Ekerö kommun

Delårsrapporten per augusti: Positivt resultat för perioden samt bedömt positivt utfall för hela 2006 med 8,1 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 17:25 CET

Ekerö kommuns delårsrapport för perioden januari t.o.m. augusti har presenterats. Det samlade resultatet för januari t.o.m. augusti visar ett positivt resultat på närmare 35 miljoner kronor (mnkr). Det periodresultatet har dock påverkats positivt, bl.a. av den s.k. semesterlöneskuldens utveckling. Det bedömda utfallet för hela året visar på ett plusresultat på 8,1 mnkr.

I förhållande till den prognos som gjordes i samband med apriluppföljningen är denna resultatindikation förbättrad med en (1) mnkr. Nu är bedömningen att det blir ett positivt resultat för hela 2006 med 8,1 mnkr. Det är emellertid ett lägre resultat med 5,7 mnkr än vad som har budgeterats.

Orsaken till den lägre bedömda resultatet för helåret jämfört med budgeten är främst ökade volymer. Främst är det inom barn- och ungdomsnämndens och socialnämndens områden som förändringar har skett. Bl.a. pekar man på ökade gymnasiekostnader och ett ökat antal hemtjänsttimmar.

Samtidigt som delårsrapporten har redovisats behandlas budgetförslaget för 2007, med inriktning kommande år, politiskt. Kommunstyrelsen har behandlat budgetförslaget och tisdagen den 21 november kommer kommunfullmäktige att behandla förslaget till drift- och investeringsbudget för 2007 med inriktning för driftbudgeten de två följande åren och för investeringsbudgeten för de följande fyra åren.

Klicka här för att ta del av hela delårsrapporten, inklusive revisionsrapporten: http://www.ekero.se/upload/SDOC0100.pdf


KONTAKTA
Hans Lundin
Information
Tfn: 08-560 391 63