Followit

Delårsrapport Perioden januari - mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 16:13 CEST

(Aktietorget: FOLL)

Perioden i korthet
" Nettoomsättningen för perioden uppgick till 9.813 (11.498) KSEK.

" Resultatet efter finansnetto uppgick till 162 (71) KSEK.

" Periodens kassaflöde uppgick till -198 (-434) KSEK.

" Bruttovinstmarginalen var 47 % (39%)

" Orderstocken uppgick till 12,1 (33,5) KSEK.

Verksamheten

Koncernen erbjuder innovativa, kvalitetssäkrade, marknadsledande produkter och system för positionering, mobil kommunikation, friluftsliv och viltforskning. Lösningarna används idag bland annat inom transportsektorn, säkerhetsindustrin, försäkringsbranschen, av forskarteam och jägare samt av privatpersoner vid övervakning av värdefull egendom. Syftet är att skapa system som säkrar och underlättar kundens strävan i att skapa trygghet samt att effektivisera befintliga affärsprocesser.

Bolagets målsättning är att vara den leverantör av sök/spårningsutrustning och mobildatakommunikation som leder utvecklingen i respektive affärssegment. Vi är redan en aktad leverantör i Europa och vår vision är att inom fem år vara en av de starkaste leverantörerna i Europa med växande internationell försäljning.

Samtliga affärssegment knyter an till varandra och ger bolaget stora möjligheter till synergieffekter. Konkurrenterna representerar oftast enbart ett eller två av våra fyra affärssegment. De bör därmed ha svårare att hitta synergier från besläktade affärsområden vilka vi redan har.

Kommentarer från Verkställande direktör

Även om försäljningen blev lägre än väntat lyckades vi få ett positivt resultat för första gången på ett år vilket känns betryggande och vi kan konstatera att vi, till slut, lyckats minska de tunga kostnadsbördor vi dragits med de senaste 1,5 åren. Det känns nu som om vi har framtiden för oss och ödet vilar i våra egna händer. Vi har förstärkt vår säljorganisation och nu väntar lanseringen av "Followit total" som vi under april sjösätter den första versionen av. "Followit total" bygger på en paraplylösning av GPS/GSM positionering samt mobildatakommunikation där vi erbjuder våra kunder unika möjligheter till flexibilitet och anpassning till deras speciella verksamheter utan att behöva göra alltför tunga investeringar och även sprida sina investeringarna över en längre period. Användarvänligheten har förbättrats radikalt och den grafiska designen är mycket tilltalande. Genom att satsa på att presentera data på ett visuellt, attraktivt och enkelt sätt ser vi även att vi får en merförsäljning av vår hårdvara som hittills varit stommen i vår verksamhet. Att vi nu får möjlighet att tjäna pengar även på mjukvaror stärker oss i den tuffa konjunktur vi för tillfället befinner oss i.

Jan Vellner, VD/Koncernchef
Followit Holding AB (publ)

Ekonomi

Bolagets omsättning för perioden uppgick till 9.813 (11.498) KSEK , vilket var en minskning med med 15 % jämfört med föregående år. Resultatet efter finansnetto för perioden uppgick till 162 ( 71) KSEK.

Koncernens marknad är fördelad på de fyra affärsområdena Security, Mobistics, Outdoor och Wildlife.

" Security - utveckling marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster till säkerhetsmarknadens olika segment för övervakning och kontroll av mobila enheter.
" Mobistics - utveckling, marknadsföring och försäljning av mobila logistiksystem till lastbilsåkerier, entreprenörer inom anläggningsbranschen, bilbärgning etc.
" Outdoor - utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster till distributörer och slutkonsumenter för positionering och återfinning av jakthundar och husdjur.
" Wildlife - utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster för forskning om vilda djur.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS d.v.s. samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som används i bolagets årsredovisningar.

Granskning

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisorer.

Nästa rapport
Kvartalsrapport 2 20 augusti 2009

Bolagsinformation

Firmanamn Followit Holding AB (publ)
Säte Västerbotten län, Skellefteå kommun
Organisationsnummer 556540-7615
Datum för bolagsbildning 1997-03-10
Nuvarande firmas registreringsdatum 2004-09-01
Land för bolagsbildning Sverige
Juridisk form Aktiebolagslagen
Lagstiftning Svensk rätt
Kontaktuppgifter Plåtvägen 9a, 931 61 Skellefteå
0910-200 020
info@followit.se
Hemsida www.followit.se

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm 14 april 2009

Anders Walldov
Ordförande

Danny Aerts

Jan Vellner
VD

Olof Karlberg