Beijer Alma AB

Delårsrapport januari–september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 10:15 CEST

Fördubblat kvartalsresultat

  • Nettoomsättningen var 1 671 Mkr (1 210) för perioden januari–september och 575 Mkr (344) för tredje kvartalet
  • Rörelsemarginalen var 18,6 procent (15,0) för januari–september och 17,8 procent (15,6) för tredje kvartalet
  • Resultatet efter finansnetto var 303,7 Mkr (171,1) för januari–september och 100,2 Mkr (48,9) för tredje kvartalet
  • Vinsten per aktie var 7,40 kr (4,60) för januari–september och 2,39 kr (1,31) för tredje kvartalet
  • Bra kassaflöde och nettokassan var 48,4 Mkr (15,7)

Koncernen
Beijer Alma går fortsatt bra. Efterfrågan förbättras successivt från de svaga fjolårsvolymerna men är fortfarande under de nivåer som rådde före finanskrisen. Kombinationen av ökande försäljnings-volymer och genomförda kostnadsneddragningar ger god effekt på resultat och marginaler. Resultatet efter finansnetto under tredje kvartalet fördubblades jämfört med motsvarande kvartal 2009 och uppgick till 100,2 Mkr (48,9). 

Under
perioden januari–september var orderingången 1 707 Mkr (1 206), en ökning med 41,6 procent. Faktureringen steg med 38,1 procent och nådde 1 671 Mkr (1 210). I jämförbara enheter ökade orderingången med 13,6 procent och faktureringen med 10,6 procent. Svenska kronan har stärkts jämfört med förra året vilket innebär att omräkningen av utländska bolags resultaträkning till koncernvalutan SEK ger en lägre fakturering. Tar man hänsyn till denna omräkningseffekt steg orderingången med 20 procent och faktureringen med 17 procent i jämförbara enheter.

Rörelseresultatet var 310,2 Mkr (181,8) och rörelsemarginalen nådde 18,6 procent (15,0). Resul-tatet efter finansnetto var 303,7 Mkr (171,1). Resultatet har påverkats positivt av valutakontrakt med cirka 20 Mkr. Vinsten per aktie efter skatt var 7,40 kr (4,60).

Kassaflödet efter investeringar var 127,3 Mkr (170,8). Årets kassaflöde har belastats med företags-förvärv med 65,0 Mkr (0). Vid periodens utgång hade koncernen en nettokassa på 48,4 Mkr (15,7).

Under tredje kvartalet uppgick orderingången till 589 Mkr (357), en ökning med 65,0 procent. Faktureringen ökade med 67,2 procent till 575 Mkr (344). I jämförbara enheter ökade orderingången med 20,7 procent och faktureringen med 21,2 procent. Med hänsyn tagen till omräkningseffekter steg orderingången med 27 procent och faktureringen med 28 procent i jämförbara enheter.

Rörelseresultatet var 102,2 Mkr (53,8) och rörelsemarginalen 17,8 procent (15,6). Resultatet efter finansnetto var 100,2 Mkr (48,9) och vinsten per aktie efter skatt uppgick till 2,39 kr (1,31). Kassa-flödet efter investeringar, som belastats med 26,3 Mkr för företagsförvärv, var 54,8 Mkr (80,8).

Eventuella frågor besvaras av
:
Bertil Persson, VD och koncernchef, telefon 08-506 427 50,
bertil.persson@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60,
jan.blomen@beijeralma.se

Läs mer på:
www.beijeralma.se