Zenergy AB (Publ.)

Delårsrapport Zenergy AB (publ) Januari – september 2016

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 12:13 CET

Väsentliga händelser under kvartalet

Även tredje kvartalet har präglats av en intensiv marknadsbearbetning med bl. a. offertgivning till huvudsakligen kommuner men även byggherrar för att i första hand tillgodose det stora behovet av hyreslägenheter för unga vuxna liksom olika studentboende lösningar. Efterfrågan inom segmentet Zenergy ZIP-Bostäder i modulformat är stor. Statliga medel ställs till kommunernas förfogande, Näringsdepartementet kommer att lämna statsbidrag för byggande av små hyresrättslägenheter.

Upphandlingarna som nämns ovan konsumerar resurser, såväl tid som kapital och förväntas ge positiva ekonomiska resultat under 2017 och framåt. Storleken på dessa upphandlingar i form av offertvärde uppgår till miljardbelopp.

Arbetet med CE-märkningen av ZIP-Elementet fortgår. Detta arbete tar betydligt mycket längre tid än vad vi beräknat. Såväl Lunds Tekniska Högskola som två externa byggmaterialexperter deltar i detta arbete. Certifieringsarbetet sker genom SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Under tredje kvartalet levererade Zenergy kontorsmoduler för uthyrning genom det egna uthyrningsbolaget Zenergy ZIPRENT AB till Växjö Energi. Under kvartalet levererades även så evakueringsbostäder till det kommunala fastighetsbolaget Stångåstaden AB i Linköping. Glädjande var även att Zenergy kunde leverera en nyutvecklad byggbodstyp till tre nya kunder, vilket kan betraktas som ett genombrott på den annars traditionella byggbodsmarknaden.

Under tredje kvartalet tecknade Zenergy AB två avtal med Vaggeryds kommun. Ett avtal avser köp av industrimark i anslutning till fabriken i Skillingaryd, som därmed ger möjlighet till expansion. Det andra avtalet avser ett markområde i centrala Skillingaryd för uppförande av bostäder för uthyrning i egen regi.

I och med tredje kvartalet finns inte längre några förpliktelser eller avtal knutna till den tidigare fabriken i Lovsjö för vilket hyresavtalet löpte ut den 30 juni 2016.

Zenergy är nu förberedda på en ökad produktion och har dimensionerat verksamheten därefter, kapacitet finns för en betydande efterfrågeökning på upp till en årstakt på 1000-1500 moduler.

Zenergys nya affärssystem Monitor är till största delen implementerad och fungerar bra.

Marknadsorganisationen är nu till stor del etablerad och fungerar bra. Zenergy kan notera en tydlig och påtaglig acceptans på bostadsmarknaden såväl som på byggbodsmarknaden.

Efterfrågan på våra produkter är påtaglig, marknadssegmenten där vi arbetar växer kraftigt.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Zenergy har avtalat om att köpa cirka 3000 m2 markområde av Vaggeryds kommun i centrala Skillingaryd med ett förbehåll att bygglov lämnas för uppförande av vårt boendekvarter. Etableringen och uppförandet av hyreslägenheter i modulformat beräknas starta redan under första kvartalet med inflyttning under sommaren 2017. Bostadsmodulkvarteret uppgår till ungefär 1100 m2 BOA.

Initiativ har tagits för att stärka den industriella kompetensen inom Zenergy med inriktning på teknisk byggkompetens. Ett omfattande program för att öka kompetensen inom Zenergy och därmed möta de ökade kraven på byggandet av bostäder i modulformat har startats.

För att ytterligare bygga varumärket Zenergy köptes under november domännamnet zenergy.se. I närtid kommer vi att vara fullt tillgängliga under detta domännamn.

Ett markområde på totalt 10 300 m2 norr om fabriken köptes under november av Vaggeryds kommun som ger expansionsmöjligheter av såväl produktionen som högre uppställningskapacitet av färdiga produkter liksom rekonditionerings volymer.

Efter kvartalets utgång vann Zenergy en strategisk viktig upphandling av en skola. Avtal har skrivits med Nässjö kommun om leverans av Zenergy ZIP-Skolmoduler under första kvartalet 2017.

Zenergy har inom den nya koncernstrukturen bildat ett uthyrningsbolag, Zenergy ZIPRENT AB. Från oktober 2016 har bolaget sitt första hyreskontrakt gällande kontorsmoduler uthyrt hos Växjö Energi och därutöver, med start under första kvartalet 2017, en förskola uthyrd till Nässjö kommun.

Förhandlingar pågår med flera bygg- och fastighetsbolag om samarbeten i Sverige liksom i Norge.

Förhandling förs med Skanska Maskin AB gällande nytt flerårigt samarbetsavtal med Zenergy AB.

VD kommentar

Zenergy har nu en etablerad koncernstruktur som möjliggör diversifieringar och renodling av en uthyrningsverksamhet genom Zenergy ZIPRENT AB. Avsikten är att produktionsbolaget Zenergy AB utvecklar och producerar medan uthyrningsbolaget Zenergy ZIPRENT AB hyr ut bostäder och entreprenadmoduler.

Fastighetsbolaget Zenergy Fastighets AB äger och förvaltar fastigheten verksamheten bedrivs i. I framtiden kommer även fastigheter företrädesvis utanför storstadsregionerna att förvaltas.

En påtagligt större efterfrågan på skolor och förskolor som förväntas stiga ytterligare kan noteras.

Zenergys konkurrensfördelar inom områdena; energiförbrukning, brandsäkerhet, fukt och mögelresistens efterfrågas allt mer vid upphandlingarna som ”skall krav” i rambeskrivningarna.

Tredje kvartalet var åter ett kvartal som präglades av intensivt arbete med att bearbeta marknaden liksom fortsatt arbete med att anpassa nya fabriken i Skillingaryd till våra behov.

Zenergys vision är att skapa smarta, energieffektiva bostäder som går snabbt att producera och som håller hög kvalitet. Byggnaderna skall ha tilltalande fasadgestaltning och effektiv inredning. Tillsammans med arkitekter och byggnadsingenjörer tar vi fram attraktiva boendekoncept som på allvar utmanar det traditionella bostadsbyggandet.

En stor utmaning är att skapa rymliga och ljusa lägenheter som uppfyller alla myndighetskrav. Tydliga balkongmotiv skapar spänning vilket gör det möjligt att ha stora glasytor som släpper in mycket dagsljus. Glasytorna kopplar samman interiören med utomhusmiljön och förhöjer känslan av en rymlig och trivsam lägenhet. Zenergys bostäder skall vara högkvalitativa och attraktiva för moderna människor.

Zenergys produkter fungerar utmärkt som både permanenta och tillfälliga bostäder.

Zenergys affärsmodell

Zenergy jobbar med fyra parallella affärsområden som alla använder sig av Bolagets unika och innovativa ZIP-Element. Zenergy ZIP-Bostäder är fullt tillgänglighetsanpassade och uppfyller alla BBR-krav. BBR står för Boverkets byggregler och är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller svenska byggnader. BBR innehåller krav och råd gällande bland annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning. Genom Zenergys stora flexibilitet och möjligheter att bygga stora volymer på kort tid kan Zenergy bidra med att lösa den akuta bristen på boenden för t ex unga vuxna, studenter eller nyanlända.

Zenergy ZIP-Lokaler är avsedda för kontor, skolor, förskolor. Zenergy har med sitt fokus på brandsäkerhet, energieffektivitet, fukt- och mögelresistenta ZIP-Element goda möjligheter inom detta affärsområde. En bra och trivsam arbetsmiljö både för barn, studenter och vuxna efterfrågas alltmer och börjar synas i de offentliga upphandlingar som bearbetas. Vår ambition är att arbeta med Svanen märkta material och produkter.

Zenergy ZIP-Byggbodar började byggas 2009 och vann pris för Bästa Energibod 2013. ZIP-elementet är stommen även i våra byggbodar. Det gör att vi kan leverera smarta, energieffektiva och brandsäkra lösningar för byggbranschen. Vi har flexibla modullösningar för dom flesta former av byggarbetsplatser med våra idag 17 olika basmodeller, dessutom på två olika plattformsstorlekar.

Zenergy ZIP-Element består av en extremt isolerande kärna av PIR som på båda sidor är laminerad med högkvalitativa Magnesiumskivor. ZIP-Elementet är i sig ett färdigt tak-, golv- eller väggelement vilket innebär att det går mycket fort att uppföra en brandsäker och mögelresistent byggnad utan köldbryggor. Så snart CE-märkningen är klar planeras marknadsbearbetningen genom byggvaruhandeln startas.

Aktien

Zenergy AB (publ) har totalt ca 4 000 aktieägare.

Zenergy har handlats på AktieTorget sedan den 7 december 2015. Handelsbeteckningen för aktien är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Zenergy AB

Resultaträkning

Rörelseintäkter

På grund av organisationsförändringar hos kund har en betydande omsättningsvolym för Zenergy skjutits på framtiden och som märks tydligt under tredje kvartalet. Dessa planerade beställningar motsvarade ett faktureringsvärde på cirka 25 mkr under perioden. Vi har under perioden lyckats kompensera delar av den volymförlusten genom att vinna nya kunders förtroende.

Under rapportperioden Q1-Q3 har vi kompenserat detta så att volymbortfallet begränsas till 27 procent eller 11.4 mkr mot motsvarande period förra året på koncernnivå. Modulmodellprogrammet som vi fakturerat under 2016 har cirka 6 procent högre bruttovinst än produkterna under motsvarande period förra året.

Nettoomsättningen i koncernen uppgick till cirka 3.2 mkr tredje kvartalet 2016, vilket är cirka 73 procent eller 8.6 mkr lägre än tredje kvartalet 2015. Totalt för perioden Q1-Q3 2016 uppgick nettoomsättningen till 31.5 mkr, vilket är cirka 27 procent eller 11.4 mkr lägre än motsvarande perioden 2015.

Kostnader

Koncernens omkostnader under tredje kvartalet 2016 uppgick till cirka 4.0 mkr mot 3.1 mkr tredje kvartalet 2015. Kostnaderna för perioden 2016 uppgick till 16.0 mkr mot 10.0 mkr under samma period 2015. Den totala omkostnadsökningen om cirka 6 mkr eller kan huvudsakligen härledas till kostnader för två fabriker med dubbel hyra och därmed högre driftskostnader, flyttkostnader till nya fabriken, ökade personalkostnader, deltagande vid Nordbyggmässan, kostnader för nytt ERP system med uppstart och utbildningar liksom högre advokatkostnader på grund av LOU-upphandlingar.

Resultat

Under tredje kvartalet 2016 rapporterades ett koncernresultat efter av- och nedskrivningar, finansiella poster och skatter om cirka -4.8 mkr att jämföras med resultatet från samma period 2015 på cirka ‑2.7 mkr. Resultatförsämringen på cirka -2.1 mkr förklaras av ökade omkostnader enligt ovan redovisning samtidigt med att rörelseintäkterna minskade med -8.6 mkr. Koncernresultatet under perioden Q1-Q3 2016 uppgår till -11.7 mkr mot -4.5 mkr för samma period 2015, en resultatförsämring på cirka -7.2 mkr. Tack vare bättre marginaler på delvis nya produkter som fakturerats under perioden stannar förlusten på 11.7 mkr.

Balansräkning

Materiella anläggningstillgångar i koncernen ökade från 1.8 mkr för perioden 2015 till 29.1 mkr för perioden 2016. Ökningen kan främst härledas till förvärvet av bolaget Wattenskärteknik i Skillingaryd AB, renovering av personalbostad, byggnation av ZIP-Bomodul-2016 till Nordbyggmässan samt div installationer liksom förbättringsarbeten i nya fabriken.

Finansiella anläggningstillgångar i Zenergy AB (ej koncern) ökade från 50 tkr under perioden 2015 till 5.7 mkr under perioden 2016. Ökningen avser förvärv av företaget Wattenskärteknik i Skillingaryd AB i vilket fabriksfastigheten ligger.

Skulder

Koncernens skulder uppgick per balansdagen 2016 till 22.7 mkr varav 12.8 mkr avser fastighetslån vid förvärvet av Wattenskärteknik i Skillingaryd AB och motsvarande för 2015 till 13.9 mkr.

Rörelsekapital

Under tredje kvartalet 2016 uppgår förändringen av rörelsekapitalet till 2.3 mkr och motsvarande förändring 2015 uppgick till 0.6 mkr. För perioden 2016 uppgår förändringen av rörelsekapitalet till ‑2.7 mkr och motsvarande förändring 2015 uppgick till -0.6 mkr.

Finansiell ställning

Likvida medel i koncernen uppgick till 12.4 mkr per balansdagen 2016 jämfört med 3.3 mkr vid balansdagen 2015. Därutöver har Bolaget en beviljad checkkredit om totalt 3.0 mkr vilket inte var nyttjat per balansdagen 2016. Utöver beviljad checkkredit har Bolaget en kreditlimit på 10.0 mkr varav 0.8 mkr var utnyttjat per balansdagen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen uppgick till -1.8 mkr under tredje kvartalet 2016 och för hela perioden 2016 uppgick den till -12.2 mkr. Motsvarande kassaflöde för 2015 var -1.7 mkr för tredje kvartalet och -3.6 mkr för perioden 2015.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Göteborg den 25 november 2016

Styrelsen Zenergy AB (publ)


Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergysystem.se, www.zenergysystem.se