Vectura

Delårsrapport kvartal 2, 2012

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2012 10:51 CEST

JANUARI - JUNI 2012 FÖR KONCERNEN

 • Nettoomsättningen uppgick till 682,8 MSEK (623,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,8 MSEK (24,0)
  med en marginal på 1,4 % (3,8)
 • Periodens resultat uppgick till 5,6 MSEK (16,0)
 • Resultat per aktie 0,04 SEK (0,12)
 • Debiteringsgrad 72,7 % (73,0)

APRIL - JUNI 2012 FÖR KONCERNEN

 • Nettoomsättningen uppgick till 344,9 MSEK (321,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,8 MSEK (6,5)
  med en marginal på -2,3 % (2,0)
 • Periodens resultat uppgick till -6,9 MSEK (3,6)
 • Resultat per -0,05 SEK (0,03)
 • Debiteringsgrad 73,0 % (73,9)

VD JAN COLLIANDER KOMMENTERAR 
Marknaden för Vecturas tjänster fortsätter att vara stabil i Sverige och växande i Norge. Utvecklingen i branschen som helhet har mattats av under våren, när byggsektorn bromsar in och exportindustrins produktion minskar. Inom infrastrukturområdet ses för närvarande ingen minskning av volymerna. Däremot bidrar det dåliga konjunkturläget för teknikkonsulter i övriga Europa och avmattningen inom byggsektorn i Sverige till att konkurrensen hårdnar inom infrastruktursektorn. I Sverige är det främst inom järnvägssektorn som den ökade konkurrensen är tydligast.

Behovet av erfarna konsulter är stort i hela branschen och tillgången knapp. Bristen på ingenjörer i allmänhet är ett problem för många branscher, inklusive teknik- och industrikonsulterna. Det behövs fler studenter till ingenjörsutbildningarna.

Vectura har under första halvåret framgångsrikt vunnit flera viktiga uppdrag. Ett exempel är projektering av Västlänken inklusive station Haga i Göteborg som genomförs i samarbete med Ramböll. Ett för det svenska järnvägsnätet mycket strategiskt projekt är utbyggnaden av ERTMS (Europeiskt styrsystem för järnvägstrafik) på Södra Stambanan. Vectura har fått det prestigefyllda uppdraget att utreda teknik och strategi för detta uppdrag.

Den lägre rörelsemarginalen för första halvåret förklaras av ökade kostnader i kunduppdragen och detta tillsammans med den ökade konkurrensen gör att marginalerna på uppdragen blir mer pressade. Fokus under hösten är därför att öka lönsamheten genom ett antal identifierade åtgärder. Ordermässigt ser resterande del av året gynnsamt ut för Vectura.

Marknaden för konsulter inom transportinfrastruktur kommer långsiktigt att fortsätta vara förhållandevis stabil och stark. Det innebär dock att det är en marknad som lockar många aktörer nu när andra delar av den tekniska konsultmarknaden viker.

Läs hela delårsrapporten

Kontakt:
Jan Colliander, VD, 010-484 43 00, 073-029 43 01
Anna Ernestam, vice VD och ekonomichef, 010-484 54 58, 070-560 70 11

Om Vectura
Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur. Vi löser komplexa transportutmaningar och står för ett unikt kunnande i samspelet mellan transportslagen. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara transportsystem och erbjuder tjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll. Vi är 1200 konsulter och finns på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Danmark.