SeaNet

Delårsrapport juli-september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 12:07 CET

Verksamheten i sammandrag

  • Intäkterna för årets tredje kvartal ökade till 7,4 MSEK (5,1 MSEK)
  • Resultatet för årets tredje kvartal uppgick till -4,0 MSEK (-1,5 MSEK) före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) och -5,1 MSEK (-3,0 MSEK) före och efter skatt
  • Intäkterna för perioden januari-september uppgick till 13,9 MSEK (7,4 MSEK)
  • Resultat för perioden januari-september uppgick till -16,9 MSEK (-14,3 MSEK) före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) och -22,4 MSEK (-19,5 MSEK) före och efter skatt
  • Under perioden har Seanet utvecklat bolagets affärsmodell till att i huvudsak sälja GSM-tjänster genom ledande VSAT-operatörer (se vidare under ”VD har ordet”, s. 2)
  • Vid periodens slut hade Seanet fyrtio (40) fartyg i drift, jämfört med tjugoen (21) vid samma tidpunkt föregående år

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Seanet ingick ett 5-årigt partneravtal med STM Spanien för leverans av GSM-tjänster till STM:s maritima kunder
  • Seanet tecknade en avsiktsförklaring med Norska Fjord Line om att leverera mobiltjänster till två nya fartyg
  • Seanets teckningsoptionsprogram av serie fyra tecknades under kvartal två och tre till 35 procent och inbringade totalt ca 10 MSEK till bolaget, varav ca 5 MSEK inkom till bolaget den 1 oktober 2010

För ytterligare information:
Viesturs Vucins, VD, tel. +46 8 599 00 300
Stephan Dahlström, CFO, tel. +46 8 599 00 300
Besök även www.seanet.se
_____________________________________________________________________________________________

Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission.