Verisec

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari – 30 september 2016

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 07:35 CET

PERIODEN I SAMMANDRAG

TREDJE KVARTALET: 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,0 (17,1) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1,8 (-1,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,7 (-1,8) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,8 (-2,2) MSEK
 • Per den 30 september 2016 uppgick likvida medel till 11,0 (22,6) MSEK

FÖRSTA NIO MÅNADERNA: 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 42,0 (43,0) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -11,6 (-7,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -13,9 (-7,0) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,8 (-16,0) MSEK
 • Per den 30 september 2016 uppgick likvida medel till 11,0 (22,6) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET: JULI – SEPTEMBER 2016

 • AUGUSTI: Företaget tecknade ett avtal med den skotska kommunen North Lanarkshire, vilket omfattar en helhetslösning för hantering av digitala identiteter med Verisecs egenutvecklade produkter Freja ID och Freja Mobile. Sedan tidigare har Verisec en stark position inom offentlig sektor i Skottland, med Glasgow och Fife på kundlistan. Det nya avtalet kommer omfatta cirka fyra tusen kommunanställda som med Freja kommer att kunna logga in säkert och enkelt till kommunens IT-system.
 • AUGUSTI: Företaget förnyar avtalet med Government Cloud (GCloud), som är den digitala marknadsplatsen för molntjänster för offentlig sektor i Storbritannien. Avtalet avser produkter ur Verisecs egna produktfamilj Freja, för hantering av digitala identiteter. GCloud är ett upphandlingsramverk som avser molntjänster och Software as a Service (SaaS) och gör det möjligt för brittiska kommuner att beställa direkt utan att gå via en offentlig upphandling. Det nya ramverket heter GCloud 8 och är en förnyelse av Verisecs befintliga GCloud-avtal.
 • SEPTEMBER: Företaget utökar samarbetet medBanco Provincial i Venezuela. Banken använder sedan tidigare Verisecs egenutvecklade Freja ID-plattform för att säkra kundernas digitala identiteter. Nu gör man en tilläggsorder i syfte att kunna generera virtuella engångskreditkort i sin e-walletlösning samt för att säkra digitala identiteter i samtliga digitala kanaler. Banco Provincial är en av Venezuelas största banker och en del av den internationella bankkoncernen BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.), som sedan tidigare använder Verisecs teknik i flera länder för hantering av digitala identiteter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG

 • OKTOBER: Grupo Cooperativo Cajamar har lagt en order på Verisecs egenutvecklade produkter Freja Mobile och Freja ID, för att förbättra kundupplevelsen och säkerheten i bankens mobilkanaler. Cajamar blir den första spanska banken att integrera Verisecs mobila säkerhetsteknik från Freja Mobile inuti bankapparna som kunderna använder, utöver att installera Freja ID som plattform för hantering av digitala identiteter. Grupo Cooperativo Cajamar är en spansk finanskoncern som är resultatet av en sammanslagning av flera regionala sparbanker och kreditföreningar. Banken finns i 42 provinser av landet, med över 1200 lokalkontor och en affärsvolym om 68 miljarder euro. Man har 1,4 miljoner medlemmar i kreditföreningen och sammanlagt 4 miljoner kunder. Moderbolaget heter Banco Crédito Cooperativo S.A.
 • OKTOBER: Företaget utökar samarbetet med SBAB kring produkter och tjänster för säker inloggning och signering. Samarbetet mellan SBAB och Verisec etablerades under våren 2016. Grunden i säkerhetslösningen är Verisecs egenutvecklade Freja ID-plattform. Avtalet inkluderade också säkra logistiktjänster kring distribution till bankens kunder. Nu utökas samarbetet till att även innefatta förstärkt inloggning mot den externa tjänsten SPAR – Statens personadressregister – som används av SBAB i kreditgivningsprocessen. SPAR-tjänsten höjer säkerhetskraven vid inloggning i syfte att skydda kundernas personliga integritet. Det utökade avtalet innebär att Freja ID-plattformen kommer att användas för att möta denna högre säkerhetsnivå.
 • OKTOBER: Kammarkollegiet, Statens inköpscentral, har godkänt Verisec som underleverantör till Tieto inom ramavtalet Informationsförsörjning. Detta möjliggör för statliga myndigheter, kommuner och landsting att på ett enkelt sätt kunna upphandla Verisecs produkter och tjänster, med Tieto som partner. Verisec har sedan tidigare ett väl utvecklat samarbete med Tieto inom flera olika kundkategorier, och detta är ett steg i att bredda samarbetet gentemot kunder inom den offentliga sektorn.

 • NOVEMBER: Företaget har tagit första steget mot nästa generations molnbaserade tjänst för digitala identiteter, och som ett led i denna satsning genomförs en riktad nyemission till Swedbank Robur Ny Teknik. Emissionen omfattar 403 000 aktier till en kurs om 85 SEK, vilket tillför bolaget 34 255 000 SEK, före emissionskostnader, att användas för uppbyggnad av den nya tjänsten.

  Tjänsten kommer bygga på Verisecs egenutvecklade Freja ID-plattform men avses också inkludera ny teknik och en omfattande teknisk infrastruktur för att kunna hantera stora transaktionsvolymer.

  Styrelsen i Verisec bemyndigades av årsstämman den 19 maj 2016 att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen har, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat att öka bolagets aktiekapital med cirka 62 968,75 SEK genom emission av 403 000 aktier. Styrelsen har gjort bedömningen att det på objektiva grunder ligger i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten i den aktuella emissionen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är framför allt att bolaget söker få in större institutionella investerare i ägarkretsen, att en emission utan företrädesrätt kan ske snabbare än en företrädesemission, vilket minskar bolagets risk, och att en riktad nyemission kan genomföras till en väsentligt lägre kostnad än en företrädesemission. Slutligen gör styrelsen bedömningen att emissionskursen om 85 SEK väl överensstämmer med kraven på marknadsmässighet, givet att detta pris överstiger stängningskursen för aktier på Nasdaq First North den 2 november 2016 (82,25 SEK).

 • NOVEMBER: Företaget har slutit ett första avtal i Nederländerna med en aktör inom finanssektorn. Det är en mindre order som avser Verisecs egenutvecklade teknik Freja Mobile, en produkt som gör mobilen till en enhet för säker digital identifiering. Kunden, som verkar inom finansbranschen, hanterar mycket känsliga personuppgifter. Med säkra digitala identiteter och stark identifiering ökar säkerheten för den data som hanteras och dessutom skapas bättre förutsättningar för fortsatt digitalisering av kundens affärsmodell.

KOMMENTAR FRÅN VD:

När Alexander Graham Bell sökte kapital till att kommersialisera telefonen skall han, enligt legenden, fått följande hånfulla svar från en bankir som fått den nya uppfinningen presenterad för sig. ”Vad skulle någon i Chicago ha att säga till någon i New York?”. Den här historien illustrerar utmaningen för teknikföretag ända fram till våra dagar; tekniken i sig har inget värde förrän man får människor att förstå värdet av teknikens tillämpningar. Och värdet kan inte kapitaliseras förrän man gör teknikens tillämpningar tillgängliga. Enkelt måhända, men inte alla teknikföretag har denna utgångspunkt.

En digital identitet har inget egenvärde men tillämpningar som kan skapas med identiteten som grund kan skapa enorma värden för alla verksamheter som är i färd med att digitalisera sin affärsmodell. Under det tredje kvartalet har vi gjort en affär som på ett mycket tydligt sätt illustrerar detta. Banco Provincial i Venezuela, som är en del av den internationella bankkoncernen BBVA, hade precis som de flesta banker världen över stora problem med bedrägerier vid kortbetalningar on-line. Sedan tidigare har Verisec hjälpt BBVA i Mexiko att lösa detta genom att erbjuda en specifik tillämpning av digitala identiteter. Lösningen är generera engångs CVV-koder vid onlinebetalningar med hjälp av Verisecs Freja ID-plattform, istället för att använda den fasta – och mycket osäkra – CVV-koden på kortets baksida. Banco Provincial lade under kvartalet en order för att möta problemen med kortbedrägerier med precis den här tillämpningen av Freja ID.

Detta är bara ett exempel på hur vi hjälper våra kunder skapa verklig affärsnytta med digitala identiteter som utgångspunkt. När jag får frågan vad som skiljer oss från konkurrenterna brukar jag säga att det är just detta; vår förmåga att sätta tekniken i ett större sammanhang där tillämpningarna kan omsättas till saker som ökad försäljning, fler kunder, större kostnadsbesparingar eller bättre service.

Lika viktigt som att få kunderna att förstå hur tillämpningarna av tekniken kan skapa värde är det att göra tekniken brett tillgänglig. I den allt snabbare digitaliseringen är svaret på detta allt oftare att erbjuda teknik och programvara som färdigpaketerade tjänster, det man brukar tala om som molntjänster. Under kvartalet tecknade vi ett viktigt avtal kring just detta, då vi förnyade vårt samarbete med Government Cloud (G-Cloud) i Storbritannien, ett ramavtal som låter myndigheter köpa våra ID-tjänster via molnet utan tidskrävande upphandlingsprocesser.

I takt med att efterfrågan på molnlevererade tjänster ökar kommer vi bredda vårt erbjudande inom detta område. Efter kvartalets utgång genomfördes också en riktad nyemission till Swedbank Robur Ny Teknik. Emissionen ger oss handlingsutrymme att skapa en ny, storskalig molntjänst för digitala identiteter för att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att digitalisera sina affärsmodeller, med säkra identiteter som en av grundpelarna.

Så här i efterhand är det lätt att skratta åt den inskränkte bankiren. Eller var Bell kanske bara dålig på att förklara tillämpningarna av sin uppfinning? För Verisecs del tycker jag att det tredje kvartalets affärer visar att vi sedan länge gjort vår hemläxa på detta område.

Johan Henrikson, VD Verisec AB
Stockholm den 14 november 2016

Denna information är sådan information som Verisec AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2016 kl. 07.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

För rapporten i sin helhet, besök vår hemsida genom att klicka här.


Om Verisec AB
Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på Nasdaq First North Stockholm. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com