Novestra AB

Delårsrapport nr 3 för räkenskapsåret 2010

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 09:52 CET

Förbättringar i portföljbolagen under det tredje kvartalet 2010 och goda framtidsutsikter inför 2011.

Koncernens nettoresultat uppgick till 18,1 (27,7) MSEK motsvarande 0,49 (0,75) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 392,2 (358,9) MSEK per den 30 september, motsvarande 10,55 (9,65) kronor per aktie. Koncernens likvida medel, inklusive innehav av noterade aktier, uppgick till 106,2 (62,5) MSEK.

Under det tredje kvartalet har försvagningen av den amerikanska dollarn och euron påverkat resultatet negativt med cirka 33 MSEK.

Flertalet portföljbolag har en stark orderbok och utsikterna för att tillväxten återigen tar fart under 2011 ser mycket goda ut.

Strategiska diskussioner avseende försäljningar eller notering pågår för närvarande i tre av portföljbolagen, där rådgivare för respektive process har anlitats.

Portföljbolagens balansräkningar är fortsatt mycket starka och Novestra förväntar att Novestras andel av utdelningarna under 2010 kommer att uppgå till totalt cirka 14 MSEK.

Styrelsens målsättning är att innehavet i WeSC skall skiftas ut till Novestras aktieägare. Novestra innehar cirka 11 procent av de utestående aktierna i WeSC motsvarande cirka 100 MSEK i värde den 30 september 2010.

Styrelsen har fattat ett principbeslut om att skifta ut hela eller delar av innehav som blir noterade till Novestras aktieägare.

I september slutfördes en omfattande refinansiering av Strax som ett sista steg i den omstrukturering som har pågått en längre tid. Refinansieringen förbättrade inte bara likviditetssituationen i bolaget utan medförde även en betydande förstärkning av balansräkningen. I samband med refinansieringen ökade Novestras ägande i Strax till 25 procent, med en möjlighet att öka till 32 procent.

Qbranch har beslutat om att ansöka om en notering vid Nasdaq OMX Stockholm under 2011. En notering skulle innebära ytterligare en likvid tillgång för Novestra och möjliggör en potentiell utskiftning till Novestras aktieägare.

"Vi är mycket nöjda med utvecklingen generellt i portföljbolagen och är optimistiska inför de olika processer som för närvarande pågår i flera av portföljbolagen och som förhoppningsvis kommer att leda till en positiv utveckling för Novestras aktieägare. Ett första steg kan vara att våra aktieägare tillförs aktier i WeSC, som är ett mycket intressant tillväxtbolag, vars värdeutveckling inte kan påstås ha återspeglats i Novestras kursutveckling det senaste året", säger Johan Heijbel, Novestras VD.

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.

Informationen i denna rapport är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 9 november 2010 klockan 08.55 (CET).

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Diino AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Group GmbH. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 11 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.