Statsrådsberedningen

Delbetänkande från Ansvarskommittén: Utvecklingskraft för hållbar välfärd

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 15:00 CET

Ansvarskommittén har i dag lämnat sitt delbetänkande Utvecklingskraft
för hållbar välfärd ( SOU 2003:123) till samordningsminister Pär
Nuder.

– Vi har tagit ett första steg i en lika svår som viktig reformprocess,
säger Ansvarskommitténs ordförande Mats Svegfors efter överlämnandet.

Kommitténs uppgift i denna första fas har varit att belysa
samhällsförändringar av betydelse för ansvarsfördelningen i
samhällsorganisationen. I uppdraget har också ingått och att analysera
brister och förtjänster med den nuvarande ordningen. Efter
tilläggsdirektiv ska kommittén i ett andra skede arbeta fram konkreta
reformförslag. Kommittén består av ledamöter från samtliga
riksdagspartier.

I detta första betänkande finns en bred genomgång av förändringar i
omvärlden av betydelse för den framtida samhällsorganisationen. Ändrade
värderingar hos medborgarna och sannolika anspråk på välfärdstjänster
redovisas också. Kommittén har anlagt ett långsiktigt perspektiv och
konstaterar att det kommer att uppstå en stark obalans mellan behov och
tillgängliga resurser. Oroande är att tillväxten i den samlade ekonomin
antas avta och den totala arbetstiden minska. Detta sker samtidigt som
andelen äldre i befolkningen kommer att öka kraftigt.

Kommitténs förslag innebär bl.a. att ett antal strategier som bidrar
till ökad utvecklingskraft i offentlig verksamhet ska utredas. En är
inriktad mot en situation med uttalad flernivåstyrning, dvs. där
renodling av ansvaret inte kan ske, en är inriktad mot den kommunala
nivån och förutsätter en tydlig ansvarsfördelning mellan stat och
kommun och en tredje tar sikte på den statliga nivån som sådan.

– Vi beskriver de utmaningar som den offentliga verksamheten står inför
på sikt. Det handlar om pengar och det handlar om arbetskraft. I ett
antal avseenden är vi i en bättre situation än andra länder. Vi har
till exempel genomfört en stor pensionsreform. Men vi måste fortsätta
på den inslag-na vägen, dvs. att skapa mer robusta system, om människor
skall kunna känna långsiktigt förtroende för välfärdsanordningarna. Och
paradoxalt nog är det så att vi måste förändra för att bevara. Vi måste
pröva förutsättningarna för att bygga in just en sådan
förändringsförmåga, det vi kallar utvecklingskraft, i systemen
fortsätter Mats Svegfors.

Den statliga styrningen av den kommunala nivån och de hinder för
helhetstänkande och utvecklingskraft som idag finns till följd av en
alltför sektorsinriktad styrning är ett av de konkreta områden som
kommittén vill utreda vidare. Den regionala samhällsnivån och
huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården anges som andra viktiga
frågor i det fortsatta arbetet. Kommittén konstaterar också mot
bakgrund av de ekonomiska möjligheterna i framtiden att en diskussion
om omprövning, förändring eller avveckling av offentliga åtaganden blir
nödvändig.

– Det finns en mycket bred samstämmighet mellan ledamöterna i kommittén
i denna strävan att på allvar börja tampas med de långsiktiga
utmaningarna. Den reservation som finns i betänkandet rör inte
färdriktningen utan hur stora tag som vi redan nu skall avisera.
Centerpartiets Åsa Torstensson vill redan nu deklarera att det
sannolikt kommer att krävas grundlagsändringar avslutar Mats
Svegfors.

Kommitténs ledamöter:
Hans Andersson (v), Acko Ankarberg Johansson (kd), Britt Bohlin (s),
Carl Cederschiöld (m), Peter Hultqvist (s), Elaine Kristensson
(s),Göran Magnusson (s), Fredrik Reinfeldt (m) (t.o.m. okt),Olle
Schmidt ( fp), Åsa Torstensson ( c), Håkan Wåhlstedt ochUlla Ölvebro (
s)

Man kan se den presskonferens som ägde rum i anslutning till
överlämnandet via Internet på kommitténs
hemsida/www.sou.gov.se/ansvar.

Betänkandet i sin helhet och en sammanfattning finns också på
kommitténs hemsida.

Mats Svegfors
Ordförande
0705-93 79 97

Jan Landahl
Huvudsekreterare
08-405 32 03
070-652 47 28