Luftfartsverket, LFV

Delningsbeslut väntas nov/dec

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 14:08 CEST

Riksdagen behandlar just nu regeringens förslag att Luftfartsverket ska
delas. Det innebär att det skulle bli en produktionsdel samt en
myndighetsdel, där Luftfart och Samhälle skulle ingå i den senare. Ett
beslut av riksdagen är att vänta i månadsskiftet november/december.

Ett grundläggande krav på en myndighet för att den ska vara trovärdig och
oväldig i sin myndighetsroll, är att den ska stå helt fristående från
sektorns alla aktörer. Regeringen menar att en separation av
produktionsverksamheten från Luftfartsverkets sektors- och säkerhetsroller
kommer att ge verksamheterna möjlighet att uppträda med större integritet i
förhållande till de som köper tjänster från produktionsverksamheten och som
samtidigt är beroende av tillsyn och myndighetsutövning.

En delning skulle innebära att Luftfartsinspektionen och avdelningen
Luftfart och Samhälle samt övriga funktioner som har en myndighetsutövande
uppgift utan direkt koppling till kommersiella uppgifter, tillsammans kommer
att utgöra en myndighet. Denna myndighet skulle ha ett brett
verksamhetsområde där så väl politik, internationellt samarbete och
säkerhetsfrågor skulle ha en naturlig plats. Den andra delen omfattar det
kvarvarande affärsverket som ska ta hand om nuvarande produktionsverksamhet,
d v s de statliga flygplatserna, flygtrafiktjänsten och annan verksamhet som
har koppling till intäkter eller där konkurrens förekommer med andra aktörer
på marknaden.

- Vi ser positivt på en delning, säger Per Wickenberg på Luftfart och
Samhälle. Det ger oss bra förutsättningar att utföra vår verksamhet på ett
trovärdigt sätt. Det är också ett naturligt steg ur ett internationellt
perspektiv, eftersom många i vår omvärld redan gjort liknande åtgärder.

Ett beslut om delning skulle innebära ett genomförande tidigast januari
2005.