Novestra AB

DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:34 CEST


FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET

• Koncernens nettoresultat uppgick till 32,0 (44,6 - Proforma 2005) MSEK motsvarande 0,86 (1,20) SEK per aktie. Eget kapital ökade till 824,5 (653,3) MSEK motsvarande 22,17 (17,57) SEK per aktie. Likvida medel, inklusive innehavet i Nove Capital Fund, uppgick till 325,3 (233,1) MSEK.

• De fyra största, onoterade innehaven uppvisade en fortsatt försäljningstillväxt på mellan 22% och 75%.

• Värdeökningen på Novestras investering i Nove Capital Fund sedan starten i maj 2005, har uppgått till 118,4 MSEK, motsvarande en värdetillväxt om 63%.

• Styrelsen har föreslagit årsstämman en utdelning om 2 kronor (1 krona) per aktie för verksamhetsåret 2005.”Våra onoterade portföljbolag har fortsatt att utvecklas väl. Tillväxten förväntas fortsätta under 2006 och samtidigt förväntar vi oss en förbättrad lönsamhet i de onoterade portföljbolagen. Med nuvarande marknadsförutsättningar ser vi goda möjligheter till en fortsatt värdestegring. Vi är fortsatt optimistiska om möjligheterna att avyttra flertalet av våra innehav innan utgången av nästa år”, säger Novestras VD, Peter Ekelund.


För ytterligare information kontakta:

Peter Ekelund (VD)
Tel: 08-545 017 50

Bolagets adress:
AB Novestra
Norrlandsgatan 16
111 43 STOCKHOLM

E-mail: info@novestra.com
Hemsida: www.novestra.com
Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Bytek Systems AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc.

Novestra har även en investering i Nove Capital Fund som i huvudsak investerar i bolag som bedöms ha goda värdeutvecklingsmöjligheter på grund av speciella situationer som rekonstruktioner och turnarounds eller av andra skäl bedöms ha en betydande värdeutvecklingspotential.

Novestras aktie finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. För ytterligare information om
AB Novestra hänvisas till www.novestra.com