Elekta AB

Delårsrapport maj - juli 2008/09

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 13:17 CEST


 

  • Orderingången ökade med 9* procent. Orderstocken uppgick till rekordhöga 5 229 Mkr.
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 025 Mkr, en ökning med 13* procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 13 (36) Mkr, till följd av en planenligt låg nivå av leveranser.
  • Vinst efter skatter uppgick till 1 (20) Mkr.
  • Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 (0,22) kr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -163 (-28) Mkr, till följd av säsongsmässig uppbyggnad av rörelsekapital.
• Elekta upprepar utsikten att nettoförsäljningen förväntas öka med över 15 procent i lokal valuta och att rörelseresultatet förväntas öka med över 15 procent för verksamhetsåret 2008/09.

* Jämfört med första kvartalet föregående verksamhetsår beräknat med oförändrade valutakurser.


Verkställande direktören Tomas Puusepp kommenterar:

Efterfrågan på Elektas kliniska lösningar, produkter och tjänster är fortsatt stark. Elekta stärker successivt sin marknadsandel och produktportföljen är idag mer heltäckande och mer konkurrenskraftig än någonsin tidigare.

Orderingången de senaste tolv månaderna, som är ett viktigt mått för att bedöma Elektas utveckling, ökade med 12 procent trots en negativ valutaeffekt.

Under första kvartalet fokuserade vi på att integrera CMS organisation och produktportfölj med Elektas övriga mjukvarulösningar. Elektas Mjukvarusystem stöder hela arbetsflödet inom cancervården, från diagnostisering till dosplanering, behandling, administration och patientuppföljning. För innevarande verksamhetsår bidrar CMS till omsättningstillväxten, men bidrar endast marginellt till koncernens rörelseresultat.

Elekta kommer att stärka sina positioner på nya marknader. Vi öppnade ett eget kontor i Brasilien den 1 maj och Latinamerika kommer att bli en betydelsefull tillväxtmarknad för Elekta framöver. Vi kommer samtidigt att fortsätta göra betydande investeringar i forskning och utveckling, med målet att utveckla kvalitet och kostnadseffektivitet i behandling av can-cer och sjukdomar i hjärnan.

Lanseringen av Elekta VMAT har skapat ett gott momentum på marknaden och vi ser en fort-satt positiv trend för produktområde Onkologisystem framöver, även om konkurrensen är hög inom detta segment. En annan tillväxtfaktor i ett medellångt perspektiv är möjligheten att marknadsföra Elekta CompactTM på marknader i behov av att snabbt bygga upp förbättrad behandlingskapacitet.

Intresset för Leksell Gamma Knife® PerfexionTM är fortsatt stort. Under första kvartalet levere-rades Leksell Gamma Knife® PerfexionTM system i Korea och Japan. Vi ser också ett stort in-tresse för Elekta AxesseTM, vårt helt integrerade system för stereotaktisk strålterapi.

Efter att vi kommunicerade utsikterna för helåret 2008/09 har i synnerhet US-dollarn utveck-lats positivt för Elekta. Givet att dagens valutakurser består under helåret kommer den posi-tiva effekten på Elektas resultat bli betydande från tredje kvartalet och framåt.

Som ett resultat av en planenligt låg nivå av leveransvolymer var rörelseresultatet för första kvartalet svagt. Vi upprepar dock vår tidigare kommunicerade utsikt för 2008/09. Nettoom-sättning och rörelseresultat kommer att vara väsentligt högre under det andra halvåret, jämfört med det första.


Tomas Puusepp
Verkställande direktör

 

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Tomas Puusepp, VD och Koncernchef, Elekta AB (publ)
Tel: 08-587 25 520, e-post: tomas.puusepp@elekta.com

Håkan Bergström, Finansdirektör, Elekta AB (publ)
Tel: 08-587 25 547, e-post: hakan.bergstrom@elekta.com

Lena Schattauer, Investor Relations, Elekta AB (publ)
Tel: 08-587 25 722, 070-595 51 00, e-post: lena.schattauer@elekta.com

Om Elekta

Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.

Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.