Ulyss AB

Delårsrapport kvartal 1 - 09

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 11:40 CEST

(Aktietorget: ULYS)

Sammanfattning av delårsrapport

2009-01-01 - 2009-03-31
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -490 497 (142 412)
Resultat per aktie* uppgick till -0,10 (0,03)
Soliditeten uppgick per 2009-03-31 till 94 % (98)

* Beräknas på 4 834 000 utestående aktier.

Aktieinnehav 2009-03-31
Listade bolag: 3 626 760 SEK
Icke listade bolag: 605 670 SEK
Kassa och bank: 1 220 620 SEK

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport andra kvartalet 2009: 2009-07-31
Delårsrapport tredje kvartalet 2009: 2009-10-30
Bokslutskommuniké 2009: 2010-02-28

Första kvartalet 2009
Under det första kvartalet 2009 visade större delen av Ulyss portföljbolag en negativ utveckling. Vissa av bolagets innehav avyttrades under det första kvartalet till dess anskaffningsvärde. Innehaven var, i enlighet med bolagets redovisningsprinciper, upptagna till ett markant högre värde per 31 december 2008.

Under slutet av 2008 pågick arbetet med att göra bolagets organisation mer kostnadseffektiv. Under det första kvartalet 2009 har Ulyss börjat se resultat av detta, då bland annat bolagets bokföring nu hanteras internt med låga kostnader som följd. Dock har vissa extraordinära kostnader i samband med Värmlands Finans AB:s (publ) bud på Ulyss, ökat bolagets administrativa kostnader.

Under mars 2009 lade Värmland Finans AB (publ) ett offentligt bud om att förvärva samtliga aktier i Ulyss. Ett samgående mellan Värmlands Finans AB (publ) och Ulyss bedöms skapa förutsättningar för betydande synergier, vilket gör att utvecklingen förväntas bli bättre än om företagen fortsätter verka var för sig.

Framtiden
Den 9 april 2009 offentliggjorde Värmlands Finans AB (publ) en erbjudandehandling, där fullständig beskrivning och fullständiga villkor för erbjudandet om att förvärva samtliga aktier i Ulyss gick att ta del av. Ulyss och Värmlands Finans AB (publ) anser att de främsta fördelarna med samgåendet mellan de två företagen är: ekonomiska skalfördelar, optimal resursfördelning samt att en framtida expansion för Värmland Finans AB (publ) underlättas i och med det avsedda förvärvet av Ulyss.

För 13 aktier i Ulyss erbjuds cirka 2 nyemitterade B-aktier i Värmlands Finans. Detta innebär, baserat på
Värmlands Finans AB (publ)-aktiens genomsnittskurs under perioden från och med 2008-12-08 till och med 2009-03-10, att budet är värt cirka 5,5 miljoner kronor. Det motsvarar ett värde per Ulyss-aktie om cirka 1,13
kronor. Glenn Renhult och Johan Kaltenbrunner, styrelseledamöter i såväl Värmlands Finans AB (publ) som Ulyss äger, inklusive närstående, sammantaget cirka 15,5 procent av aktierna i Ulyss. De har båda förbundit sig att acceptera erbjudandet.

För Ulyss aktieägare bedöms samgåendet innebära fördelar. Ulyss affärsidé har inte fungerat så som tänkt de senaste två åren. Kostnaderna för förvaltningen har varit höga och bolaget har gått med förlust. Detta har påverkat aktiekursen negativt, och aktien har länge handlats betydligt under substansvärdet. Erbjudandet från Värmlands Finans AB (publ) innebär en premie på 102 procent jämfört med Ulyss genomsnittskurs och ger även dem av Ulyss aktieägare som accepterar Värmland Finans AB:s (publ) erbjudande del i de fördelar som nämns ovan. Med anledning av att två tredjedelar av Ulyss styrelse även är verksamma i styrelsen i Värmlands Finans AB (publ) gavs beQuoted AB i uppdrag att göra en oberoende granskning samt ge en så kallad "fairness opinion" av erbjudandet. beQuoted AB:s bedömning är att villkoren för erbjudandet är skäliga ur finansiell synvinkel för aktieägarna i Ulyss.

Efter den planerade sammanslagningen kommer Ulyss att kvarstå som ett dotterbolag till Värmlands Finans AB (publ). Sysselsättningen i Värmlands Finans AB (publ) respektive Ulyss bedöms inte påverkas av det planerade förvärvet av Ulyss. Tidsfristen för erbjudandet löper till och med 5 maj 2009. Om erbjudandet fullföljs avser Värmlands Finans AB (publ) att verka för att Ulyss aktie avlistas från AktieTorget.

Informationen är hämtad från Värmland Finans AB:s (publ) offentliggjorda erbjudandehandling.

Väsentliga händelser under perioden
" Den 11 mars 2009 offentliggjorde Värmlands Finans AB (publ) att styrelsen i nämnda bolag förbereder ett erbjudande om att förvärva samtliga aktier i Ulyss.
" Värmlands Finans AB (publ) lade den 12 mars 2009 ett offentligt bud om att förvärva samtliga aktier i Ulyss. För 13 aktier i Ulyss erbjuds aktieägarna cirka två nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB (publ).

Väsentliga händelser efter perioden
" Styrelsen i Ulyss lämnade den 9 april 2009 ett uttalande avseende Värmland Finans AB:s (publ) offentliga erbjudande, där styrelsen rekommenderar Ulyss aktieägare att anta nämnt erbjudande.
" Den 9 april 2009 offentliggjorde Värmland Finans AB (publ) erbjudandehandling avseende nämnda företags bud på Ulyss.

VD har ordet
"Inledningen av 2009 har fortsatt präglats av det negativa finansiella klimatet. Med anledning av detta har majoriteten av bolagen som ingår i vår aktiefortfölj visat en nedåtgående trend.

Under mars lade Värmlands Finans AB (publ) ett bud om att förvärva samtliga aktier i Ulyss. Då jag är verksam i såväl Ulyss som Värmland Finans AB:s (publ) styrelse hänvisar jag till det uttalande som styrelseledamot Kenneth Dietz lämnade i pressmeddelande som publicerades den 9 april 2009. Kenneth kommenterade ej erbjudandet i detalj, men rekommenderar aktieägarna i Ulyss att anta erbjudandet från Värmlands Finans AB (publ).

Det är en intressant tid vi blickar fram emot och jag ser med tillförsikt fram emot ett spännande 2009 för Ulyss del".

Johan Kaltenbrunner
VD, Ulyss AB (publ)

Ulyss AB (publ)
Ulyss AB (publ) är ett investmentbolag, vars investeringar företrädesvis görs i bolag som står inför listning på en småbolagslista.

Affärsmodell
Ulyss skall genom strategiska investeringar i mindre bolag kontinuerligt skapa en hög avkastning på Ulyss kapital. Investeringar skall företrädesvis ske i bolag som står inför notering alternativt anslutning till en småbolagslista. Investeringarna skall vara korta. Tidsspannet kan dock variera, beroende på vid vilken tidpunkt Ulyss går in ett bolag, samt även på börsklimatet och bolagens utveckling. Det skall finnas en tydlig exit, vanligen genom listning som möjliggör försäljning av aktier i den löpande handeln. Därutöver kommer Ulyss kontinuerligt att beakta alternativa sätt att avyttra innehaven i portföljbolagen. Ulyss avser att sprida sina investeringar för att reducera riskprofilen. Bolagets kassa skall inte vara större än att kapitalet kontinuerligt skall kunna hållas i rörelse. Kassan skall årligen optimeras genom en offensiv utdelningspolitik. Investeringarnas beloppsmässiga storlek kommer att styras av avkastningspotential i förhållande till risk samt av hur snabb exit Ulyss beräknar kunna göra. Därutöver kommer marknadsläget att styra hur mycket kapital Ulyss löpande kommer att investera. Om marknadsläget försämras, kommer ökad utdelning till aktieägarna att bidra till att mindre kapital kommer att investeras. Följaktligen har Ulyss en affärsmodell som är flexibel utifrån marknadsläget.

Målsättning
Ulyss målsättning är att årligen uppnå en avkastning om minst 50 % på Ulyss totala kapital och att kunna lämna utdelning till aktieägarna för respektive verksamhetsår.

Vision
Ulyss vision är att bli det självklara alternativet för investerare som är intresserade av att investera i mindre bolag. De så kallade småbolagsfonderna har blivit allt vanligare. Dock är det få eller inga fonder som investerar i de allra minsta bolagen. Det innebär att den som är intresserad av exponering mot dessa bolag är hänvisad till att själv köpa och äga aktier i dem. Ulyss är enligt styrelsens bedömning ett lämpligt alternativ för den som annars själv köper och äger aktier i mindre bolag alternativt för den som inte tidigare har investerat i dessa mindre bolag.

Investeringskriterier
" Investeringen skall företrädesvis ske i bolag som står inför listning på en småbolagslista.
" Investeringen skall inte vara större än att styrelsen gör bedömningen att en försäljning av innehavet kan ske under en kortare tidsperiod utan att pressa aktiekursen. Detta innebär i praktiken att det finns en relation mellan bedömd likviditet i aktien och Ulyss storlek på investeringen.
" Det skall finnas en tydlig exit, vanligen genom listning, som möjliggör försäljning av aktier i den löpande handeln.

Utdelningskriterier
Ulyss kommer årligen att göra en utvärdering och analysera årets resultat och utvecklingen av marknadsläget, för att bedöma hur mycket kapital som är optimalt att hålla i rörelse. Genom en offensiv
utdelningspolicy kommer Ulyss att dela ut överskott till aktieägarna.

Principer för delårsrapportens upprättande
Delårsrapporten är upprättad enligt samma redovisningsprinciper som har använts i den senaste årsredovisningen, det vill säga årsredovisningslagen (1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendationer RR 32:06 Redovisning för juridisk person.

Aktien
Ulyss AB (publ) anslöts den 2 maj 2007 till AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). 2009-03-31 var 4 834 000 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till Ulyss vinst och tillgångar. Under första kvartalet 2009 handlades aktien till en kurs om lägst 0,37 och högst 0,93 kronor per aktie.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte granskats av Ulyss revisor.