Creative Antibiotics

Delårsrapport juli-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 10:57 CEST

Innate Pharmaceuticals AB (publ)

Delårsrapport juli 2008 - mars 2009

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6,4 Mkr (f.å. -4,4 Mkr)
  • Intäkterna uppgick till 0,7 Mkr (1,1 Mkr)
  • Resultat per aktie -0,27 kr (-0,18 kr)
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 16,0 Mkr (23,8 Mkr)
  • Virulensblockerande antibiotika hindrar uppbyggnaden av bakteriers "injektionsnålar" som överför bakterietoxiner till värdcellerna. Att förstå dessa injektionsnålars molekylära uppbyggnad är centralt för att hitta nya substanser som fungerar som virulensblockerande antibiotika

Resultat och ställning
Resultat för perioden uppgick till -6,4 Mkr (-4,4 Mkr) eller -0,27 kr (-0,18 kr) per aktie. Intäkter i form av forskningsbidrag uppgick under perioden till 0,7 Mkr (1,1 Mkr). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 16,0 Mkr (23,8 Mkr). Soliditeten uppgick till 57,9 procent (73,0 procent). Uppgifterna inom parentes avser motsvarade period/tidpunkt i fjol.

Bolaget har under perioden belastats med en kostnad på 487 tkr från Griffith University för att testa extrakt från växter och marina organismer med hjälp av Innate Pharmaceuticals teknologiplattformar.

Verksamheten
Bolaget och forskare i England och Nederländerna har nu visat att läkemedelskandidater i laboratorieförsök hämmar typ III sekretionssystemet (T3SS) hos diarrébakterien Shigella. Tidigare publicerade studier har visat att virulensblockerande antibiotika hämmar funktionen av T3SS hos andra bakterier som orsakar diarré, Yersinia och Salmonella.

T3SS är viktiga strukturer som sjukdomsframkallande Gram-negativa bakterier använder för att överföra toxiska proteiner från bakterierna till människans celler. Virulensblockerande antibiotika stoppar denna överföring och oskadliggör därmed bakterierna. Nya forskningsresultat visar att virulensblockerande antibiotika hindrar uppbyggnaden av T3SS, vilket resulterar i att bakterierna saknar "injektionsnålar" för överföring av bakterietoxiner till värdcellerna. Dessa data är väsentliga för det fortsatta arbetet med att identifiera målproteiner som kan användas för att utveckla nya potenta virulensblockerande antibiotika. Antibiotika som använder T3SS för att bekämpa skadliga bakterier har sannolikt inte någon resistensproblematik som dagens antibiotikaprodukter är behäftade med.

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att drygt 2 miljoner människor, framför allt barn, dör varje år som en direkt följd av diarrésjukdomar. Upp till hälften av dessa dödsfall orsakas av bakterien Shigella, vilken ger allvarliga tarminfektioner med blodiga diarréer.

Kommande rapporter:
Bokslutsrapport den 18 augusti 2009.
Innate Pharmaceuticals AB (publ), org. nr 556585-7785, är noterat på Aktietorget.

För mer information vänligen kontakta:
Sune Rosell, MD, CEO Innate Pharmaceuticals AB, tel. 090-13 66 50 eller 070-557 22 00.

E-post: info@innate.se, Hemsida: www.innate.se