Verisec

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari – 31 mars 2016

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 07:30 CEST

PERIODEN I SAMMANDRAG

FÖRSTA KVARTALET: 1 JANUARI – 31 MARS 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 12,3 (11,2) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4,8 (-1,8) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,6 (-2,3) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,2 (-8,4) MSEK
 • Per den 31 mars 2016 uppgick likvida medel till 25,3 (31,9) MSEK
 • VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
 • Bolaget tecknade ramavtal kring offentlig upphandling som inkluderar samtliga myndigheter och offentliga institutioner i Storbritannien. Ramavtalet avser bolagets lösningar kring digitala identiteter inom Freja-familjen och är tecknat i ett partnerskap med Virgin Business Media Ltd. Avtalet sträcker sig till och med år 2028.
 • VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG
 • Bolaget erhöll en första order i ett nytt partnersamarbete med SBL som är en av de ledande återförsäljarna av IT-säkerhet i Storbritannien. Ordern avser Freja och inkluderar Freja ID, Freja SSP och Freja Mobile. Kunden är Central Bedfordshire Council som skall använda Freja för att
 • 2 500 anställda skall kunna logga in säkert till kommunens nätverk med hjälp av mobiltelefonen.
 • Bolaget erhöll en ny kund i Dubai, Förenade Arabemiraten. Bank Saderat Dubai valde Verisec som leverantör av krypteringsutrustning för betalsystemen. Bank Saderat Dubai är en del av Bank Saderat Iran, som är en av de största bankerna i Mellanöstern och det är den sjätte banken Verisec har tecknat avtal med i Förenade Arabemiraten sedan etableringen i Dubai under andra halvåret 2015.

 • KOMMENTAR FRÅN VD

  Inledningen på verksamhetsåret präglas alltid av en intensiv period med marknadsaktiviteter som syftar till att bygga pipeline för kommande kvartal. Så har också varit fallet detta år i alla länder där vi nu finns representerade. Sammantaget under perioden genomfördes mer än 15 större events och ett antal mindre seminarier. Vi har fokuserat på aktiviteter inom bank- och finanssektorn, som fortsatt står för merparten av omsättningen.

  Från ett övergripande perspektiv syftar marknadsaktiviteterna till att skapa medvetenhet om Verisec som varumärke men också till att skapa dialog med potentiella kunder med faktiska projekt. Responsen från aktiviteterna och uppföljningsmötena är därför goda indikatorer på framtida affärsmöjligheter. Att etableringen följde plan under föregående år har bidragit till att kunna maximera nyttan av genomförda aktiviteter. Att i detta läge se ett växande antal påbörjade projekt med nya kunder fördelat över våra regionala kontor är därför en positiv signal givet ledtiden från etablerad kontakt till avtalstecknande.

  Under perioden har huvudkontoret som tidigare låg i Nacka påbörjat flytten till nya kontor vid centralstationen i Stockholm. På grund av förseningar med renovering av de nya lokalerna, blev vi tvungna att utnyttja våra kontor i Upplands Väsby under en övergångsperiod. De nya lokalerna kommer skapa bättre förutsättningar för möten med kunder och för vår personal som pendlar från olika delar av regionen.

  Sammanfattningsvis har första kvartalet präglats av hög aktivitet, med flertalet påbörjade projekt. I en organisation genomsyrad av säljkultur, är det svårt att tänka sig en bättre start på året.

  Johan Henrikson, VD Verisec AB

  Nacka den 16 maj 2016

  Informationen är sådan som Verisec skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2016 kl. 07.30

  För mer information, vänligen kontakta:
  Johan Henrikson, VD Verisec
  Mobil: +46 733-45 89 02
  Email: Johan.henrikson@verisec.com

  Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på NASDAQ First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com