Sveaskog

Delårsrapport kvartal 1 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 11:30 CEST

 

Lågkonjunktur minskar Sveaskogs resultat

Första kvartalet

* Låg försäljningsvolym till sågverks-, massa- och pappersindustrin.
* Ytterligare sänkningar av virkespriser.
* God efterfrågan på biobränsle med ökade leveranser.
* Kvartalets nettoomsättning uppgick till 1 490 MSEK (1 932).
* Det operativa rörelseresultatet, exklusive resultatandel i intresseföretag, uppgick till 212 (296).
* Rörelseresultatet före värdeförändring skog uppgick till 115 MSEK (296).
* Rörelseresultatet efter värdeförändring skog uppgick till 434 MSEK (591), vari ingår realisationsvinster från försäljningar av skogsfastigheter med 99 MSEK (85).
* Periodens resultat uppgick till 233 MSEK (363).

 

 

Koncernchefens kommentar

Lågkonjunkturen påverkar Sveaskog i väsentlig grad. Totalt under kvartalet levererade Sveaskog 2,4 miljoner kubikmeter sågtimmer och massaved, vilket är 24% lägre än motsvarande kvartal föregående år och 12% lägre än fjärde kvartalet 2008. Orsaken är att efterfrågan på råvara från sågverk och pappers- och massaindustrin har sjunkit kraftigt.

 

På marknaden för biobränsle är efterfrågan fortsatt stor med stigande priser. Under första kvartalet ökade Sveaskog den sålda volymen biobränsle med 51% jämfört med samma period 2008.

 

Sveaskogs totala försäljning av samtliga sortiment minskade i volym med 18% jämfört med samma period föregående år. Den lägre volymen och de lägre virkespriserna påverkade det operativa rörelseresultatet under första kvartalet.

 

Rörelseresultatet, exklusive andelen i intresseföretag, uppgick till 212 (296). Vi har minskat kostnaderna i motsvarande grad som intäktsminskningen och gjort en översyn av potentialen för ytterligare kostnadsanpassningar.

 

Under första kvartalet genomförde Sveaskog 104 fastighetsförsäljningar om drygt 8 900 hektar, inom främst programmet som syftar till att stärka enskilt skogsbruk. Den totala omsättningen för fastighetsaffärer minskade med 73 MSEK till 228 MSEK.

 

Vi har fortsatt arbetet kring förnyelsebara energikällor. Dels samarbetar vi med energibolag kring etablering av vindkraft på våra marker, dels medverkar vi i utvecklingsprojekt kring biodrivmedel.

 

Intressebolaget Setra Group AB har under första kvartalet haft en fortsatt negativ utveckling. Trots ett omfattande arbete med att sänka kostnader ökade förlusten till -210 MSEK, varav Sveaskogs andel är -97 MSEK efter hänsyn tagen till förändring av internvinst.

 

 

Delårsrapporten i sin helhet finns på www.sveaskog.se.
Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör också markaffärer och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen av dess värden. Vi omsätter drygt 7 miljarder kronor och är ca 730 anställda.