Altero AB

Delårsrapport, tredje kvartalet 2006

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 08:55 CET

(Aktietorget: COOL B)

CoolGuard AB (publ)
• Omsättningen för perioden uppgick till 1 057 Tkr (851)
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 884 Tkr (-2 338)
• Utveckling av tredje generationens system löper enligt plan - Lansering planeras andra kvartalet 2007
• Avtal träffat avseende förvärv av Airson FMS - Stärker CoolGuards erbjudande samt möjliggör effektiv vidareutveckling av webbtjänst
• Agent utsedd för försäljning i Danmark
• Beslut fattat om att genomföra nyemission

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden intensifierades arbetet med utvecklingen av tredje generationens system. Utvecklingen syftar främst till att ändra radiofrekvensen i befintliga produkter för att även möjliggöra försäljning i USA. I samband med utvecklingen kommer även viss ytterligare funktionalitet att byggas in i systemet. Projektet löper enligt plan och beräknas vara klart vid utgången av första kvartalet 2007.

Danfoss avser att lansera systemet globalt i april 2007. Inför lanseringen genomför Danfoss en utbildning av samtliga säljorganisationer.

Väsentliga händelser efter perioden

Avtal träffat avseende förvärv av Airson FMS
Airson FMS utvecklar drift- och underhållssystem för bland annat fastighetsförvaltning. Till de största kunderna hör Danafjord, Volvo Personvagnar, Frigoscandia samt AstraZeneca (Lund). Airson FMS är ett helägt dotterbolag till Airson AB. Företaget har 10 anställda och verksamheten bedrivs i Ängelholm. Under 2007 förväntas bolaget omsätta cirka 9 Mkr samt bidra positivt till CoolGuards resultat.

Airson FMS har utvecklat CoolGuards befintliga webbtjänst, vilken är en viktig del i CoolGuards erbjudande avseende dokumentation och larmhantering av temperaturer. Förvärvet av Airson FMS innebär bland annat att webbtjänsten snabbt kan breddas till att även inkludera andra egenkontrollparametrar samt vidareutvecklas i syfta att erbjuda lösningar inom andra segment än livsmedelssektorn.

Den totala köpeskillingen för bolaget uppgår till 7,3 Mkr, varav 3 Mkr betalas kontant och 4,3 Mkr i aktier till en börskurs om 7,77 kronor, vilket motsvarar 533 410 aktier. Tillträde kommer att ske i början av 2007. Förvärvet kräver godkännande av bolagsstämma.

Agent utsedd för försäljning i Danmark
CoolGuard har träffat agentavtal med en tidigare kund avseende försäljning av system i Danmark. Avtalet gäller marknadsbearbetning och försäljning av system mot framförallt restauranger och livsmedelsgrossister.

Nyemission
Styrelsen i CoolGuard har beslutat att genomföra en riktad nyemission om lägst 12 Mkr och högst 16 Mkr. Emissionen kommer att tecknas av bland annat Backahill AB, IKANO-sfären och Sundet Investment AB. En extra bolagsstämma kommer att hållas under januari 2007 för att godkänna emissionen.

Omsättning och resultat
Omsättningen för perioden uppgick till 1 057 (851) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -1 884 (-2 338) Tkr. Omsättningen för årets första nio månader 2006 uppgick till 4 586 (2 518) Tkr och rörelseresultatet uppgick till -6 411 (-5 685) Tkr. Rörelseresultatet för årets första nio månader påverkades negativt med 1 246 Tkr för nedskrivning av lager av första generationens CoolGuard-system.

Finansiell ställning
Kassaflödet under perioden uppgick till -1 385 Tkr. Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 4 426 Tkr, varav kassan utgjordes av 2 926 Tkr. Det egna kapitalet uppgick till 3 872 Tkr vid periodens utgång, vilket motsvarar 29 procents soliditet.

Aktien
CoolGuards B-aktie är noterad på AktieTorget sedan februari 2004. Per den sista september 2006 uppgick antalet aktier till 6 969 195 stycken, varav 400 000 utgör A-aktier med 10 röster per aktie och 6 596 195 utgör B-aktier med en röst per aktie.

Redovisningsprinciper
Koncernen tillämpar EG endorsed IFRS standard och delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner.

De redovisnings- och värderingsprinciper och beräkningsmetoder som har tillämpats överensstämmer med dem som tillämpats vid upprättandet av årsredovisningen.

CoolGuard redovisar sedan bildandet av CoolFast AB (i september 2005) koncernredovisning. Med hänsyn till att effekterna av införandet av ett dotterbolag är begränsad till redovisning av fastighet som tillgång, långfristig skuld samt i huvudsak räntekostnader i resultaträkningen, redovisas som jämförelsetal för 2005 redovisning för moderföretaget. CoolGuard avger för tredje gången kvartalsrapport. Med hänsyn till att bolaget under föregående år redovisade delårsrapporter tertialvis har kvartalsvis jämförelsesiffror tagits fram för 2005.

Granskning
Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Rapporteringstillfällen
CoolGuard kommer att offentliggöra bokslutskommunikén för 2006 den 21 mars 2006.

Malmö den 29 november 2006
COOLGUARD AB (publ)
Styrelsen

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD, Christian Widing, telefon 040-689 33 50.


CoolGuard erbjuder trådlösa system för övervakning av livsmedelstemperaturer inom dagligvaruhandeln och restaurangnäringen. Bolagets system ökar säkerheten och kvalitén samtidigt som det minskar hanteringskostnaden i samband med lagstadgad egenkontroll av livsmedel. CoolGuard är sedan 2004 noterat på AktieTorget.