Vectura

Delårsrapport kvartal 3, 2012

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 11:08 CEST

Januari – september 2012 för koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 951,0 MSEK (888,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,3 MSEK (37,2) med en marginal på 1,5 % (4,2)
 • Periodens resultat uppgick till 8,0 MSEK (25,1)
 • Resultat per aktie 0,06 SEK (0,19)
 • Debiteringsgrad 72,8 % (73,5)
 • Ett åtgärdsprogram har initierats och beräknad effekt under år 2012 och 2013 är totalt 20 MSEK.


Juli – september 2012 för koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 268,2 MSEK (264,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,5 MSEK (13,2) med en marginal på 1,7 % (5,0)
 • Periodens resultat uppgick till 2,4 MSEK (9,1)
 • Resultat per aktie 0,02 SEK (0,07)
 • Debiteringsgrad 73,0 % (74,6)


VD Jan Colliander kommenterar
Under årets första nio månader var debiteringsgraden 72,8 % att jämföra med 73,5 % föregående år. Omsättningen under perioden var 951 MSEK vilket innebär en ökning med 7,1 % från föregående år. Resultatmarginalen var för perioden 1,5 % att jämföra med 4,2 % föregående år. Den minskade resultatmarginalen under perioden beror till övervägande del på att kombinationen av ökade kostnader i kunduppdragen och stillastående timpriser på konsultmarknaden inte har motsvarats av en tillräckligt hög effektivitetsutveckling i bolaget. Arbetet med att få upp lönsamheten genom ett antal identifierade åtgärder pågår. Åtgärdsprogrammet innehåller bättre resursutnyttjande, högre debiteringsgrad och översyn av kostnader. Som en del av åtgärdsprogrammet har de projekterande enheterna, Mark Miljö och Anläggning samt Järnväg, i region Nord gått samman från 1 september. Syftet med åtgärdsprogrammet är att öka effektiviteten och att därmed stärka Vecturas konkurrenskraft och lönsamhet. Programmet förväntas ge effekt på, i storleksordningen, totalt 20 MSEK under år 2012 och 2013.

Vecturas fokus är på transportinfrastrukturen. Det är där vi ska vara bäst och vara marknadsledande. Det är en position som förpliktigar och kräver att vi ständigt står för en väsentlig del av branschens kompetensutveckling. Vectura fortsätter konsekvent på den inslagna linjen med den starka övertygelsen att vi med rätt kvalitet och kompetens skapar mervärden för våra beställare och inte minst för alla som dagligen använder samhällets infrastruktur.

Industrins transportbehov med just-in-time lösningar och arbetsmarknadens utveckling med alltmer komplexa pendlingsmönster ställer stora krav på framkomlighet och störningsfrihet. Utvecklingen av infrastrukturen är en viktig grundbult i samhällsutvecklingen, samtidigt som det krävs omsorg och kompetens för att den inte ska bli en växande belastning i form av kostnader, förluster av livskvalitet och ianspråktagande av ändliga resurser. Det är ingen liten utmaning. De långsiktiga satsningar på utveckling av transportinfrastrukturen som regeringarna i såväl Sverige som Norge tydligt aviserar är för Vectura ett bevis på att vårt fokus är rätt.

Vectura har under tredje kvartalet ett stort engagemang i flera stora och viktiga infrastrukturprojekt. I Norge utvecklas Østfoldbaneprojektet enligt plan med Vectura som huvudkonsulter. Utbyggnaden av Mälarbanan är ett för Mälarregionen mycket angeläget projekt som innebär ett stort och viktigt engagemang för Vectura. Utvecklingen av transportlösningar för den växande gruvindustrin i Norrbotten är ett annat exempel på verksamhetsområden för Vectura. Under tredje kvartalet har projekteringen av Västlänken i Göteborg tagit fart på allvar.

Samtidigt som vi ser framför oss en stabil marknad inom infrastruktursektorn i Sverige, så är det en marknad med ökande priskonkurrens. För Vectura är detta en stor utmaning där vår förmåga att skapa kundvärde med god lönsamhet kommer att vara avgörande.

Läs hela delårsrapporten

Kontakt:
Jan Colliander, VD, 010-484 43 00, 073-029 43 01
Anna Ernestam, vice VD och ekonomichef, 010-484 54 58, 070-560 70 11

Om Vectura
Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transportinfrastruktur och står för ett unikt kunnande i samspelet mellan transportslagen. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara transportsystem och erbjuder tjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll. Från ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Danmark skapar vi en klokare väg mot framtiden. Läs mer om Vectura på www.vectura.se