ONE Media Holding

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) okt-dec 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:48 CET

(Aktietorget: ONE)

Företagsgruppen ONE har under andra kvartalet 2006 (oktober-december) haft en omsättning på 16,4 MSEK (12,9) och ett resultat på 2,1 MSEK (-4,8).

Uppställningen nedan avser jämförelse med Q2 -05

· Omsättning för perioden uppgick till 16 430 KSEK (12 887)
· Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 2 149 KSEK (-4 848)
· Eget kapital per aktie var per den 31 december 0,15 SEK (0,11)
· Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,00 SEK (-0,32)
· Soliditeten var per den 31 december 2006 17,4 % (9,6%)
· Likvida medel uppgick per den 31 december 2006 till 6 798 KSEK (1 172). Därutöver fanns checkkrediter totalt uppgående till 350 KSEK.
· Det totala kassaflödet för perioden var 1 240 KSEK (771)

Kommentarer:

Koncernen har under andra kvartalet 2006/2007 haft en fortsatt god utveckling med förbättrat resultat, positivt kassaflöde och stärkt soliditet.

ONE offentliggjorde i september ett joint venture med IMS Group Ltd under namnet ONE More. IMS Group är ett direktmarknadsföringsbolag noterat på Londonbörsen. ONE More erbjuder produkter och tjänster för insamling av kvalificerade e-postadresser. Som första produkt lanserades i januari www.svenskavinster.se.

Koncernen har under perioden tagit ett lån om 1 MSEK från Almi Företagspartner samt träffat en överenskommelse med två externa långivare om en kvittningsemission om totalt 1,8 MSEK för en tidigare avtalad teckningskurs om 0,74 SEK per aktie.

Omsättningen har under perioden ökat med 27 % och resultatet efter finansiella poster har förbättrats 7 MSEK jämfört med motsvarande period föregående.

Koncernen har upparbetade förlustavdrag om ca 8,5 MSEK. Värdet av förlustavdragen har ej beaktats i denna rapport.

Lönsamhet och nykundsbearbetning har fortsatt prioriterats och koncernen har fått större order från bland annat Cederroth, Adamo bredband, Skatteverket, Miljöförvaltningen i Stockholm Stad, Dagens Industri, Fast TV, IMP och Tele2.

Efter periodens utgång har ONE ingått ett strategiskt samarbetsavtal med den norska Max Marketinggruppen kring Direktmarknadsföringstjänster i Skandinavien.