Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige överlämnar sitt slutbetänkande "Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter"

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 15:34 CEST

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige har i dag tisdag överlämnat sitt slutbetänkande till integrationsminister Erik Ullenhag, som har ansvar för samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå.

Delegationen lämnar förslag på en rad områden. Syftet är att de tillsammans ska bilda en struktur för hållbart skydd av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Det centrala förslaget är att inrätta en ny myndighet   Kommissionen för mänskliga rättigheter   med uppdrag att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige med utgångspunkt i de internationella konventionerna. Kommissionen föreslås vara en myndighet under riksdagen och ges ett brett uppdrag, som omfattar att undersöka och rapportera om situationen för alla de mänskliga rättigheterna, utan avgränsning med avseende på samhällsområde eller -sektor. Kommissionen föreslås bedriva sitt arbete i samverkan och kontakt med såväl offentliga verksamheter som aktörer inom det civila samhället, näringslivet samt med internationella organisationer.

Delegationens förslag om en kommission för mänskliga rättigheter är utformat för att motsvara de s.k. Parisprinciperna, som är FN:s rekommendationer till medlemsstaterna om att inrätta nationella institutioner för mänskliga rättigheter. Sådana institutioner finns redan i närmare sjuttio länder.

Delegationen föreslår också att ansvaret för att respektera Sveriges internationella åtaganden om de mänskliga rättigheterna ska lyftas fram i flera lagar och andra författningar, bland annat i lagar som reglerar frihetsberövanden och tvångsvård, i lagar som mer generellt reglerar offentlig förvaltning, exempelvis kommunallagen, och i instruktionerna för flera myndigheter.

Vidare vill delegationen att satsningar ska göras på utbildning och kunskapsutveckling om de mänskliga rättigheterna, bland annat för offentliganställda, samt att ett mångvetenskapligt forskningsprogram om mänskliga rättigheter i Sverige ska inrättas.

Den senaste tidens politiska utveckling visar att vi nu verkligen behöver se till att det finns en struktur som långsiktigt skyddar principen om alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna i Sverige,
säger delegationens ordförande,  universitetslektor Elisabeth Abiri.

I delegationen har även ingått:
Adam Axelsson, borgarrådssekrete¬rare
Bahare Haghshenas, vice ordförande i Svenska Röda Korset
Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Lands¬ting
Kajsa Lindståhl, civilekonom
Anna-Karin Lundin, regeringsråd
Soraya Post, lärare
Elisabet Qvarford, journalist och pr-konsult
Lars Stjernkvist, kommunalråd
Bengt Westerberg, ordförande i Svenska Röda Korset
Hans Ytterberg, generaldirektör.


Bakgrund:
Delegationen inrättades i mars 2006 som ett led i genomförandet av regeringens skrivelse En nationell handlingsplan för de mänskliga
rättigheterna 2006 2009 (skr. 2005/06:95). Dess uppdrag (dir. 2006:27) har varit bland annat varit att:

- -     stödja statliga myndigheter, kommuner och landsting i arbetet med att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i verksamheten och
- -     lämna förslag på hur det fortsatta stödet till arbetet för full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige kan erbjudas efter det att delegationen avslutat sitt uppdrag.


Kontakt:
Elisabeth Abiri
Ordförande
076 210 78 89

Anna-Karin Lindblom
Huvudsekreterare
08 405 14 92
076 773 16 90-------------------------
Läs mer
-------------------------
Intervju: "Dags att Sverige får en nationell institution för mänskliga rättigheter" (http://www.regeringen.se/sb/d/11258/a/154019)
Webbsändning: Delegationen för mänskliga rättigheter presenterar slutbetänkande (http://www.regeringen.se/sb/d/13464/a/154008)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (http://www.regeringen.se/sb/d/12482/a/154040)