Acando

Delårsrapporten för 1 januari-31 mars 2009 publicerad

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 14:05 CEST

Första kvartalet 2009 jämfört med första kvartalet 2008

 

  • Nettoomsättningen uppgick till 409 MSEK (409), i nivå med första kvartalet 2008.
  • Rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader, blev 42 MSEK (39), en ökning med 8 procent.
  • Omstruktureringskostnader uppgår till 20 MSEK och avser kostnader för uppsagd personal från Göteborgskontoret.
  • Rörelseresultat, inklusive omstruktureringskostnader, blev 22 MSEK (39), en minskning med 44 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (52), en minskning med 60 procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 26 MSEK (41), en minskning med 36 procent.
  • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per den 31 mars 2009 till 207 MSEK (108), en ökning med 92 procent jämfört med 31 mars 2008.
  • Resultat per aktie inklusive omstruktureringskostnader var 0,27 SEK (0,65) efter utspädning, en minskning med 58 procent.