onetwocom AB

Delårsrapport onetwocom AB (publ)

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:19 CET

1 januari – 30 september 2006

Januari – september 2006

- Intäkterna för januari – september ökar med 21% till 420 MSEK (347,0)

- Resultat efter skatt uppgår till –19,1 MSEK (-184,9)

- Resultat per aktie efter skatt och före utspädning januari – september uppgår till –0,24 SEK (-3,98 SEK)

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till –22,8 MSEK (-182,7)


Juli – september 2006

- Intäkterna för juli – september ökar med 19% till 158,2 MSEK (132,4)

- Resultat efter skatt uppgår till –8,1 MSEK (0,9 MSEK)

- Resultat per aktie efter skatt och före utspädning juli – september uppgår till –0,15 SEK (0,02)

- Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgår till –8,1 MSEK (0,9 MSEK)

- Affärsområdena Logistics och Business Solutions redovisar positiva rörelseresultat

- Förvärvet av Telenor Link slutfördes och första gemensamma ordern med Freetel togs i juli


Väsentliga händelser efter periodens utgång


- Ett konvertibelt skuldebrev om 33,6 MSEK (30,4 MNOK) som löper 24 månader med 8 % ränta har emitterats. Skuldebrevet ersätter den konvertibel som löpte ut under september.

- Letter of Intent har tecknats om samgående med norska mobiloperatören Mobyson för fortsatt tillväxt inom mobiltelefoni. Ett samgående innebär en ökning av den totala abonnentstocken till ca 80 000 abonnenter och att onetwocom koncernen tillförs en kassa på ca 90 miljoner svenska kronor netto. Samgåendet sker genom att onetwocom emitterar 96 739 275 aktier för förvärvet av Mobyson Holding AS där onetwocom värderas till 170 miljoner svenska kronor, baserat på en transaktionskurs om 2,85 svenska kronor per aktie.

- En process har initierats för att under första halvåret 2007 etablera en MVNO-lösning (Mobile Virtual Network Operator) i Norge. En MVNO lösning innebär västenligt förbättrad bruttomarginal och ambitionen är att genom partnerskap med annan operatör kunna undvika kostsamma investeringar.

VD-kommentar

Försäljningen inom Business Solutions och Logistics fortsätter att utvecklas positivt och för årets tredje kvartal visar bägge dessa affärsområden positiva rörelseresultat. onetwocoms tredje affärsområde, Network Services drar även under detta kvartal ner gruppens resultat. Antalet abonnenter i Talkmore Holding är fortfarande för lågt för att uppnå de skalfördelar som krävs för förbättrad lönsamhet. Under november har onetwocom därför tecknat ett Letter of Intent om samgående med den norska operatören Mobyson. Genom denna strukturaffär skapas en gemensam abonnentstock om ca 80 000 abonnenter, vilket gör oss till Norges tredje största serviceprovider. Med en sådan bas är alla förutsättningar på plats för förbättrad lönsamhet i samtliga delar av verksamheten.

Michael Freudenthal, VD och koncernchef onetwocom

onetwocom AB (publ)
Org. Nr. 556294-7845
För ytterligare information kontakta:

Michael Freudenthal, VD
Tel: +46 8 556 96 500
Dagfinn Elstad, CFO
Tel: +47 993 000 00
Erik Langaker, styrelseordförande
Tel. +47 976 94 555