Electrolux AB

DELÅRSRAPPORT juli – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 09:31 CEST

· Nettoomsättningen uppgick de första nio månaderna till
92.031 Mkr (95.762) och nettoresultatet till 2.420 Mkr
(3.624), motsvarande 8:05 kr (11:55) per aktie

· Fortsatt starkt kassaflöde i både tredje kvartalet och för
perioden som helhet

· Rörelseresultatet för tredje kvartalet påverkades negativt av
väsentligt högre materialpriser

· Lägre resultat för Konsumentprodukter i Europa på grund av
ökade satsningar på varumärkesbyggande och svagare
efterfrågan på vissa marknader i Västeuropa

· Bättre resultat för både Utomhusprodukter för konsument-
marknaden och Professionella utomhusprodukter

Tabell på: http://www.newsonline.se/release.asp?PmId=49151&ComId=1121

Hans Stråberg
VD och koncernchef

Rapporten har ej blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Electrolux har i denna rapport tillämpat de redovisningsprinciper som anges i not 1 i årsredovisningen för 2003, med undantag för ersättningar till anställda. Den nya redovisningsrekommendationen RR 29, Ersättningar till anställda, har införts från och med den 1 januari 2004. Ingen omräkning av tidigare perioder har gjorts.

Telefonkonferens och presentationsmaterial
En telefonkonferens kommer att hållas den 20 oktober 2004 klockan 15.00 (CET) med VD och koncernchef Hans Stråberg och ekonomidirektör Fredrik Rystedt. En presentation av koncernens resultat för tredje kvartalet 2004 finns tillgänglig på Electrolux hemsida: www.electrolux.com/latestreport

Finansiella rapporter under 2005
Rapport 4:e kvartalet 2004
15 februari

Rapport 1:a kvartalet och Bolagsstämma
20 april

Halvårsrapport
19 juli

Rapport 3:e kvartalet
25 oktober

För mer information
Electrolux ekonomiska information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir