Novestra AB

DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 09:14 CEST


FORTSATT FÖRBÄTTRAD TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET

• Koncernens nettoresultat ökade till 167,6 (70,6 - Proforma 2004) MSEK motsvarande 4,5 (2,1) SEK per aktie. Eget kapital ökade till 739,2 (609,9) MSEK motsvarande 19,9 (16,4) SEK per aktie. Soliditeten uppgick till 97,1% (95,3). Likvida medel, inklusive innehavet i Nove Capital Fund, uppgick till 279,1 (82,3) MSEK.

• De fyra största, onoterade innehaven uppvisade en fortsatt stark försäljningstillväxt. Försäljningstillväxten resulterade också i förbättrade kassaflöden och marginaler. Det totala redovisade värdet för dessa fyra innehav, i koncernen, uppgick till 414 MSEK. Tillväxttrenden förväntas fortsätta.

• Utvecklingen inom Nove Capital Fund har fortsatt att förbättras under kvartalet och, sedan starten i maj 2005, uppgick avkastningen för Novestras del till 69,2 MSEK motsvarande en värdetillväxt om 36,6%.

• Ledningen och styrelsen har utvärderat möjligheten att avyttra den onoterade portföljen i sin helhet och har gjort bedömningen, att det är mer fördelaktigt för bolagets aktieägare om de amerikanska innehaven säljs individuellt.

”Våra onoterade portföljbolag har fortsatt sin starka utveckling avseende tillväxt och förbättrad lönsamhet, vilket förväntas fortsätta under resten av 2005 och 2006. Vi ser goda möjligheter till fortsatt värdestegring och en potential för avyttringar till attraktiva värderingar”, säger Novestras VD, Peter Ekelund.


För ytterligare information kontakta:

Peter Ekelund (VD)
Tel: 08-545 017 50

Bolagets adress:
AB Novestra
Norrlandsgatan 16
111 43 STOCKHOLM

E-mail: info@novestra.com
Hemsida: www.novestra.com
Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består av bl a större innehav i Bytek Systems AB, Explorica, Inc.,
MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc.

Novestra har via Nove Capital Fund även investeringar och engagemang i noterade bolag, vars aktier bedöms ha goda värdeutvecklingsmöjligheter på grund av att de individuella verksamheterna befinner sig i speciella situationer såsom rekonstruktioner, turnarounds eller bolag i branscher som befinner sig i konsolideringsfaser.

Novestras aktie finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om
AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.