Geveko AB

Delårsrapport per den 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2003 14:36 CEST

Sammandrag

Koncernens resultat efter skatt under perioden januari-juni uppgick till 72,1 (29,1) MSEK. I resultatet ingår återföring av tidigare gjorda nedskrivningar av Aktieportföljen med netto 28,6 MSEK.

Resultatet per aktie under perioden januari-juni uppgick till 17:10 (6:90) SEK.

Avkastningen på Gevekos B-aktie under perioden januari-juni 2003 inklusive betald utdelning till aktieägarna uppgick till 29,3 %. Aktieutdelningen om 9 SEK per aktie motsvarade en direktavkastning om 9,7%. SIX Return Index ökade under samma period med 10,8%.

Substansvärdet uppgick den 30 juni 2003 till 155 (115) SEK per aktie. Vid årets ingång uppgick substansvärdet till 168 SEK per aktie och efter första kvartalet till 156 SEK per aktie.

Industrirörelsens omsättning uppgick första halvåret 2003 till 275,6 (295,5) MSEK med ett rörelseresultat uppgående till 12,4 (22,5) MSEK. I januari 2003 avyttrades det amerikanska dotterbolaget LKF Inc., vars resultat således inte ingår i ovannämnda rörelseresultat 2003. För jämförbara enheter ökade omsätt­ningen jämfört med motsvarande period 2002 med 10 MSEK eller 3% samtidigt som rörelseresultatet minskade med 1,2 MSEK.

Industrirörelsens rörelseresultat för helåret 2003 förväntas bli lägre än föregående år till följd av avyttringen av det amerikanska dotterbolaget LKF Inc. För jämförbara enheter förväntas rörelseresultatet bli ungefär i nivå med föregående år, dvs 40 MSEK eller bättre.

Aktieportföljens marknadsvärde som uppgick till 291 MSEK den 31 mars 2003, ökade netto med 58 MSEK eller 14,5% under det andra kvartalet och uppgick till 349 (377) MSEK den 30 juni 2003. Under första halvåret ökade portföljens värde med 8,5 % att jämföras med Affärsvärldens Generalindex +7,3%.

Efter rapportperiodens utgångSubstansvärdet den 15 juli 2003 uppgick till 157 SEK per aktie.