Novestra AB

DELÅRSRAPPORT NR 2 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 09:04 CEST

FORTSATT POSITIV UTVECKLING I PORTFÖLJBOLAGEN

Koncernens nettoresultat uppgick till 14,0 (34,0) MSEK motsvarande 0,38 (0,91) SEK per aktie. Eget kapital uppgick till 431,2 (752,1) MSEK motsvarande 11,59 (20,22) SEK per aktie. Likvida medel uppgick till 22,6
(14,6) MSEK.

Novestra skiftade under perioden ut 185,9 MSEK, motsvarande 5 kronor per aktie, till aktieägarna genom ett inlösenförfarande.

Utvecklingen i portföljbolagen var fortsatt positiv, MyPublisher uppvisade en ökad tillväxt om 51 procent, Explorica visade en tillväxt om 25 procent
och Qbranch 17 procent. I Strax ökade tillväxten inom
mobiltelefontillbehör och uppgick till cirka 20 procent, medan volymerna inom mobiltelefoner minskade som beräknat, vilket ledde till en svagt negativ försäljningstillväxt totalt.

Swisscom, en av Europas ledande operatörer, investerade 2,3 MEUR i Diino i juli. Efter investeringen uppgår Novestras ägarandel i Diino till cirka 49 procent.

Innehavet i Nove Capital har lösts in mot en total likvid om 300,8 MSEK, varav cirka en tredjedel utbetalades under februari och resterande del under april. Investeringen gav en avkastning på totalt 111,6 MSEK eller 59 procent sedan maj 2005.

”Affärsläget för portföljbolagen är fortsatt starkt, vilket inte minst visat sig genom två order för Qbranch på 100 respektive 65 miljoner kronor och en ökad tillväxt för MyPublisher. Intresset för portföljbolagen har varit stort under våren, vilket bland annat lett till att Swisscom investerat i Diino under sommaren, något som ytterligare ökar Diinos möjligheter till fortsatt expansion och utveckling”, säger Novestras VD, Johan Heijbel.

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Diino AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc.

Novestras aktie finns noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.