Intrum Justitia AB

Delårsrapport januari–september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 09:07 CEST

• Koncernens nettoomsättning under årets första nio månader 2005 uppgick till 2 063,9 MSEK (2 044,2).
• Nettoresultatet för delårsperioden januari–september uppgick till 270,5 MSEK (232,4).
• Resultat per aktie före utspädning för delårsperioden var 3,08 SEK (2,66).
• Koncernens rörelsemarginal ökade till 18,6 procent (15,4).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 367,8 MSEK (269,1).

Januari–september 2005: omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning under perioden januari–september ökade till 2 063,9 MSEK (2 044,2) varvid ned-gången under det första kvartalet återhämtats. Ökningen motsvaras av tillskottet för perioden från det förvärvade Legal & Trade Collections (Ireland), numera Intrum Justitia Collections (Ireland) Ltd. Effekten av förändrade valuta-kurser uppgick till +1 procent, vilket motverkas av motsva-rande nedgång för jämförbara enheter.

Koncernens medvetna satsning inom Köp av avskrivna fordringar och Inkassobevakning har gett tillväxt främst i Finland, Portugal, Spanien och Sverige. Schweiz växer även med ökade volymer inom Företagsinkasso. Lägre volymer i Polen, Storbritannien och Tyskland motverkade koncernens tillväxt.

Rörelseresultatet ökade till 383,3 MSEK (315,6). Produktiviteten har ökats inom flertalet av koncernens bolag, vilket ger fortsatta resultat- och marginalförbättringar. Eng-land och Tyskland har genomfört kraftiga kostnadsrationa-liseringar under perioden. Finland, Portugal och Spanien har ökat sin verksamhet inom Köp av avskrivna fordringar och noterar ett förbättrat resultat, vilket motverkas av den svaga polska marknaden för Köp av avskrivna fordringar. I Sverige bidrog skatteåterbäringen i juni och augusti till ökad omsättning och resultat inom Inkassobevakning. De tidigare inledda förbättringarna med kostnadsreduktioner i Nederländerna förstärktes under tredje kvartalet med till-skott av nya kunder.
Resultatet före skatt för årets första nio månader öka-de till 360,6 MSEK (286,2) och nettoresultat uppgick till 270,5 MSEK (232,4).

Juli–september 2005: omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet uppgick till 705,0 MSEK (681,9). Av omsättningsökningen om drygt 3 procent svarade valutaeffekter för merparten.

Tillväxten var god i Finland från inkasseringen av av-skrivna fordringar samt i Nederländerna till följd av ökande volymer från nya kunder inom såväl Konsument- som Fö-retagsinkasso. En återhämtning kan noteras med ökande volymer för den italienska verksamheten. Skatteåterbäring utbetald i augusti bidrog till en ökad omsättning i Sverige inom Inkassobevakning. Omsättningen i Spanien och Por-tugal har fortsatt att utvecklas positivt, främst till följd av inkassering från avskrivna fordringar. Omsättningen i den engelska verksamheten minskade dels till följd av färre antal ärenden hos befintliga kunder, dels från minskad tilldelning av ärenden.

Rörelseresultatet uppgick till 139,5 MSEK (125,3) där förbättringen till stor del förklaras av volymökningar från nya och återtagna kunder i Nederländerna och Italien, samt inom avskrivna fordringar i Finland.
Resultatet före skatt för kvartalet ökade till 132,4 MSEK (116,8) och periodens nettoresultat uppgick till 99,3 MSEK (88,4).

Geografiska regioner, juli–september 2005
Sverige, Norge & Danmark
Regionens omsättning för tredje kvartalet uppgick till 169,7 MSEK (161,0) och rörelseresultatet till 51,7 MSEK (50,0), som ett resultat av planerade åtgärder i samband med den årliga svenska skatteåterbäringen i augusti, varvid affärs-området Inkassobevakning påverkades positivt, trots att en del utbetalades redan i juni månad för första gången. Volymökningar i Danmark, där även förbättrat inkassoresultat bidrog positivt, ökade regionens omsättning och resultat.

Storbritannien & Irland
Regionens omsättning för kvartalet uppgick till 79,1 MSEK (104,7), vilket inkluderar Intrum Justitia Collections (Ire-land) Ltd. Rörelseresultatet uppgick till –3,5 MSEK (6,2). I England har minskade volymer från vissa större kunder inom Konsumentinkasso & Inkassobevakning, i kombina-tion med minskad tilldelning av nya ärenden och senare-lagd inkassering av förvärvade portföljer, lett till en mins-kad omsättning. Kostnadsreduktioner, främst genom omfattande personalminskning i det engelska dotterbolaget under 2004, har inte fullt ut kompenserat volymminskningen.

Nederländerna, Belgien & Tyskland
Omsättningen under årets tredje kvartal uppgick till 148,4 MSEK (143,3) och rörelseresultatet till 31,7 MSEK (22,2). Verksamheten i Nederländerna har utvecklats fortsatt väl med volymtillskott inom såväl Konsument- som Företags-inkasso från nya kunder främst inom telekom- och energi-sektorn samt från Köp av avskrivna fordringar. Omsätt-ningen påverkades negativt i Tyskland som följd av tidigare avslutade icke lönsamma kundkontrakt samt lägre vo-lymer från nyckelkunder inom telekomsektorn. Resultat-förbättringen är till stor del hänförlig till volymökningarna i Nederländerna samt kostnadsbesparingar i såväl Tysk-land som Nederländerna.

Schweiz, Österrike & Italien
Regionens omsättning för kvartalet uppgick till 95,8 MSEK (85,5) och rörelseresultatet till 18,4 MSEK (13,0). Omsätt-ningsökningen är främst hänförlig till positiv volymutveckling i Italien från återtagna kunder, vilket även motsvarar större delen av regionens resultatförbättring. Schweiz har en fortsatt god utveckling inom främst Företagsinkasso med kunder inom telekom och media, samt inom Köp av avskrivna fordringar.

Finland, Estland, Lettland & Litauen
Omsättningen för rapportperioden uppgick till 86,3 MSEK (73,9) och rörelseresultatet till 35,2 MSEK (26,3). Fortsatt hög aktivitet inom Köp av avskrivna fordringar i Finland, med köp av portföljer från kunder inom bank- och tele-komsektorn, förbättrade regionens omsättning och resul-tat. Den förändrade lagstiftningen som reglerar uttag av gäldenärsavgifter har haft en marginell negativ påverkan, vilket motverkats av höjd inkasseringsgrad tack vare för-bättrad scoringprocess.

Frankrike, Spanien & Portugal
Regionens omsättning för tredje kvartalet 2005 uppgick till 87,2 MSEK (72,0) och rörelseresultatet till 14,0 MSEK (11,0). Tillväxten i regionen är främst hänförlig till utveck-lingen i Portugal och Spanien, med volymökningar från nya kunder inom media och fortsatt volymtillväxt från be-fintliga kunder inom telekom- och banksektorn. En större portfölj avskrivna fordringar förvärvades i Spanien under förra året, vilket bidragit positivt till omsättning och resultat.

Polen, Tjeckien, Slovakien & Ungern
Kvartalets omsättning uppgick till 38,5 MSEK (41,5) och rörelseresultatet till 5,2 MSEK (10,1). Det polska bolaget påverkas fortsatt av den låga aktiviteten inom Köp av av-skrivna fordringar. En kraftfull kostnadsneddragning har inte fullt ut kunnat motverka volymnedgången. Utveckling-en i Tjeckien och Ungern har positivt bidragit till regionens omsättning och resultat. Det slovakiska bolaget Creditex-press, numera Intrum Justitia Slovakia s.r.o., konsolideras från andra kvartalet och har haft en marginellt positiv på-verkan på regionens omsättning och resultat.
Sedan april 2003 föreligger ett 40-procentigt minori-tetsintresse i regionens bolag.

Verksamhetsområde Köp av avskrivna fordringar
Verksamhetsområdets omsättning för årets tredje kvartal uppgick till 62,0 MSEK (67,5). Resultatet uppgick till 15,2 MSEK (23,8) efter betald kommission till inkasserande dotterbolag. Nedgången i omsättning och resultat förklaras av utvecklingen i England, där inkassering av förvärvade portföljer senarelagts, och Polen, till följd av minskade förvärvsvolymer. Länder som Finland, Nederländerna, Portugal, Spanien och Sverige bidrog med positiv utveck-lingen inom verksamhetsområdet.

I enlighet med IFRS tillämpar Intrum Justitia en redo-visningsmodell där det bokförda värdet för respektive port-följ av köpta fordringar, och därmed kvartalets resultat, baseras på en uppskattning av framtida kassaflöden som uppdateras kvartalsvis. Denna bedömning för tredje kvar-talet har inte medfört någon påverkan på rörelseresultatet.
Koncernens medvetna satsning och ökade resurser för verksamhetsområdet har fortsatt under det tredje kvarta-let. Investeringar i portföljer under perioden januari–september 2005 uppgick till 625,9 MSEK, att jämföra med 228,8 MSEK för samma period förra året.

Kostnader
En högre effektivitet i produktionen i flera länder bidrog till att bruttovinstmarginalen ökade och uppgick till 41,2 pro-cent (40,9) för årets tredje kvartal. Försäljningskostnader var lägre vilket delvis motverkats av tillfälligt högre admi-nistrationskostnader jämfört med föregående år. Koncer-nens fokus på kostnadsläget har lett till fortsatt god kost-nadskontroll i flertalet länder.

Avskrivningar
Kvartalets rörelseresultat belastas med avskrivningar om 20,7 MSEK (24,4). Därmed uppgår rörelseresultatet före avskrivningar till 160,2 MSEK (149,7). Rörelseresultatet före avskrivningar för de första nio månaderna uppgår till 449,2 MSEK (390,6).

Kostnader för incitamentsprogram
Rörelseresultatet för årets första nio månader belastas med 5,6 MSEK (3,1) avseende teckningsoptioner enligt koncernens Personaloptionsprogram 2003/2009. Av den-na kostnad redovisas 1,9 MSEK (1,9) under det tredje kvartalet. Kostnaden motsvaras inte av någon faktisk utbe-talning från bolaget. Personaloptionsprogrammet omfattar optionsrätter till nyteckning av 3 358 250 aktier. Utspäd-ningseffekten under årets första nio månader, beräknad enligt IAS 33 Earnings per share, motsvarar 557 818 akti-er.
Personaloptionsprogrammet medför ingen utspädning av resultatet för helåret 2004 eftersom aktiens genomsnitt-liga marknadsvärde understeg nuvärdet av optionspremi-en. Teckningsoptionerna fördelades i maj 2004.

Finansnetto
Tredje kvartalets finansnetto uppgick till 7,1 MSEK, vilket är lägre jämfört med kostnaden om 8,5 MSEK motsvaran-de period 2004. Detta är en följd av lägre marknadsräntor, bättre lånevillkor samt lägre skuldsättningsnivå.

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten under perio-den januari–september uppgick till 367,8 MSEK, att jämfö-ra med 269,1 MSEK för motsvarande period 2004.
Under tredje kvartalet har koncernen investerat 371,7 MSEK i 30 portföljer med avskrivna fordringar. De största portföljerna har köpts från kunder inom bank- och tele-komsektorerna i Portugal, Schweiz och Spanien.

Finansiering
Nettoskulden uppgick per den 30 september 2005 till 681,9 MSEK (före inlösen av C-aktier), att jämföra med 480,2 MSEK vid utgången av föregående år.
Eget kapital inklusive minoritetens andel uppgick till 1 832,5 MSEK (före inlösen av C-aktier), jämfört med 1 531,0 den 31 december 2004.
Per den 30 september 2005 hade koncernen likvida medel om 202,0 MSEK, jämfört med 338,3 per den 31 december 2004. Outnyttjade kreditlöften uppgick den 30 september 2005 till 1 169,0 MSEK, motsvarande siffra den 31 december 2004 var 385,8.

Goodwill
Koncernens goodwill uppgick till 1 565,2 MSEK, att jämfö-ra med 1 505,8 MSEK vid senaste årsskifte. Förändringen under perioden är en effekt av valutakursförändringar. All goodwill i koncernen prövades för nedskrivningsbehov i slutet av 2004, och i kvartalsbokslutet har en översiktlig uppdatering av dessa tester gjorts, som visar att inget be-hov av nedskrivning föreligger.

Anställda
Medelantalet anställda under niomånadersperioden upp-gick till 2 863 (2 915). Antalet anställda har minskat främst i det engelska dotterbolaget, medan fler personer anställts i Spanien för att hantera tidigare utkontrakterad verksam-het.

Moderbolaget
Det börsnoterade moderbolaget Intrum Justitia AB (publ):s verksamhet omfattar ägande av dotterbolagen, huvudkon-torsfunktioner inom koncernen, visst koncerngemensamt utvecklingsarbete samt service och marknadsföring.
Moderbolaget redovisar en nettoomsättning på 34,7 MSEK (36,9) och ett resultat före skatt om 7,2 MSEK (–42,3). Moderbolaget investerade 0,7 MSEK (0,5) i an-läggningstillgångar under niomånadersperioden och hade vid dess utgång 0,0 MSEK (0,0) i likvida medel. Medelan-talet anställda uppgick till 22 (21).

Händelser efter balansdagen
Det inlösenprogram av aktier som beslutades av ordinarie samt extra bolagsstämmor under våren 2005 är nu helt genomfört. Aktieägarna erbjöds att lösa in var tolfte aktie för 84 SEK. Totalt anmäldes 7 029 353 aktier för inlösen, motsvarande en anslutningsgrad om 99,25 procent. Inlö-senbeloppet betalades ut i slutet av juni 2005. I mitten av oktober erhöll Intrum Justitia rättens tillstånd att sätta ned aktiekapitalet, genom inlösen av nyemitterade C-aktier, samt överkursfonden. Efter genomförd nedsättning den 14 oktober 2005 uppgår aktiekapitalet i Intrum Justitia AB till 1 559 125,02 SEK, fördelat på 77 956 251 aktier. Baserat på balansräkningen den 30 september 2005 uppgår kon-cernens beräknade nettoskuld efter inlösen till 1 272,9 MSEK vilket ökar skuldsättningsgraden till 1,03.

Valberedning
Vid den ordinarie bolagsstämman den 27 april 2005 beslu-tades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att, vid tredje kvartalets utgång, bilda en valberedning genom att sam-mankalla de fem största aktieägarna i bolaget. Efter kon-takt med bolagets fem största aktieägare har nomineringar inkommit från fyra av dessa i enlighet med följande:
• Björn Fröling, Parkerhouse Investment, (10,4 procent av kapital och röster),
• Christer Gardell, Cevian Capital, (10,1 procent av ka-pital och röster),
• Göran Espelund, Lannebo fonder, (5,6 procent av kapital och röster) samt
• Adam Gerge, Didner & Gerge, (4,9 procent av kapital och röster).
Så snart den femte aktieägaren nominerat sin ledamot kommer uppgifter om denna att offentliggöras i ett press-meddelande.
Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunk-ter till valberedningen senast den 1 december 2005 ge-nom e-post till agm@intrum.com.
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kal-lelsen till den ordinarie bolagsstämman 2006 samt på bo-lagets webbplats.

Bolagsstämma 2006
Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas tisdagen den 25 april 2006, kl 16.00, i World Trade Center, Stockholm.

Aktien
Intrum Justitias börsvärde den 30 september 2005 upp-gick till 5 437 MSEK beräknat på antalet aktier efter inlö-sen av C-aktier. Under perioden januari–september 2005 steg aktiekursen med 36 procent.
Antalet aktieägare uppgick per den 30 september 2005 till 4 155 (3 933).

Redovisningsprinciper
Detta är Intrum Justitia-koncernens tredje delårsrapport enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten för koncernen är, i enlighet med krav i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrap-porter för koncerner, upprättad enligt IAS 34 Interim Fi-nancial Reporting.

De redovisningsprinciper som tillämpas i delårsrappor-ten beskrivs i Årsredovisningen för år 2004 i Not 1 samt i Not 36 vad avser ändringar i samband med införande av IFRS. Där framgår bland annat att Intrum Justitia rapporte-rar enligt IFRS från och med 2005 men att jämförelsetalen för 2004 omräknas i enlighet med IFRS varvid den 1 janu-ari 2004 anses vara Intrum Justitias övergångsdatum till IFRS.
En beloppsmässig avstämning av de uppskattade sammantagna effekterna av IFRS på koncernens resultat- och balansräkningar för årets första nio månader, respek-tive helåret 2004, inklusive effekten på uppskjuten skatt, redovisas i bilaga. Siffrorna i balansräkningen har justerats i förhållande till uppgifterna i årsredovisningen på basis av ny information.
Beskrivningen av effekterna av IFRS samt belopps-uppgifterna är fortfarande preliminära och kan komma att ändras om IFRS-rekommendationerna eller tolkningen av dem ändras under året.

Konsolidering och goodwill
Vid förvärv av dotterföretag elimineras från och med 2004 koncernens anskaffningskostnad för det förvärvade dotter-företaget mot netto i marknadsvärde av dotterföretagets tillgångar och skulder, inkluderande immateriella tillgångar såsom kundrelationer, pågående ärenden och egenut-vecklade varumärken. Om koncernen inte kan identifiera sådana marknadsvärden motsvarande anskaffningskost-naden uppkommer goodwill. Negativ goodwill förekommer inte, utan intäktsförs i så fall omedelbart vid förvärvet.
Goodwill skrivs inte av, men prövas för nedskrivnings-behov, varvid uppskattade framtida kassaflöden från den kassagenererande enheten diskonteras med en räntesats motsvarande koncernens vägda genomsnittliga kapital-kostnad. Skulle det därvid beräknade nuvärdet minus för-säljningskostnader understiga det bokförda värdet netto av den kassagenererande enhetens tillgångar och skulder sker en nedskrivning, i första hand av goodwill.

Finansiella tillgångar och skulder
Intrum Justitia redovisar finansiella instrument, inklusive valutaterminer och andra derivatinstrument, till verkligt värde varvid förändringar i det verkliga värdet redovisas i resultaträkningen. För närvarande tillämpas inte säkrings-redovisning.

Köpta avskrivna fordringar
Köpta avskrivna fordringar består av portföljer med förfall-na avskrivna konsumentfordringar som köpts till ett pris som avsevärt understiger det nominella fordransbeloppet. Köpta avskrivna fordringar redovisas enligt en effektivrän-temodell, där det bokförda värdet av varje portfölj motsva-ras av nuvärdet av alla förväntade framtida kassaflöden, diskonterade med en effektivränta som fastställdes vid förvärvet av portföljen, baserat på relationen mellan an-skaffningskostnad och de vid förvärvstillfället förväntade framtida kassaflödena. Förändringar i det bokförda värdet på portföljerna redovisas i resultaträkningen på raden för nettoomsättning.

Personaloptionsprogram
Vid den ordinarie bolagsstämman 2003 beslutades om antagande av Personaloptionsprogram 2003/2009. Teck-ningsoptionerna fördelades i maj 2004. Det teoretiska vär-det av optionerna per utgivningsdagen, beräknat enligt Black-Scholes-formeln, periodiseras över den sk vesting-perioden (maj 2004–december 2006), dvs den period un-der vilken villkoren för att få utnyttja optionerna ska uppfyl-las.

Rapporteringsdatum
Bokslutskommuniké 2005 publiceras den 15 februari 2006.
Delårsrapport för första kvartalet (januari–mars) 2006 publiceras den 25 april 2006.

Stockholm den 26 oktober 2005
Intrum Justitia AB (publ)

Jan Roxendal
Verkställande direktör och koncernchef


Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Delårsrapporten och övrig finansiell information är tillgäng-lig via webbplatsen, www.intrum.com.

This Interim Report is also available in English

Presentation av delårsrapporten
Delårsrapporten och presentationsmaterial finns tillgäng-ligt på www.intrum.com > Investerare. Rapporten kom-menteras av koncernchef Jan Roxendal och ekonomi- och finansdirektör Bo Askvik i en telefonkonferens idag kl 10.00.
För att delta via telefon, ring +44 207 162 0080. En in-spelad version finns tillgänglig till och med den 31 oktober 2005 på tel: +44 207 031 4064 med kod 679 285.


Ytterligare information:
Jan Roxendal, verkställande direktör och koncernchef
Tel: 08-546 10 200

Bo Askvik, ekonomi- och finansdirektör
Tel: 08-546 10 200

Anders Antonsson, Investor Relations
Tel: 08-546 10 206, mobil: +46 703 36 78 18

Intrum Justitia är Europas ledande koncern för tjänster inom kreditadministration. Koncernen omsätter ca 2,8 miljarder kronor och har omkring 2 900 anställda i 22 europeiska länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia har en tillväxtstrategi som innebär att företaget avser att ta aktiv del i branschens konsolidering. Intrum Justitia AB (symbol: IJ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 juni 2002 och dess Attract40-segment från och med juli 2004.
Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com