Diadrom Holding AB

DELÅRSRAPPORT PERIODEN JANUARI – JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 11:09 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46441

DIADROM: DELÅRSRAPPORT PERIODEN JANUARI – JUNI 2007

Första halvåret 2007
* Omsättningen under perioden ökade med 43 procent till 15,6 (10,9) Mkr, en ökning med 4,7 Mkr.
* Under perioden listades bolagets aktie på marknadsplatsen First North och listnings-kostnader av engångskaraktär belastade resultatet för perioden med ca 0,5 Mkr.
* Rörelseresultatet (EBIT) exklusive listningskostnader ökade med 24 procent till 5,6 (4,5) Mkr, en ökning med 1,1 Mkr. Rörelseresultatet inklusive listningskostnader uppgick till 5,1 (4,5) Mkr, en ökning med 0,6 Mkr.
* Rörelsemarginalen exklusive listningskostnader uppgick till 35 (41) procent. Rörelsemarginalen inklusive listningskostnader uppgick till 32 (41) procent.
* Resultat före skatt ökade till 5,1 (4,5) Mkr.
* Resultat efter schablonskatt (28 procent) ökade till 3,7 (3,2) Mkr.
* Vinst per aktie ökade till 0,50 (0,44) kr, baserat på nuvarande antal aktier om 7 281 640.
* Antalet anställda vid periodens utgång: 36 (21) st.


Perioden i sammandrag
Omsättningen under perioden ökade jämfört med samma period föregående år med totalt 43 procent. Rörelseresultatet ökade med 24 procent exklusive listningskostnader. Rörelsemarginalen exklusive listningskostnader (35 procent) är något lägre än tidigare vilket beror på att den förvärvade verksamheten Diadrom Simulation (f.d. Simcore) har lägre lönsamhet än Diadroms övriga verksamhet, samt beroende på att en del löpande kostnader tillkommit p.g.a. listningen av bolagets aktie. Under perioden uppgick listningskostnader av engångskaraktär förenat med listningen av bolagets aktie på First North till ca 0,5 Mkr.

Arbetet med konsulting mot befintliga kunder inom fordons- och transportindustrin har fortgått under perioden. Det finns förutsättningar till fortsatt expansion inom ramen för befintliga kunder.

Integreringen av Diadrom Simulation (f.d. Simcore AB) som förvärvades 1 mars 2007 har gått enligt plan. Verksamheterna leds och administreras från ett och samma ställe, och det finns möjligheter till korsförsäljning mellan Diadrom Simulation och Diadrom Systems. Hyra för Simcores gamla lokaler kommer att belasta resultatet till och med april 2008.

Det strategiska arbetet med att vidareutveckla Diadroms organisation och affär har intensifierats genom ökad delegering av konsultverksamheterna. Diadroms huvudstrategi är att växa organiskt, men vi undersöker kontinuerligt förvärvskandidater som kan komplettera nuvarande verksamhet.
Affärsområdet Diagnostik
Diadrom fick under perioden sin första order från en koncerngemensam tillverkningsenhet hos en befintlig kund inom fordonsindustrin. Tillverkningsprocessen är ett relativt nytt område för Diadroms diagnostikverksamhet, som tidigare främst fokuserat på produktutveckling och eftermarknad. Efterfrågan på diagnostikkompetens inom fordonsindustrin har under perioden varit god och bedöms vara fortsatt god under resten av året. Arbetet med att vidareutveckla affären utanför fordonsindustrin fortgår enligt plan.
Affärsområdet Telematik
I slutet av kvartal 1 gjordes en viktig delleverans inom ramen för ett stort Telematikprojekt, varpå Diadroms engagemang i projektet minskade. Diadrom har under det andra kvartalet inlett vidareutvecklingen av telematiksystemet ifråga, och vi ser fortsatt flera möjligheter till såväl merförsäljning som breddning av nuvarande affär. Vi ser fortsatt god efterfrågan på spetskompetens inom Telematik.
Affärsområdet Simulering
Diadrom har under perioden arbetat med flera parallella simuleringsprojekt inom bilindustrin. Under juni slutfördes ett projekt tillsammans med Holländska Steelweld, med en stor europeisk biltillverkare i Tyskland som kund. Diadroms insats i projektet fick mycket goda vitsord och möjligheterna till merförsäljning bedöms som goda. Under perioden levererades också ett projekt åt tyska Dürr. Leveransen gjordes enligt plan men projektutvärderingen är ännu ej avslutad.
Viktiga händelser under perioden
Diadrom Holding AB (publ) listades den 1 juni på First North, som är OMXs alternativa marknadsplats för mindre tillväxtföretag. Erbjudandet att teckna aktier i bolaget övertecknades med närmare tio gånger. För mer information, se pressmeddelanden daterade 21 maj respektive 31 maj 2007.

Huvudägarna i Diadrom Holding AB (publ), som tillsammans äger 58 procent av bolagets aktier, har ingått ett aktieägaravtal i syfte att säkra samsyn och handlingskraft i den fortsatta strategiska utvecklingen av bolaget. För mer information, se pressmeddelande daterat 28 juni 2007. Finansiell information
För sammandrag av koncernens resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys se sidorna 4-6 i denna rapport.
Nettoomsättningen
Omsättningen för perioden uppgick till 15,6 (10,9) Mkr. Av detta står det förvärvade bolaget Diadrom Simulation AB (f.d. Simcore AB) för 2,2 Mkr. Det innebär en ökning på 43 procent jämfört med samma period föregående år. För jämförbara enheter (dvs. exkl. Diadrom Simulation AB) innebär det en ökning på 23 procent jämfört med föregående år.
Resultat
Rörelseresultatet (EBIT) exklusive listningskostnader ökade med 24 procent till 5,6 (4,5) Mkr, en ökning med 1,1 Mkr. Rörelseresultatet inklusive listningskostnader ökade med 13 procent till 5,1 (4,5) Mkr, en ökning med 0,6 Mkr. Det förvärvade bolaget Diadrom Simulation AB (fd. Simcore AB) står för 0,5 Mkr. Listningskostnader av engångskaraktär förenat med listningen av bolagets aktie på First North belastar resultatet med ca 0,5 Mkr. Investeringar Med undantag av förvärvet av Diadrom Simulation AB (f.d. Simcore AB) genomfördes inga investeringar av betydelse.
Finansiell ställning och likviditet
Bolagets finansiella ställning och likviditet är god. Soliditeten uppgår till ca 57 procent.
Bolagets aktier och egna kapital
Diadrom Holding AB (publ) har vid periodens utgång 7 281 640 aktier utestående. Inga optioner eller konvertibler är utestående. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,25 kr. Aktien är listad på First North. Antalet aktieägare vid aktiens listning den 1 juni uppgick till ca 2.000 st.


(för tabell se bifogad fil)Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari-september 2007: 14 november 2007 Bokslutskommuniké 2007: 27 februari 2008

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Thenberg & Kinde Fondkommission AB är Certified Adviser, telefon 031-745 50 00.

Göteborg den 29 augusti 2007

Fredrik Ljungberg
Verkställande Direktör
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12


För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:
* Fredrik Ljungberg, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 00
* Håkan Andreasson, tf ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 17


(för fullständig rapport se bifogad fil)