Jojka

DELÅRSRAPPORT Q2 2016

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2016 09:12 CEST

DELÅRSRAPPORT Q2 2016

Jojka Communications AB (publ)

556666-6466

(JOJK)

15 JULI 20 16

Styrelsen fÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB

Siffror i sammandrag

Januari – juni 2016

Januari – juni 2016 jämfört med motsvarande period 2015:

Nettoomsättning: KSEK 3 469 (KSEK 3 732)

Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 778 (KSEK - 767)

Resultatet per aktie: SEK -0,08 (SEK -0,12)

April- juni 2016

Andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande kvartal 2015:

Nettoomsättning: KSEK 2 078 (KSEK 2 220)

Resultatet efter finansnetto: KSEK -337 (KSEK -515)

Resultatet per aktie: SEK -0,04 (SEK -0,08)

VD har ordet

Under första halvan av 2016 har fokus legat på försäljning och det strategiska arbete som resulterat i den nya affärsplanen fram till 2018 som ledning och styrelse gemensamt tagit fram. Ett arbete som varit mycket givande och vägledande för framtiden. Ett första avgörande steg i planen är att Carl Ekerling, som suttit i Jojkas styrelse sedan 2015, från den 1:a september går in och tar det operativa ansvaret som COO vilket kommer att frigöra betydande tid för mig i mitt fortsatta försäljningsarbete. Carls erfarenhet och breda kompetens kommer vara en stor tillgång när vi tar nästa steg i Jojkas utveckling och där ambitionen är tydlig, vi skall bli marknadsledande i Norden inom våra prioriterade områden.

Försäljningsmässigt har första halvåret i stort sätt följt planen som lagts för perioden.

Med beaktande av att vår tidigare enskilt största kund, som under motsvarande period förra året stod för nästan 35 % av omsättningen, varit väldigt inaktiv under våren och endast stått för ca 2 % av omsättningen är det mycket glädjande att de andra kunderna, såväl nya som gamla i stort sett kompenserat detta. Det känns tryggt att vi idag har en bredare kundbas vilket gör oss mindre sårbara i framtiden.

Omsättningen för årets två första kvartal ligger något under föregående år då en större kund valde att flyttade en kampanj som var planerad till juni månad till första veckan i juli. Tar vi orden i beaktande, vilken uppgick till ca KSEK 300 så blir perioderna likvärdiga.

Under perioden har vi landat en hel del nya kunder såsom NordicFeel, iDeal of Sweden, Partykungen, SportSverige och i slutet av juni tillkom även Junkyard med vilken ett avtal på två år tecknats och vars ordervärde totalt beräknas uppgå till SEK 1.5–2.0 miljoner baserat på uppgivna volymer. Ytterligare ett antal större kunder ligger med beslut om val av leverantör till hösten vilket är spännande för oss då vi lagt mycket arbete på dessa och ligger väl positionerade.

Marknaden för SMS kommunikation fortsätter att växa vilket tydligt framgår av den senast publicerade e-barometern. Under Q1 steg sms trafiken med 15 % och med 40 % när det gäller beställningar via mobilen och där SMS verifiering blir allt vanligare.

Jag har för vana att citera att ”97 % av alla SMS som skickas läses inom 3 minuter”. Det fortsätter jag att göra eftersom det är en av de högsta talen inom marknadsföring just nu och våra kunder drar fördelar av de höga ROI detta genererar. Det finns ingen annan kanal som lockar dig att agera som ett SMS gör.

Vår målsättning för resten av året kommer vara att öka försäljningen inom de utvalda segment vi arbetar mot samt att följa den strategiska planen som är lagd.

Med vänliga hälsningar,

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

  • Tvåårigt avtal tecknats med Junkyard med betydande intäktspotential
  • Carl Ekerling har anställts som COO med början den 1:a september
  • Vi har slutat med vårt enklaste abonnemang och ersatt det av Komigång XS
  • Priser har justerats mot kund för att återspegla högre inköpskostnader. Prishöjning verkställs från 20160701 för de kunder som berörs
  • Administrations omkostnader återfaktureras nu vilket kommer resultera i bättre marginaler framöver
  • Förhöjd kapacitet och förbättrad IT-support belastar nu bolaget löpande med ytterligare SEK 50 000 per månad

Väsentliga händelser efter perioden utgång

  • Förra årets juli siffror är passerade efter 7 arbetsdagar
  • Prishöjning för berörda kunder från 20160701
  • Ytterligare en ny kund med betydande intäktspotential har muntligen accepterat vår offert och avtal skall tecknas efter semestrarna

Övrig information

Nyckeltal

(KSEK) Jan-jun 2016 Jan-jun 2015
Nettoomsättning 3 469 3 732
Rörelseresultat (EBIT) -769 -759
Resultat efter finansiell poster -778 -767
Soliditet, % 71 67
Antal aktier, st 9 577 366 6 384 911
Resultat/aktie, SEK -0,08 -0,12
Eget kapital/aktie, SEK 0,40 0,83
NyckeltalsdefinitionerNettoomsättning Total omsättning

Soliditet Eget kapital

Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till

9 577 366. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid andra kvartalets utgång hade Jojka Communications AB 911 aktieägare. Aktien handlades till lägst 2,51 SEK och högst 4,04 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q3 2016-10-21

Bokslutskommuniké 2016 2017-02-10

För ytterligare information

VD Rutger Lindquist, tel +46 709 96 66 66

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning (KSEK)

Not jan-jun 2016 jan-jun 2015
Nettoomsättning 3 469 3 732
Övriga rörelseintäkter 63 32
3 533 3 764
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -3 218 -3 467
Personalkostnader -913 -885
Avskrivningar -171 -171
Summa rörelsekostnader -4 302 -4 523
Rörelseresultat (EBIT) -769 -759
Finansnetto -9 -8
Resultat -778 -767

Balansräkning

(KSEK) 2016-06-30 2015-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 460 803
460 803
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 9 12
9 12
Summa anläggningstillgångar 469 815
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 994 1 137
Övriga fordringar 16 4 007
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 579 795
1 589 5 939
Kassa och bank 3 353 1 113
3 353 1 113
Summa omsättningstillgångar 4 942 7 052
Summa tillgångar 5 411 7 867

Balansräkning

(KSEK) 2016-06-30 2015-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 395 1 596
Reservfond 551 551
Tecknat ej registrerat aktiekapital 0 3 991
Fritt eget kapital
Fria reserver 1 676 -67
Periodens resultat -778 -767
Summa eget kapital 3 844 5 304
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

619 1 481
Övriga skulder 362 308
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 586 774
1 567 2 563
Summa eget kapital och skulder 5 411 7 867
Ställda säkerheter 500 500
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.