Jojka

Delårsrapport Q2

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2017 09:00 CEST

DELÅRSRAPPORT Q2 2017

Jojka Communications AB (publ)

556666-6466

(JOJK)

14 JULI 20 17

Styrelsen fÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB

Siffror i sammandrag

Januari – juni 2017

Januari – juni 2017 jämfört med motsvarande period 2016:

Nettoomsättning: KSEK 6 627 (KSEK 3 469)

Resultatet efter finansiella poster: KSEK – 60 (KSEK - 778)

Resultatet per aktie*: SEK -0,006 (SEK -0,01)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

April- juni 2017

Andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016:

Nettoomsättning: KSEK 3 509 (KSEK 2 078)

Resultatet efter finansiella poster: KSEK 38 (KSEK - 336)

Resultatet per aktie: SEK 0,004 (SEK -0,03)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

VD har ordet

Under årets första 6 månader har fokus legat på att leverera i enlighet med vår fastsällda affärsplan, vilken vi tidigare informerat om. Det är med stor glädje vi kan konstatera att vi ligger väl till i förhållande till såväl de operativa som de strategiska mål som fastställts. Omsättningstillväxten under årets första två kvartal ligger totalt på 91% jämfört med motsvarande period 2016 och för Q2 isolerat på 69% jämfört med motsvarande period föregående år.

Vi gör också ett positivt rörelseresultat (före avskrivningar) för andra kvartalet om 100 KSEK vilket medför att även halvårsresultatet (före avskrivningar) är positivt om 65 KSEK. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år överträffar bolagets egna högt ställda förväntningar och de mål som fastställdes i affärsplanen.

Omsättningstillväxten och resultatförbättringen under året är kvitton på att vi fokuserat på rätt saker samt att våra kunder verkligen uppskattar det vi gör, vilket är mycket stimulerande.

Försäljningsmässigt har första halvåret varit bra även om nyförsäljningen delvis fått stå tillbaka till förmån för utvecklingsarbetet med vår nya tekniska plattform och tid som lagts på implementering av existerande kunder. Våra existerande kunder har ökat användningen av SMS för att öka sina marknadsandelar och givetvis sin försäljning. Vi har idag jämfört med tidigare en väsentligt bredare kundbas med starkt fotfäste inom E-handel och spelbolag som gör oss väl rustade inför framtiden. Vi har också en stark pipeline inför höstens försäljningsinsatser vilket känns bra.

Under perioden har vi jobbat hårt med vår nya plattform som också har smyglanserats i juni månad. Den nya plattformen bygger på den gamla med starkt fokus på användarvänlighet. Stora förbättringar ligger bl.a. i uppladdning av nummerlistor, mallhantering samt prestanda. Vi känner att vi verkligen ligger i framkant med den. De kunder som vi hittills har flyttat till den nya plattformen har strött lovord över Maggan som är arbetsnamnet på plattformen.

Marknaden för SMS kommunikation fortsätter att växa. Bland företag inom B2B, säljs idag 57% av produkterna online, jag hörde om ett klädesbolag som fick 5000 nya kunder per år via nätet medans deras säljare endast klarade av att få 15 nya kunder per år. Dessa kunder vill ju också ha information och då företrädesvis via SMS. Under de senaste månaderna har SMS trafiken ökat med 5,8 % efter att ha minskat under en kortare tid.

Jag har för vana att säga allt börjar med ett SMS som läses av 97 % inom 3 minuter. Det finns ingen annan kanal som lockar dig att agera som ett SMS gör.

Vår målsättning för resten av året kommer vara att fokusera ännu mer på försäljning nu när den nya plattformen är lanserad. Vi ser fram emot en mycket intressant och spännande höst.

Med vänliga hälsningar,

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

  • Första kunderna har släppts in i Jojkas starkt förbättrade plattform. Kunderna ger väldigt positiva omdömen
  • Intensiv kundprospektering gör att nyförsäljningsutsikterna inför hösten ser lovande ut

Väsentliga händelser efter perioden utgång

  • Ytterligare kunder har släppts in i den nya plattformen och ger löpande feedback
  • Den 15 augusti kommer merparten av kunderna att gå över till nya systemet

Övrig information

Nyckeltal

(KSEK) Jan-jun 2017 Jan-jun 2016
Nettoomsättning 6 627 3 469
Rörelseresultat (EBIT) -52 -769
Resultat efter finansiell poster -59 -778
Soliditet, % 62 71
Antal aktier, st 9 577 366 9 577 366
Resultat/aktie, SEK -0,006 -0,08
Eget kapital/aktie, SEK 0,35 0,40
NyckeltalsdefinitionerNettoomsättning Total omsättning

Soliditet Eget kapital

Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till

9 577 366. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Aktien handlades till lägst 2,45 SEK och högst 3,29 SEK.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 3 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q3 2017-10-20

Bokslutskommuniké 2016 2018-02-16

För ytterligare information

VD Rutger Lindquist, tel +46 709 96 66 66

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning (KSEK)

april-jun 2017 april-jun 2016 jan-jun 2017 jan-jun 2016

Nettoomsättning 3 509 2 078 6 627 3 469
Övriga rörelseintäkter -1 57 -6 63
3 508 2 136 6 621 3 533
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
  • -2 866
- 1 931 -5 522 -3 218
Personalkostnader
  • -543
-455 -1 034 -913
Avskrivningar
  • -62
-86 -117 -171
Summa rörelsekostnader - 3 471 - 2 472 -6 673 -4 302
Rörelseresultat (EBIT) 37 -336 -52 -769
Finansnetto 0 -1 -7 -9
Resultat 37 -337 -60 -778

Balansräkning
(KSEK) 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 989 460 355
989 460 355
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 9 5
9 5
Summa anläggningstillgångar 994 469 360
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 808 994 986
Övriga fordringar 2 16 22
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 218 579 1 356
2 028 1 589 2 364
Kassa och bank 2 403 3 353 2 922
2 403 3 353 2 922
Summa omsättningstillgångar 4 431 4 942 5 286
Summa tillgångar 5 425 5 411 5 646

Balansräkning

(KSEK) 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 394 2 394 2 394
Reservfond 551 551 551
Tecknat ej registrerat aktiekapital 0 0 0
Fritt eget kapital
Fria reserver 420 1 677 1 677
Periodens resultat -60 -778 -1 257
Summa eget kapital 3 348 3 844 3 365
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

1 026 619 1 135
Övriga skulder 690 362 514
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 404 586 632
2 077 1 567 2 281
Summa eget kapital och skulder 5 425 5 411 5 646
Ställda säkerheter 500 500 500
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.