Novestra AB

DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:27 CEST

Fortsatt tillväxt och betydande resultatförbättringar i flertalet av portföljbolagen trots det generellt svagare ekonomiska läget.

Koncernens nettoresultat uppgick till -0,3 (-4,2) MSEK motsvarande -0,01
(-0,11) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 330,8 (417,7) MSEK per den 31 mars, motsvarande 8,9 (11,2) kronor per aktie. Likvida medel, inklusive placeringar inom likviditetsförvaltningen, uppgick till 39,3 (41,0) MSEK.

Flertalet portföljbolag har haft en fortsatt positiv försäljningsutveckling under perioden, vilket förväntas fortsätta under 2009. I samtliga större portföljbolag beräknas även resultatutvecklingen för helåret bli bättre för 2009 jämfört med föregående år. Bolagen har under det senaste årets turbulens kraftigt ökat sina respektive marknadsandelar.

Novestra gör bedömningen att inga av de större portföljbolagen har något ytterligare kapitalbehov och räknar med att erhålla utdelningar om minst 5 MSEK från portföljbolagen under det första halvåret 2009.

Novestra har en portfölj som i huvudsak består av mogna tillväxtbolag med god lönsamhet i varierande branscher som under 2008 hade en sammanlagd total försäljning uppgående till cirka 2 050 MSEK, med en sammanlagd EBITDA uppgående till cirka 100 MSEK.

"Portföljbolagen har definitivt visat styrka under inledningen av 2009 och de tillväxt- och resultatförbättringar som förväntas under 2009 skulle många vara nöjda med även i ett starkt konjunkturläge.

Novestra har medverkat till att samtliga bolag har varit mycket väl rustade både finansiellt och verksamhetsmässigt, vilket innebär att bolagen har haft möjlighet att ta marknadsandelar och stärka sina positioner under perioden trots turbulens och generellt svagt ekonomiskt läge." säger Novestras VD, Johan Heijbel.

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.

Informationen i denna rapport är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 22 april 2009, klockan 08.55 (CET).

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Diino AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.