Novestra AB

Delårsrapport nr 3 2003

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 12:09 CEST

AVSEENDE DELÅRSRAPPORT NR 3 (2003) 1 JANUARI - 30
SEPTEMBER 2003 FÖR AB NOVESTRA (PUBL)

SAMMANFATTNING OCH FINANSIELLA "HIGHLIGHTS"

FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH FORTSATT STARK TILLVÄXT BLAND PORTFÖLJBOLAGEN

Nettoresultatet för perioden uppgick till 8,4 MSEK (-137,2), vilket
motsvarar ett resultat per aktie uppgående till 0,4 SEK (-5,9). Eget
kapital per den 30 september 2003 uppgick till 232,3 MSEK (273,0)
motsvarande 9,9 SEK (11,7) per aktie.

Omsättningen i de onoterade portföljbolagen har i genomsnitt ökat med
41% under årets första nio månader jämfört med samma period föregående
år. Flertalet onoterade portföljbolag uppvisar betydande
resultatförbättringar jämfört med föregående år och växer med lönsamhet.

Likvida medel, inklusive placeringar gjorda som ett led i
likviditetsförvaltningen och redovisade som finansiella
anläggningstillgångar, uppgick till 43,2 MSEK (77,2) motsvarande 1,8 SEK
(3,3) per aktie. Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -
9,9 MSEK (-52,4), varav nettoinvesteringarna utgjorde -23,6 MSEK (-
55,0).

För att i rådande marknadssituation kunna tillvarata ett antal
investeringsmöjligheter beslutade Novestras styrelse att öka
kapitalbasen genom en fullt garanterad företrädes-emission, vilken
enhälligt godkändes av extra bolagsstämma den 22 september 2003.

"Våra portföljbolags tillväxt och lönsamhet har successivt förbättrats,
vilket kombinerat med en ökad kapitalbas ger Novestra mycket intressanta
affärsmöjligheter", säger Novestras VD, Peter Ekelund, i en kommentar.

Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med huvudfokus på
investeringar i bolag med betydande tillväxtmöjligheter eller
värdeutvecklingspotential i USA och Sverige. Novestras portfölj omfattar
både onoterade och noterade bolag, bl a DCM AB, Explorica, Inc., JC AB
(publ), Modul 1 Data AB (publ), MyPublisher, Inc., Netsurvey Bolinder
AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesterings-enheten
Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till
www.novestra.com