Geveko AB

Delårsrapport per den 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 15:58 CET

Sammandrag

Koncernens resultat efter skatt uppgick under perioden januari-september 2003 till 112,0 (-95,8) MSEK. I resultatet ingår återföring av tidigare gjorda nedskrivningar av Aktie­portföljen med netto 28,8 (-166,0) MSEK samt realisationsvinst vid avyttring av det amerikanska dotterbolaget LKF Inc. med 38,2 MSEK.

Resultatet per aktie under perioden januari-september uppgick till 26:55 (-22:70) SEK.

Avkastningen på Gevekos B-aktie under perioden januari-september 2003 inklusive betald utdelning till aktieägarna uppgick till 38%. SIX Return Index ökade under samma period med 19%.

Substansvärdet redovisas den 30 september 2003 till 170 (159) SEK per aktie. Vid årets ingång uppgick substansvärdet till 168 SEK per aktie och vid halvåret till 155 SEK per aktie.

Industrirörelsens omsättning uppgick under perioden januari-september 2003 till 516,7 (561,1) MSEK med ett rörelseresultat uppgående till 64,9 (70,5) MSEK. I januari 2003 avyttrades det amerikanska dotterbolaget LKF Inc., vars omsättning och resultat således inte ingår i ovannämnda siffror för 2003. För jämförbara enheter ökade omsätt­ningen jämfört med motsvarande period 2002 med 2 MSEK eller 0,3% samtidigt som rörelseresultatet förbättrades med 9 MSEK eller 16%.

Aktieportföljens marknadsvärde uppgick den 30 september 2003 till 355 (285) MSEK. Under perioden januari-september ökade portföljens värde med 13,9 % att jämföras med Affärsvärldens Generalindex 15,1 %.

Efter rapportperiodens utgång
Den 27 oktober 2003 uppgick substansvärdet till 177 SEK per aktie.

Prognos Industrirörelsen
Industrirörelsens rörelseresultat för helåret 2003 förväntas bli bättre än föregående år för jämförbara enheter då det uppgick till 47,4 MSEK.

Göteborg den 29 oktober 2003
AB GEVEKO (publ)
Hans Ljungkvist
Verkställande direktör

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande information
Bokslutskommuniké för 2003 lämnas den 19 februari 2004
Årsredovisning för 2003 publiceras i början av april 2004
Ordinarie Bolagsstämma hålls i Göteborg den 21 april 2004
Delårsrapport för första kvartalet lämnas den 21 april 2004

För ytterligare information, kontakta
Hans Ljungkvist, VD
Telefon: 031-172945, e-post: hans.ljungkvist@geveko.se