RaySearch Laboratories AB (publ)

Delårsrapport per den 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 08:10 CEST

·Nettoomsättningen uppgick till 24,9 (20,5) MSEK under perioden
januari till september 2003
·Rörelseresultat före noteringskostnader uppgick till 12,6
(11,5) MSEK under perioden
·Resultat efter skatt uppgick till 7,4 (-0,4) MSEK
·Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,70 (-0,03) SEK
·Aktierna i RaySearch handlas för närvarande på
Stockholmsbörsens O-listas observationsavdelning. En ansökan om
flyttning till ordinarie O-listan kommer att behandlas av börsens
bolagskommitté den 20 oktober 2003.

Samtliga sifferuppgifter och kommentarer i denna delårsrapport avser
proforma om ej annat anges.*
För att ge en rättvisande bild av verksamheten omfattar
redovisningsperioderna i proforma-redovisningen dels januari - september
2003 dels jämförelsetal för januari - september 2002.

För ytterligare information kontakta:

Johan Löf
VD, RaySearch Laboratories AB
Telefon: 08 - 545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com

Cecilia Danckwardt-Lillieström
Finanschef, RaySearch Laboratories AB
Telefon: 08-545 061 41
cecilia.dl@raysearchlabs.com