Wedins Skor & Accessoarer

Delårsrapport september 2003 – maj 2004

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 13:05 CEST

VD och koncernchef Roland Nilsson kommenterar rapporten:
Arbetet med att skapa ett effektivt och lönsamt kedjeföretag fortgår. En stor del av det omfattande förändringsprogrammet är genomfört och vi har idag en helt annan plattform att arbeta utifrån med en renodlad varumärkes- och kedjestruktur.

Svag marknad med sjunkande priser
Det känns därför frustrerande att behöva konstatera att marknaden präglas av låg aktivitet och sjunkande priser – vilket gör turnaroundarbetet betydligt svårare. Försäljningen under den viktiga vårsäsongen har inte motsvarat förväntningarna, vare sig hos Wedins eller i branschen. Därmed visar den rapport vi lämnar idag ett resultat för det tredje kvartalet som vi inte är tillfreds med.

Våra mål står fast och vi arbetar planenligt vidare i högt tempo med förändringsarbetet. Övergången till ett harmoniserat sortiment av skor och accessoarer fortsätter och vi kan se att de butiker som redan har ett blandat sortiment i snitt klarat sig bättre. En växling från små till större butiker pågår för att dels förbättra lönsamheten per butik, dels öka anpassningsförmågan vid kortsiktiga efterfrågesvängningar. I förlängningen planerar vi för att ett antal små butiker kommer att bedrivas på franchisebasis.

För att parera effekterna av prisfallet pågår en förändring av pris- och sortimentsmixen så att bruttobidraget per arbetad timme ökar inom kedjan. Rizzo, som verkar i det övre mode- och kvalitetssegmentet, visar en fortsatt positiv utveckling med stabilare genomsnittlig prisnivå.

Den pågående omstruktureringen av butiksnätet minskar kortsiktigt försäljningen dels genom driftsavbrott vid renovering och ombyggnad, dels när vi stänger butiker.

Sko-City-förvärvet – uppväxling till större butiker
Med glädje kunde vi den 2 juni tillkännage att vi förvärvar Sko-Citys butiker, med nio stora butiker i absoluta A-lägen runt om i Sverige. Förvärvet förväntas ge ett resultattillskott framförallt genom att den ökade försäljningsvolymen (cirka 90 Mkr på årsbasis) kan hanteras med oförändrade kostnader för marknadsföring, inköp och administration. Vi stärker härigenom vår position på sko- och accessoarmarknaden i Norden. Sko-City kommer att övertas per 1 augusti och successivt omprofileras till Wedins.

Effektivare varuflöde
En ny IT-plattform testas nu lokalt och kommer att tas i drift fullt ut från första kvartalet kommande räkenskapsår. Systemet kommer att leda till förbättrad sortimentsplanering och efterfrågestyrd varutillförsel till butikerna. Koncernens centrala lagerhållning effektiviseras ytterligare genom att Rizzos lager samordnas med Wedins under juni månad och det norska lagret integreras med det svenska centrallagret per januari 2005. Koncernen kommer därmed att ha en gemensam lagerhållning för samtliga butiker i Norden.

Det interna effektiviseringsarbetet fortsätter på ett målmedvetet sätt med en anpassning av butiksnät och kostnader samt ett gemensamt sortiment. Marknadssituationen, med fallande priser, innebär att vi med aktiv sortimentsutveckling och effektivt inköpsarbete ska öka bruttovinstmarginalen så att lönsamheten på 2-4 års sikt ska nå den eftersträvade nettomarginalen på 5-6 procent.

Stockholm den 7 juli 2004

Roland Nilsson

Idag består Wedins butiksnät av 119 Wedins Accent, 70 Wedins varav 3 flagship-butiker samt 13 Rizzo. Ett tjugotal butiker har under kvartalet varit föremål för ombyggnad/uppfräschning. 5 butiker har stängts och 1 ny har öppnats.Delårsrapport september 2003 – maj 2004

Koncernens försäljning uppgick till 720,5 Mkr (793,1), minskningen är huvudsakligen en följd av att antalet butiker planenligt minskat till 202 (220) samt en förändrad prismix.
Bruttovinstmarginalen ökade till 56,2 procent (50,3).
Resultat före avskrivningar var –3,9 Mkr (–51,3).
Resultat efter skatt uppgick till –52,0 Mkr (–187,4).
Resultat per aktie uppgick till –0,25 kr (–24,73).
Det långsiktiga förändringsarbetet följer plan.
Förvärv av Sko-Citys butiksrörelse med 9 butiker i A-lägen, övertagande per den 1 augusti.
Vid frågor vänligen kontakta:
Roland Nilsson, VD Wedins Skor & Accessoarer AB, telefon 08-508 99 200 eller 070-580 81 85.