Novestra AB

Delårsrapport nr 2 (2003)

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2003 10:15 CEST

SAMMANFATTNING OCH FINANSIELLA ”HIGHLIGHTS”

POSITIVT RESULTAT OCH FORTSATT POSITIV UTVECKLING BLAND PORTFÖLJBOLAGEN

Nettoresultatet för perioden uppgick till 4,4 MSEK (–59.3), vilket motsvarar ett resultat per aktie uppgående till 0,2 SEK (–2,5). Eget kapital per den 30 juni 2003 uppgick till 228,3 MSEK (351,0) motsvarande 9,8 SEK (15,0) per aktie.

Likvida medel, inklusive placeringar gjorda som ett led i likviditetsförvaltningen och redovisade som finansiella anläggningstillgångar, uppgick till 48,8 MSEK (59,5) motsvarande 2,1 SEK (2,55) per aktie. Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till –14,3 MSEK (–70,1), varav nettoinvesteringarna utgjorde –9,3 MSEK (–67,9).

Portföljbolagen har fortsatt att utvecklas positivt och flertalet bolag har ökat sin omsättning och förbättrat sina resultat jämfört med föregående år. Samtliga direkt och indirekt ägda onoterade innehav, förutom B2 Bredband, förväntas uppvisa positivt resultat för helåret 2003.

Som ett ytterligare led i den omstrukturering och förenkling av bolagsstrukturen, som genomförts de senaste två åren, har Novestra avyttrat samtliga dotterföretag. Detta innebär att Novestra ej längre upprättar koncernredovisning. Rapporteringen fr o m denna delårsrapport omfattar därför endast ägarbolaget AB Novestra.

”Den viktigaste faktorn är inte att vi har uppvisat positivt resultat, utan att våra portföljbolag har utvecklats väl i en svår marknad. Om denna utveckling fortsätter nästa år, och vi har ingen anledning att tro att detta inte skulle vara fallet, kommer detta att bidra till att skapa betydande övervärden i vår portfölj”, säger Novestras VD, Peter Ekelund.

Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag i USA och Sverige. Novestras portföljbolag inkluderar bl a Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. I tillägg äger Novestra mindre poster i bl a DCM AB och Modul 1 Data AB (publ.). Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com

För att läsa delårsrapporten, se bifogad fil