Kopparberg Mineral

Delårsrapport september 2008 - februari 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 11:03 CEST

 

(Aktietorget: KMIN B)

" Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr)

" Periodens resultat före skatt uppgick till -1 503 tkr (-1 503 tkr)

" Kassaflödet under perioden var - 173 tkr (- 896 tkr) och balansomslutningen vid periodens slut var 8 515 tkr (4 966 tkr)

" Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3 313 tkr (2 787 tkr)

" Kopparberg Mineral AB genomförde under perioden en nyemission som tillförde bolaget 1,6 mkr före emissionskostnader

Kopparberg Minerals vision är att utvecklas till en betydande aktör inom prospekteringsbranschen och på mineralmarknaden och genom en kontinuerlig tillväxt ge ökande värden för sina aktieägare. Bolaget kommer framledes att via nyemissioner ta in ytterligare kapital för nya investeringar.

Frågor besvaras av VD Thomas Lundgren, Kopparberg Mineral AB, 070 - 397 25 24

Bolagets utveckling under perioden
Prospektering

Laxberget
Under vintern 2008-09 har Kopparberg Mineral tagit totalt 123 bergprover samt 69 moränprover på två olika delar av Laxberget, Finngruvan resp. Utanheden. Karteringen av chipsen visar att området består av fem olika bergarter med olika bakgrundshalter av koppar, zink och bly vilket gör tolkningen svårare. Halterna koppar, bly och zink är dock så pass låga i samtliga fall att de anses hålla sig inom intervallet för bakgrundsvärden. Anomalin från slingramsmätningen kan inte entydigt förklaras eftersom halten sulfider verkar vara låg samtidigt som lerrika horisonter och bergkontakter, vilka finns i området, inte helt sammanfaller med anomalin. För att fördjupa kunskapen om anomalin genomförs IP mätningar som kan identifiera mineraliseringar på ett större djup.

Bångbro
Ett mindre borrprogram har också geonomförts i Bångbro. Analyserna visade på förhöjda värden av framför allt bly. Det verkar dock som att anomalin fortsätter in under samhället i Kopparberg, vilket försvårar vidare under-sökningar.

Övriga inmutningar
Geolgiskt arbete på övriga inmutningar har begränsats då servicearbetet har varit mycket kapacitetskrävande.

Nya undersökningstillstånd
Bolaget har släppt tre undersökningstillstånd i Hällefors och Nora kommun för att i stället satsa på två nya undersökningstillstånd.

De nya tillstånden Frukostmossen (565 ha) och Storfallsberget (484 ha) ligger inom Ljusnarsberg respektive Ludvika kommun och avser basmetallerna koppar, zink och bly samt silver och guld. På båda områdena har tidigare prospektering förekommit. Kopparberg Mineral kommer att bygga vidare på dessa resultat. Inom de respektive områdena finns starkt mineraliserade block och äldre gruvor. Bolaget har stora förhoppningar på områdena och genomför geofysiska mätningar. Planering för topphammarborrningar pågår.

Detta arbete sker med ambitionen att ha en aktiv portfölj av intressanta undersöknings-tillstånd och möjligheten att ta upp nya intressanta inmutningar utvärderas konti-nuerligt.

Serviceuppdrag
Bolagets servicefunktion har fått många uppdrag inom geofysik och denna verksamhet fortsätter att växa. Geologiska uppdrag såsom kartering eller planering av borrprogram har även utförts. Marknaden för rena borruppdrag har dock markant försämrats. Bland annat har andra etappen av det arbete som skulle utföras för Sandvik skjutits upp. Borriggen får nu beläggas med interna uppdrag.

Nordic Iron Ore
Kopparberg Mineral AB är tillsammans med Archelon Mineral AB och IGE Nordic AB delägare i Nordic Iron Ore AB. Bolaget har arbetat med att finansiera en vidareutveckling av dessa inmutningar men till dags datum har detta inte kommit till avslut. Det är emellertid rätt tidpunkt att satsa på nya järnmalmprojekt för att vara förberedd inför nästa hög-konjunktur.

Nordic Iron Ore har från bolagsbildarna totalt tillförts 12 undersökningstillstånd med avseende på järn varav tio ligger i Bergslagen och två i Norrbotten. Områdena som berörs omfattar nedlagda gruvor med historiska mineraltillgångar samt påvisade järn-mineraliseringar som tidigare ej varit föremål för brytning.

Ekonomisk utfall
Koncernen
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr) med ett resultat på -1 503 tkr (-1 503 tkr). Under perioden genomförde moderbolaget investeringar i anläggnings-tillgångar med 579 tkr (1 996 tkr). Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3 313 tkr (2 787 tkr). Kassaflödet under perioden var -173 tkr (-896 tkr) och balansomslutningen vid periodens slut var 8 515 tkr (4 966 tkr). Kopparberg Mineral AB genomförde under perioden en nyemission som tillförde bolaget 1,6 MSEK före emissionskostnader.
Koncernen har under perioden renodlat bolagsstrukturen genom att överföra aktieinnehavet i Nordic Iron Ore till det helägda dotterbolaget Argo samt att överföra all mätutrustning som fanns i detta dotterbolag till moderbolaget.

Moderbolaget
Moderbolagets redovisning avviker obetydligt från koncernen då verksamheten har varit koncentrerad till moderbolaget. Netto-omsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr) med ett resultat på -1 460 tkr (-1 503 tkr). Under perioden genomfördes investeringar i anläggningstillgångar med 579 tkr (1 996 tkr). Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3 313 tkr (2 787 tkr). Kassaflödet under perioden var -173 tkr (-896 tkr) och balansomslutningen vid periodens slut var 8 596 tkr (4 985 tkr).

Framtidsutsikter
Marknaden för bolagets servicerbjudanden, och då speciellt borruppdrag, har markant försämrats på senaste tiden. Det är osäkert om borr- och serviceuppdrag för närvarande kan finansiera den egna verksamheten i den utsträckning som vore önskvärt. Med de resurser som bolaget besitter måste bolaget avvakta med större prospekteringsinsatser. Bolagets verksamhet är till sin natur mycket kapitalkrävande och framtida emissioner kan inte uteslutas.

Bolaget undersöker dessutom möjligheter att investera i gruvprojekt för att själv bli ett producerande gruvbolag. Satsningar på nya gruvprojekt kan komma att kräva ytterligare externt kapital.

Antal aktier
Antalet utestående aktier är 92 237 239. Dessa är fördelade på 3 050 000 stycken A-aktier och 89 187 239 stycken B-aktier.

Kommande rapportdatum
Delårsrapport september 2008 - maj 2009 kommer att avges 30 juli 2009.

Kopparberg den 23 april 2009
Thomas Lundgren
VD

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kopparberg Mineral AB (publ), org. nr 556704-4168
Verkstadsvägen 52,
714 36 KOPPARBERG
Telefon: +46 (0)580-888 90, Web: www.kopparbergmineral.se