Ginger Oil

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 08:27 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44153

GINGER OIL: DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 SEPTEMBER 2006

Verksamhet

Ginger Oil AB (publ) är ett svenskt moderbolag som äger det amerikanska dotterbolaget Ginger Oil Company Inc, där all rörelsedrivande verksamhet i koncernen bedrivs. Ginger Oil Company Inc. är verksamt inom prospektering och exploatering utav olja och naturgas i främst Nordamerika. Ginger Oil AB är listade på Göteborgs OTC-lista där aktierna handlas på sedvanligt vis via banker och fondkommissionärer. Kursen kan följas i affärspress, text-tv samt på Internet. Mer information om bolaget finns på www.gingeroil.se


Viktiga händelser under årets första nio månader 2006

Reserver

Bolagets bevisade och sannolika reserver (P1+P2) uppgår nu till 12 872 000 fat oljeekvivalenter. Det är en ökning av reserverna, under kvartal 3, med 573 000 fat och beror i huvudsak på en omklassificering ifrån möjliga till troliga reserver i Little Village och Kings Ridge. Möjliga reserver(P3) uppgår nu till 20 769 000 fat oljeekvivalenter. En ökning, under kvartal 3, med 1 928 000 fat och beror mestadels på vårt nya engagemang i högriskprojekt i Bandera, Texas (se nedan). Reserverna är "net revenue interest reserves", dvs. de reserver som netto tillkommer bolaget efter det att landägare, partners etc. har tillgodoräknats sin andel.

Aktiviteter

Arkansas

Searcy #3 har borrats och har satts på pump. Källan producerar för närvarande ca 100 fat olja per dag.

Treat #1, Windmill II prospektet har borrats och var torr varefter den har pluggats.

Louann prospektet är fördröjt men borrning beräknas påbörja under november månad. Potentiella nettoreserver i området är 749 000 fat olja. Ytterligare borrning i området kan väntas om källan har en fyndighet.

Stephens 3-D seismik. Arbetet har påbörjats och seismikresultatet beräknas vara oss tillhanda vid årsskiftet 06/07. Potentiella nettoreserver är 6 155 000 fat olja.

Område tre. 3-D seismik i området kommer att påbörjas omedelbart efter det att arbetet med Stephens har slutförts. Potentiella nettoreserver är 1 568 000 fat olja.

Område fyra. 3-D seismik undersökning kommer att utföras under 2007. Potentiella nettoreserver är 4 662 000 fat olja.Louisiana

Kings Ridge (Lafourche Parish School Board #)1 är borrad och tre fyndigheter har påträffats. Vi väntar på en rigg som kan färdigställa källan för produktion.

Mestayer #1 har sålts till en mindre operatör. Ginger har en "back in" andel i denna källa men det kommer att dröja flera år innan vi ser några inkomster ifrån detta projekt.

Little Village (Bundy Heirs #1) har borrats och ett flertal formationer indikerar att källan är producerbar. Källan färdigställs för produktion.

Ohio

Resultaten av gjorda undersökningar är lovande och vi är engagerade i ett omfattande leasingprogram. Diskussioner med större landägare pågår. Nya områden i Ohio har undersökts med EM (elektromagnetism) och vi har fått uppmuntrande resultat. Vi har analyserat existerande seismik och ytterligare seismik kommer att skjutas över detta område.
Texas

Premier E&P. Ginger har ingått ett avtal med Premier E&P (www.PremierE-P.com) som innebär att ett stort område i Texas kommer att analyseras med mikroradar och elektromagnetism och sedan analyseras tillsammans med redan existerande 3-D seismik. Området omfattar mer än 700 kvadratkilometer. Huvudmålet är den mycket gasrika wilcoxformationen. Mikroradararbetet påbörjades den 11 november och första prospektet beräknas bli borrad Q2, 2007. Det förväntats att mellan fem till tio prospekt per år under ett flertal år framöver kan bli borrade.

Bandera. Ginger kommer att delta i ett högriskprojekt i Bandera, Texas. Tre källor kommer att borras efter en analys baserad på 2-D seismik. Om projektet blir framgångsrikt kan 50-80 miljoner fat olja hittas. Ginger har 10 % av projektet.

Nordsjön

Ett flertal studier har gjorts och tillsammans med våra partners ansökte vi den 16 juni, 2006, om licenser för den 24:e auktionsrundan i den Brittiska sektorn av Nordsjön. Senaste informationen vi fått, ifrån Brittiska myndigheter, är att besked om tilldelning kan förväntas under november 2006. De fem blocken som vi ansökt om är var och en i storleksordningen 150-300 miljarder kubikfot. Ginger har 30 % av konsortiet.


Bolagets aktier

Bolagets aktier noterades den 15 december 2003 på Göteborgs OTC-lista som ingår i Nordic OTC´s handelssystem. Kurser och ev. avslut redovisas dagligen på börssidorna i de stora dagstidningarna. Hittills i år (7 nov. 2006) har 5 331 547 st. B-aktier bytt ägare. Avslutskurs har varierat mellan 11,90 SEK (06/01/03) och 35,20 SEK (06/05/15). Senaste avslutskurs (7 nov. 2006) var 25,20 SEK. Intresserade kan följa bolagets aktiekurs och orderdjup i realtid på THENBERG & KINDES´s eller NORDIC OTC´s webbsida (www.thenberg.se eller www.ngm.se flik Nordic OTC/kurser).

Riktade nyemissioner

Bolaget har under juli månad 2006 i samarbete med CAR - Corporate Advice & Resarch i Oslo genomfört en i Norge riktad nyemission på 544 000 st B-aktier till sex norska investerare. En av de större investerarna är den norska fonden Convexa Capital V. Bolagets aktiekapital har ökats med 54 400 kronor till 1 339 473 kronor och bolaget har, före emissionskostnader, tillförts 11 424 000 kronor i nytt kapital. Antalet aktier i bolaget är efter genomförd emission 13 394 729 aktier fördelat på 1 500 000 A-aktier, med en röst per aktie, samt 11 894 729 B-aktier med 1/10 röst per aktie. Efter rapportperiodens utgång har ytterligare en riktad nyemission genomförts i samarbete med CAR varvid 1 164 668 nya B-aktier har tecknats och bolaget har, före emissionskostnader, tillförts 31 446 036 kronor i nytt kapital. Aktiekapitalet har efter denna nyemission ökats till 1 455 940 kronor och antalet nu registrerade aktier uppgår till 14 559 397 fördelat på 1 500 000 A-aktier med 1 röst per aktie
och 13
059 397 B-aktier med 1/10 röst per aktie.

Teckningsoptioner

Bolaget har genom beslut på tidigare årsstämmor utfärdat 961 563 st teckningsoptioner. Enligt options villkoren kan options innehavare under tiden 1 okt. - 31 dec. 2006 teckna en ny B-aktie i Ginger Oil AB för varje innehavd optionsrätt. Teckningskursen var ursprungligen satt till 6 kronor per B- aktie. Emellertid skall teckningskurs och antalet aktier som varje option ger rätt att teckna, enligt optionsvillkoren, omräknas om bolaget under optionstiden genomför en företrädesemission. Bolaget genomförde en företrädesemission hösten 2005 och efter omräkning blir den nya teckningskursen 5,60 kronor per B-aktie. Varje option ger nu rätt att teckna 1,06 B-aktier. Optionsinnehavare som önskar utnyttja sin rätt till nyteckning bör ta kontakt med sin bank eller sin förvaltare som hjälper till med teckningsanmälan. Thenberg & Kinde i Göteborg sköter hanteringen av inkomna teckningsanmälningar och utfärdar nya B-aktier mot utbyte av teckningsoptioner. 750 000 teckningsoptioner mot
svarande
795 000 B-aktier har tecknats under första hälften av oktober 2006. Årsstämman 2006 beslutade om ett nytt optionsprogram som omfattar 750 000 st. teckningsoptioner. Optionerna skall tilldelas styrelse och nyckelpersoner i koncernen Innehavare av optionsrätt kan under tiden 1 nov. - 31 dec. 2008 teckna en B-aktie per innehavd option till en lösenkurs av 25 SEK per B-aktie. Hittills har 300 000 teckningsoptioner utdelats.

Periodens resultat

Moderbolagets (Ginger Oil AB - publ.) verksamhet består av förvaltning av det operativa dotterbolaget (Ginger Oil Company Inc.) i Houston USA. Moderbolagets kostnader uppgår, under årets första nio månader, till 605 TKR (motsvarande siffra år 2005 489 TKR) och hänför sig till att bolaget är publikt och noterat på en aktiehandelsplats. Koncernens resultat, före skatteberäkningar, uppgår i perioden till 818 TKR (motsvarande siffra år 2005 var 8 TKR).

Förändringar i växelkurs USD/SKR påverkar jämförelse med tidigare perioder då resultatposter omräknas till balansdagens kurs SEK/USD och balansposterna till under perioden genomsnittlig kurs.


(För fullständig rapport se bifogad fil)