INAC

Delårssrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 10:12 CEST

6 månader i sammandrag

* Fortsatt minskad förlust
- Rörelseresultat –3.034 (-8.906) kSEK
- Resultat efter skatt –3.369 (-9.816) kSEK
- Omsättning 58.507 (63.755) kSEK
* Bolagisering och utdelning av produkten Coolguard är genomförd
* Nyemission tillför 1. 500 kSEK och ägarspridning

Företaget
INAC är ett tekniskt företag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automations- och kommunikationslösningar för industri och inom infrateknik. Verksamheten organiseras i verksamhetsområdena automation, montage, trådlös kommunikation, service och infra. Företaget är etablerat på tio orter i Sverige med huvudkontor i Jönköping. Företagets affärsidé är att erbjuda kunder inom industri och infrateknik helhetslösningar inom kontroll, styrning och övervakning vilka bidrar till kostnadseffektivitet och driftsäkerhet.

Marknad
Efterfrågan under perioden för områdena automation, montage och service har präglats av i huvudsak löpande mindre uppdrag med kort framförhållning. Efterfrågan avmattades under mitten av perioden för att visa på en klar återhämtning mot slutet av perioden. Återhållsamheten i industrins investeringar är fortsatt stor och vi räknar inte med någon större förändring under kommande halvår. För området trådlös kommunikation innebar perioden ingen större förändring av marknadsförutsättningarna.

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning under perioden januari-juni uppgick till 58.507 (63.755) kSEK. Koncernens resultat under perioden uppgick till –3.369 (-9.816) kSEK. Moderbolagets intäkter uppgick till 0 (549) kSEK. Resultatet före skatt blev –9.500 (58) kSEK. Resultatet är hänförligt till nedskrivning av lämnade aktieägartillskott.

Verksamheten
Automation
Beläggningen under perioden avmattades under andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Bra efterfrågan i Uppsala men låg i Stockholm och Västerås.
Första halvårets resultat innebar en fortsatt minskning av förlusten med drygt 20% jämfört med motsvarande period 2002. Fortsatta förändringar för att förbättra lönsamheten är planerade.

Montage-Service
Beläggningen uppvisade en viss avmattning under mitten av perioden för att sen återhämta sig mot slutet av perioden. Efterfrågan på områdets montagetjänster är god framöver. Den låga investeringsvolymen medför att efterfrågan på områdets teknikerresurser är svag. Tidigare genomförda åtgärder har gett avsedd effekt.

Trådlös kommunikation
Bolagisering och utdelning av produkten Coolguard har genomförts. Försäljningen av produkträttigheterna till det nya bolaget Coolguard AB har gett en resultateffekt på 4.144 kSEK. Bolaget Iniris kommer nu att fokusera sin verksamhet mot lösningar för processindustrin. Åtgärderna medför en renodling och koncentration mot kärnverksamheten.

Infra
Från och med kvartal 3 återgår verksamhetsområdet till att vara ett kundsegment inom automation. Genomförda strukturförändringar har medfört att marknadsbearbetningen och resursutnyttjandet blir mest optimal om den sker från kontors- och regionnivå.

Strukturåtgärder
Det förändringsprogram som inleddes under slutet av förra året har verkställts fullt ut under perioden. Strukturkostnadsreserv på 1,5 MSEK avsattes och belastade bokslutet per 2002-12-31. Hela den avsatta reserven löstes upp under kvartal 1. Under kvartal 2 har återstående strukturkostnader belastat resultatet med –1.113 kSEK.

Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till 757 (853) kSEK.

Personal
Antalet årsanställda under perioden var 157 (180) st.

Aktien
INACs B-aktie är noterad på NGM Equity sedan oktober 1998. Under perioden genomfördes en riktad nyemission om totalt 300 000 st B-aktier till nominellt belopp om 0,50 kr/aktie. Emissionen tillförde bolaget 1,5 MSEK. Efter registrerad nyemission uppgår antalet aktier till 3 970 469 st, varav 400 000 st utgör A-aktier med 10 röster per aktie och 3 570 469 st utgör B-aktier med en röst per aktie.

Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Utsikter för helåret 2003
Styrelsen bedömer att utsikterna är goda för att andra halvåret skall ge ett positivt resultat.

Information
Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Rapportdatum
Delårsrapport Q3 5 november 2003
Bokslutskommuniké 2003 11 februari 2004

Jönköping den 13 augusti 2003
Styrelsen

Rapporten finns på vår hemsida: http://www.inac.se.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD eller ekonomichef på telefon 036-34 51 50.

INAC är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin.