Empires Varumärken (C3, Salter, HoMedics, Cuisinart, BaByliss, BaByliss for Men, HMDX och The House of Marley).

Delårsrapport Q2 samt januari-juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2007 10:11 CEST

(Aktietorget: EMP B)

Q2 i korthet
- Kvartalets resultat före skatt var dubbelt så bra som förra året
- Försäljningen till butik i 2:a kvartalet uppgick till 66,5 MSEK (49,5 MSEK), ackumulerat 114 MSEK ( 68,6 MSEK)
- Nettoomsättningen i 2:a kvartalet uppgick till 60,7MSEK ( 37,9 MSEK), ackumulerat 94,5MSEK ( 47,7 MSEK)
- Rörelseresultatet (EBIT) för 2:a kvartalet uppgick till 5,8 MSEK ( 3 MSEK), ackumulerat 8,7 MSEK (4 MSEK)
- Ny etablering och produktutveckling belastar resultatet med cirka 1,9 MSEK
- Resultat per aktie efter skatt för 2:e kvartalet uppgick till 0,39 kr (0,20 kr), ackumulerat 0,56 kr (0,27kr).
- Franchiseavtalet med Soda Club omförhandlades till distributionsavtal fr.o.m. den 1 maj 2007..
- Finland har utvecklats över förväntan och distributionen av SodaStream sker redan i 150 butiker. Nettoomsättningen första månaden (juni) var 1,23 MSEK.

VDs kommentar

Kvartalsvinsten före skatt fördubblad. 4.962 TSEK (2.596)
halvårsvinsten före skatt steg till 7.167 TSEK (3.409)

The Empire AB med dotterbolag går bra. Försäljningen till butik under första halvåret ökade med 66 % till 114 MSEK. Normalt är Q1 och Q2 svaga kvartal och företagsledningen hade därför räknat med ett blygsammare rörelseresultat för det första halvåret. Nu redovisas ett rörelseresultat, EBIT, på 8.732 TSEK (4.036)

Soda Club Scandinavia AB

SodaStream fortsätter att visa stark försäljningstillväxt under Q2.
Försäljningen av såväl maskiner som gaspatroner och smaker visar alla samma positiva utveckling.
Det finns en stark trend inom livsmedelssektorn.

Under Maj månad omförhandlades avtalet med SodaClub till distributionsavtal.
Sedan år 2004 har Soda Club, haft franchiserätten för SodaStream i Sverige och Norge.
Det nya avtalet innebär att The Empire förstärker samarbetet genom att istället träffa ett distributionsavtal. Avtalet täcker de geografiska marknaderna Sverige, Norge, Danmark och Finland och inbegriper samtliga SodaStreamprodukter och alla framtida modeller. Avtalet gäller fram till 2012 och förlängs därefter med fem år i taget. Detta innebär att vi fr.o.m. Q3 rapporten inte kommer redovisa försäljning till butik utan endast nettoomsättningen. Marginalerna kommer att minska eftersom marginalerna kommer att räknas på nettoförsäljningen i och inte på försäljningskommissionen.

Gerby Produkter AB

Försäljningen löper enligt plan och orderingången för hösten ser mycket bra ut.

Nyhet C4
Gerby Produkter AB är marknadsledande av elektriska hårvårdsprodukter under varumärket BaByliss och har identifierat ett ökat behov av skyddande hårvårdsprodukter. Därför lanseras nu C4 hårvårdsserie.
C4 har de unika egenskaperna att skydda håret mot värme, yttre miljöpåverkan, färgavmattning och UV-strålning.

Etacap OY, Finland

Finland har startat mycket bra. Första månadens försäljning var drygt 1,2 MSEK.
Distributionen av Sodastream sker genom följande kedjor: Expert, Citymarket, Prisma, Halpa-halli och Stockmann. Detta betyder att Sodastream nu säljs i 150 butiker i Finland och flera är på väg att starta med försäljning.

Fortsatt hög aktivitet 2007

Första halvåret har börjat bra och andra halvåret är fyllt av aktiviteter med sikte på att förbättra och expandera Empires verksamhet.

VD:s prognos.

Våra produkter och varumärken inom köksutrustning och hårvård är konkurrenskraftiga. Med den starka konjunkturen i ryggen borde privatkonsumtionen i Norden fortsätta att stiga.
Jag tror att vi kommer att lyckas expandera bolagets samtliga delar. Mitt mål är att bolagets netto omsättning ska överstiga 300 mkr år 2007 och göra ett väsentligt bättre resultat än förra året.

Stockholm i augusti 2007

Johan Kalling
Verkställande direktör

Kort om bolaget

Moderbolaget The Empire AB (publ) har en koncernövergripande funktion.
I Empire koncernen ingår fyra dotterbolag; Soda Club Scandinavia AB Sweden (med filialen Soda-Club Scandinavia Norway), Gerby Produkter AB, Nybroslätten AB samt Etacap OY.

Soda Club arbetade t.o.m april 2007 enligt franchiseavtal vilket medförde att nettoomsättningen blev de kommissioner, som bolaget erhöll för försäljning till butik. Från den första maj, 2007, har Soda Club arbetat under ett nytt distributionsavtal, vilket gör att nettoomsättningen blir densamma som försäljningen till butik.

Gerby Produkter AB har både agenturer och egna produkter. Distribution sker från eget varulager

Ekonomisk information 2007

Empires årsredovisning och delårsrapporter kan beställas via mail info@empire.se, via fax 08 - 661 07 40 eller hämtas från bolagets hemsida www.empire.se.

Under räkenskapsåret 2007 lämnar Empire rapporter enligt följande:

- Q3 2007-10-29
- Q4 och bokslutskommuniké 2008-02-19

Lönsamhet

Avkastningen på sysselsatt kapital för halvåret 2007 uppgick till 10,0 % (6,8 %).

Finansiell ställning

Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni till 39,7 MSEK (per 31 dec 2006 var det 36,8 MSEK).

Soliditeten uppgick till 29,7 % (26,1 %).

Kassaflödet för halvåret uppgick till 1,7 MSEK (1,7 MSEK).

Likvida medel uppgick per den 30 juni till 2,3 MSEK (10,9 MSEK).
Outnyttjade checkkrediter uppgick till 7,4 MSEK (4,1 MSEK).
Balansomslutningen blev 134,0 MSEK (113,2 MSEK).
Koncernens räntetäckningsgrad var för perioden 6 gånger (6 gånger).

Investeringar och avskrivningar

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under andra kvartalet till 279 Tkr (336 Tkr). Avskrivningar under andra kvartalet belastar resultatet med 336 Tkr (299 Tkr).

Nyetablering och produktutveckling.

Underandra kvartalet belastades resultatet med sammanlagt 1,9 MSEK i form av kostnadsförda investeringar:

" Nytt kontor i Finland.
" Ny avdelning i Sverige för MDS (multidrink system.)
" Investeringar i datasystem och infrastruktur för att kunna agera som distributör av sodastream.
" Produktutveckling av C3 och C4.

Personal

Antalet anställda i koncernen var 45 personer (32) per den 30 juni 2007

Redovisningsprinciper

The Empire AB tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EU-kommissionen antagna International Financial Reporting Standards (IFRS) med de undantag som följer av Redovisningsrådets rekommendationer 30 och 32. Delårsrapporten för The Empire AB (publ) och dess koncernföretag har upprättats i enlighet med dessa principer, vilka närmare beskrivs i årsredovisningen 2005.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Ytterligare information lämnas av Johan Kalling, VD, tel 08-410 27 510 alternativt johan.kalling@empire.se

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida www.empire.se.