Xtranet

Delårsrapport Q2 2007

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 08:56 CEST

Koncernen i sammandrag jan 1 - juni 30

• Omsättning: 30 905 KSEK
• Resultat före av- och nedskrivningar: -1 047 KSEK
• Resultat före skatt: -1 316 KSEK
• Nettoresultat: -1 048 KSEK
• Kassaflöde: -3 460 KSEK
• Anställda: 57

Koncernen redovisar en förlust på 1 048 KSEK för årets första sex månader. Denna förlust är av engångskaraktär och har två sammanhängande orsaker: För det första så inkom entreprenadsuppdrag via Xtranet senare än planerat. Detta medförde i sin tur att det uppstod ett underutnyttjande av tillgänglig personal på installationssidan. Dessa två faktorer ledde dels till att den organiska omsättningen inte växte under Q2 jämfört med Q1, och dels till att koncernen drabbades av en förlust för Q2.

Ordern från Familjebostäder innebär att denna situation nu är utredd.

Utöver detta så uteblev den förväntade omsättningsökningen då förvärvet av CTCS AB tog lite längre än vad som först var estimerat. Alla punkter i förvärvsavtalet är nu uppfyllda av säljaren och Xtracom har integrerat CTCS i koncernen per 2007-07-01. Därmed kommer omsättning och resultat från det förvärvade bolaget att ingå i Q3-rapporten.

Förseningen av CTCS-integrationen har dock inte inneburit några oförutsedda kostnader för koncernen.

Styrelsen har identifierat betydande samordningsvinster på installationssidan och det pågår just nu ett arbete med att omprofilera affärsområdet Infrastruktur till en starkare enhet.

Inom affärsområdet IT/IP så har flera nya konsulter rekryterats. Beläggningsgraden är hög och tendensen är ökande vad gäller debiteringsnivån. Styrelsen överväger att påbörja rapportering av nyckeltal för konsultverksamheten i samband med årsrapporten för 2007. För att sådana nyckeltal skall vara relevanta krävs dock att vi växer ytterligare inom affärsområdet. Förutom nyrekrytering söker vi att under hösten göra ett eller flera förvärv av mindre konsultbolag med avsikten att utveckla och integrera dessa i vår existerande verksamhet.

Koncernens omsättnings- och resultatmål för helåret är oförändrade.

För mer information, kontakta:

Per Hallerby
Verkställande direktör, Xtracom AB (publ)
Mobil: 070-658 6868
epost: per.hallerby@xtracom.se