) i likvida medel. Medelantalet anställda uppgick till 21 (19).

Nedsättning av överkursfond
I enlighet med beslut som fattades av ordinarie bolags-stämma i maj 2004 har ansökan gjorts om att få sätta ned överkursfonden i moderbolaget med 500,0 MSEK och överföra beloppet till fria reserver. Denna ansökan har beviljats av Stockholms tingsrätt i september 2004.

Personaloptionsprogram 2003/2009
Bolagsstämman 2003 beslöt att införa ett incitamentspro-gram för anställda i ledande ställning genom att ställa ut aktieoptioner i form av så kallade personaloptioner. Enligt detta personaloptionsprogram har tilldelning skett under det andra kvartalet 2004. Totalt har 18 anställda vederlagsfritt erhållit optioner avseende nyteckning av sammanlagt 2 325 000 aktier, med ett lösenpris på 57 SEK per aktie. Utnyttjande av optionerna förutsätter anställning inom koncernen vid tiden för utnyttjandet. Ytterligare optioner avseende 200 000 aktier behålls att fördelas av styrelsen. Utställandet av optionerna medför ingen direkt påverkan i redovisningen. Utnyttjandet av optionerna kan medföra sociala kostnader för koncernen. Utöver de optioner som har fördelats eller kommer att fördelas till anställda finns optioner avseende 833 250 aktier utställda till ett dotterföretag i koncernen, i syfte att täcka den likviditetsef-fekt som kan komma att uppstå till följd av sociala kostnader. Av de fördelade optionerna har 500 000 delats ut till koncernchefen, medan de 17 övriga anställda i ledande ställning vardera erhållit mellan 75 000 och 150 000 optioner. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna förutsätter en årlig ökning av koncernens resultat per aktie, före goodwillavskrivningar, på minst 10 procent under åren 2003–2006, och skulle medföra en ökning av antalet utestående aktier med 3 358 250 st och av aktiekapitalet med 67 165 SEK. Mot bakgrund av att nuvärdet av lösenpriset överstiger aktuell marknadsnotering, har ingen hänsyn tagits till optionsprogrammet vid beräkning av resultat per aktie.

Marknads- och framtidsutsikter
Trenden med ökad utkontraktering och större skuldsättning förväntas fortsätta, framförallt inom verksamhetsområdet Konsumentinkasso & Inkassobevakning.
Intrum Justitia-koncernens nettoomsättning under verksamhetsåret 2004 förväntas bli i linje med föregående år. Koncernens långsiktiga mål om 10 procents organisk tillväxt kvarstår.

Aktien
Intrum Justitias börsvärde den 30 september 2004 uppgick till 3 671 MSEK (2 813). Kursen på Intrum Justitia-aktien steg med 14 procent under årets första nio månader. Under samma period steg Stockholmsbörsens All Share-index med 9 procent. Antalet omsatta aktier var under perioden 41,3 miljoner vilket motsvarar 49 procent av det totala antalet utestående aktier per den 30 september.
Aktien ingår sedan den 1 juli 2004 i Stockholmsbörsens Attract40-segment.
Antalet aktieägare uppgick per den 30 september till 3 933 (3 380).

Händelser efter balansdagen
I oktober 2004 förvärvades Legal & Trade Collections (Ireland) Limited. Förvärvet stärker Intrum Justitias position som ledande på den irländska marknaden. Tillsammans omsätter de irländska bolagen omkring 45 MSEK och det sammanlagda inkassovärdet fördubblas till 1,3 miljarder kronor. Köpeskillingen uppgår till 19,5 MSEK och ger upphov till goodwill om 11,8 MSEK.

Nomineringskommitté
Vid den ordinarie bolagsstämman den 5 maj 2004 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att årligen, vid tredje kvartalets utgång, bilda en nominerings-kommitté genom att sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget. Därutöver kan nomineringskommittén besluta att styrelsens ordförande ska ingå i kommittén. Kommittén utser inom sig en ordförande, vilken ska vara en ägarrepresentant.
Inför ordinarie stämma år 2005 består nomineringskom-mittén av Christian Salamon (Industri Kapital), Bo Göransson (Parkerhouse Investment), Christer Gardell (Amaranth Capital), Göran Espelund (Lannebo fonder) och Björn Lind (SEB fonder) samt Bo Ingemarson (ordförande i Intrum Justitia AB).
En av de fem största ägarna har avböjt att delta och SEB fonder, som den sjätte största ägaren, har inbjudits att delta i arbetet. Totalt representeras ca 59 procent av aktiekapitalet av nomineringskommittén.
Nomineringskommitténs förslag kommer att presenteras i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman 2005.
Aktieägare är välkomna att lämna synpunkter till kommittén senast den 1 december 2004 genom e-post till agm@intrum.com.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och Redovisningsrådets rekommendation RR20.
Sedan den 1 januari 2004 tillämpas Redovisningsrådets rekommendation RR29 Ersättningar till anställda, som bland annat innehåller enhetliga bestämmelser om aktuariell beräkning av avsättningar för pensioner enligt förmånsbe-stämda pensionsplaner. Tidigare redovisades dessa av respektive koncernföretag enligt lokal praxis i respektive land. De förändrade redovisningsprinciperna har medfört en ökning av beloppen på avsättningar för pensioner avseende förmånsbestämda pensioner och liknande förpliktelser i Norge, Frankrike, Italien och Finland med totalt 18,6 MSEK genom en minskning av eget kapital på 7,3 MSEK och en omklassificering från övriga långfristiga skulder på 11,3 MSEK. När det gäller pensionsåtaganden i Sverige enligt den så kallade ITP-planen redovisas dessa fortfarande som avgiftsbestämda pensionslösningar eftersom Alecta uppger att man inte kan leverera den information företagen behöver för att redovisa dessa som förmånsbestämda pensionslös-ningar.
Koncernen redovisar från och med 2004 kreditförluster på sina egna kundfordringar som en del av Försäljnings- och marknadsföringskostnader, vilket är i enlighet med svensk praxis. Under föregående år redovisades de som Kostnad för sålda tjänster. Jämförelsetalen har ändrats med anledning av denna omklassificering.
De bolag som ägs gemensamt med Goldman Sachs, SDF 75 AG och SDF 50 AG, redovisas som joint ventures och inkluderas i koncernredovisningen enligt klyvningsme-toden.
Bolaget tillämpar i övrigt samma redovisningsprinciper som föregående år.

Anpassning till nya redovisningsprinciper
Från den 1 januari 2005 kommer Intrum Justitia att rapportera enligt International Financial Reporting Standards (IFRS, tidigare IAS). Intrum Justitia följer idag rekommendationerna från Redovisningsrådet men även om dessa successivt har anpassats till IFRS kvarstår vissa skillnader. Intrum Justitia har tillsatt en styrgrupp för att bevaka utvecklingen löpande, i syfte att kunna anpassa redovisningen efter det nya regelverket. Baserat på vad som är känt idag kommer de enda större skillnaderna mellan nuvarande redovisningsprinciper och IFRS att röra redovisning av förvärv och goodwill, samt finansiella instrument.
Intrum Justitia kommer under fjärde kvartalet att ge mer detaljerad information angående effekterna på bolagets redovisning.

Rapporteringsdatum 2005
Bokslutskommuniké 2004 publiceras den 17 februari 2005.
Delårsrapport januari–mars 2005 publiceras den 27 april 2005. Ordinarie bolagsstämma äger rum samma dag, onsdagen den 27 april 2005.
Delårsrapport januari–juli 2005 publiceras den 17 augusti 2005.
Delårsrapport januari–september 2005 publiceras den 26 oktober 2005.


Stockholm den 27 oktober 2004
Intrum Justitia AB (publ)

Jan Roxendal
Verkställande direktör och koncernchef


Delårsrapporten och övrig finansiell information är tillgänglig via webbplatsen, www.intrum.com.

This Interim Report is also available in English

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Presentation av delårsrapporten
Delårsrapporten och presentationsmaterial finns tillgängligt på www.intrum.com > Investerare. Rapporten kommenteras av koncernchef Jan Roxendal och ekonomi- och finansdirektör Bo Askvik i en telefonkonferens idag kl 10.00.
För att delta via telefon, ring +44 207 162 0191. En inspelad version kommer att finnas tillgänglig via telefon +44 208 288 4459, kod 753 992.

Ytterligare information:
Jan Roxendal, verkställande direktör och koncernchef
Tel: 08-546 10 200

Bo Askvik, ekonomi- och finansdirektör
Tel: 08-546 10 200

Anders Antonsson, Investor Relations
Tel: 08-546 10 206, mobil: +46 703 367 818

Intrum Justitia är Europas ledande koncern för tjänster inom kreditadministration. Koncernen omsätter ca 2,9 miljarder kronor och har omkring 2 900 anställda i 21 europeiska länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia har en tillväxtstrategi som innebär att företaget avser att ta aktiv del i branschens konsolidering. Intrum Justitia AB (symbol: IJ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 juni 2002 och dess Attract40-segment från och med juli 2004.
Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com